En del av Sevrda Svrdsjbygden

Borgärdets centrum 2015 – 2017

Skrivet av Rune Fredriksson, uppdaterat 2017-05-25

Svärdsjö- och Borgärdesborna talar ofta om Centrumparkeringen som ”Torget”. Anledningen kan vara de kräftfester och hattparader som ägde rum på ”Torget” under 90-talet och att det är en koncentration av affärer och andra serviceinrättningar längs Centrumvägen.

ICA Supermarket i Borgärdet är en av affärerna.  Svärdsjö bibliotek, Två frisörer, Sorento Restaurang & Pizzeria och Optikern i Svärdsjö ligger också vid ”Torget”.  Dessutom ligger fler affärer och serviceinrättningar i omedelbar närhet som Apoteket, Svärdsjö Data & Hemelektronik, Gottboden, Omhulda Blommor och Design, Stilla Stil och GAMMALT  Å nytt.

Hösten 2015 byggdes Centrumvägen om till ett Gångfartsområde på en 80 meter lång sträcka framför affärerna längs Centrumvägen 1 och även området framför affärerna har byggts om under försommaren 2016.

Upprustningen av Borgärdets centrum 2015

Onsdagen den 30 september 2015 påbörjade Borgärdets vägförening upprustningen och ombyggnaden av Centrumvägen och Centrumparkeringen. Entreprenör var NCC.

Centrumvägen har byggts om till ett gångfartsområde mellan Industrivägen och förbi ICA´s huvudentré. Gångfartsområdet har en bredd av 6,5 m. Längs gångfartsområdet har gående företräde framför motorfordon och högsta tillåtna hastighet är 6-8 km/tim (gångfart). Inom gångfartsområdet ska risken att dödas vid en påkörning vara 0. Parkering kommer inte att tillåtas längs Centrumvägens gångfartsområde.

Centrumparkeringen ingår i gångfartsområdet och där parkeras fordonen i utmärkta rutor. Den parkeringsplats som ligger närmast ICA-entrén, Swedbank och bankomaten är reserverad som handikapparkering.

På parkeringsplatser delas utrymmet av fordon och oskyddade trafikanter. Fordonstrafikanter behöver kunna se och upptäcka fotgängare och andra fordon både framför, bakom och vid sidan av det egna fordonet. Därför är rätt belysning viktig.

De tre belysningspunkterna längs Centrumvägens gångfartsområde har försetts med runtomstrålande armaturer som är nästan bländfria och som belyser såväl Centrumvägen som delar av Centrumparkeringen. För att stolparna skall signalera gångfartshastighet och skapa en trivsam miljö borde de inte vara längre än 4,5 – 5 meter. Lågt liggande ljuspunkter gör ofta att en plats eller väg upplevs som trivsam.

Ansvaret för att parkeringsområdet är belyst från ICA till parkeringsrad 3 har Svärdsjö Livsmedel AB, bortsett från de två parkeringsplatserna närmast Centrumvägen och gångområdet närmast refugerna.

Ansvaret för belysningsfunktionen på Centrumvägen och centrumparkeringen därutöver har Falu kommun och deras utförare är Falu Energi och Vatten (FEV). Skötselansvaret har FEV.

Kopparstadens ombyggnad av fastigheten Centrumvägen 1 och området framför fastigheten påbörjades måndagen den 5 oktober. Ombyggnaden inkluderar biblioteket. Och den offentliga toalett som kommer att byggas i anslutning till biblioteket med egen ingång där biblioteket idag har sin entré. Biblioteket kommer att få en ny entré mot Centrumvägen.

2015-10-01 16.12.59

Centrumvägen och C-parkeringen 2015-10-01

Söndagen den 4 oktober 2015 var sista dagen som parkering var tillåten mot biblioteket, Två frisörer, Restaurang Sorento, Swedbank, bankomaten och Optikern vid Centrumvägen 1. Fortsättningsvis kan fordon parkera på Centrumparkeringen och under byggskedet kan parkering ske på andra platser nära centrum.

Centrumvägen 2015-10-03

Centrumvägen 2015-10-03

Måndagen den 6 oktober 2015 började Byggtjänst att riva utbyggnaden på Centrumvägen 1 för att ge plats för en ny utbyggnad.

Avstängning mot Centrumvägen 1

Avstängning mot Centrumvägen 1

Rivning av utbyggnad

Rivning av utbyggnad 2015-10-05

Biblioteket kommer enligt plan att vara stängt fr o m måndagen den 12 oktober 2015 t o m sista veckan i januari 2016.

Tidplanen är förskjuten och biblioteket kommer att öppna under mars månad.

Under den period biblioteket är stängt hänvisas låntagare till biblioteken i Enviken, Sundborn eller Falun.

Lördagen den 10 oktober 2015-10-10 restes arbetsställningarna mot fastigheten Centrumvägen 1.

Centrumvägen 1 2015-10-10

Centrumvägen 1 2015-10-10

Fredagen den 16 oktober 2015 var Centrumparkeringen och Centrumvägen belagda. Refugerna som avgränsar gångfartsområdet från parkeringen var i huvudsak på plats. Observera att den del av parkeringen som ligger på Falu kommuns mark också ingår i det av kommunen beslutade gångfartsområdet. Den del av parkeringen som ägs av Svärdsjö Livsmedel AB kommer att ha samma regler.

Permanenta barriärelement, så kallade Galtar eller Suggor, har förhindrat trafik framför entrén till ICA.

De tvärgående parkeringarna kommer att försvinna och har redan försvunnit även om det inte ännu upptäckts av alla bilister.

Centrumvägen och Centrumparkeringen norrut 2015-10-16

Centrumvägen och Centrumparkeringen norrut 2015-10-16

”Torget” börjar anta karaktären av ett Torg och inte bara en bilparkering utan struktur och ordning. Tillskapandet av ett gångfartsområde och trafikföreskrifter som inkluderar största delen av parkeringen i gångfartsområdet kommer att ge ett trevligare, framkomligare och säkrare centrum i Borgärdet.

Istället för ett ”gupp” har delar av en serpentin eller enkel klotoid målats. Det ger en mjukare körning in i och ut ur gångfartsområdet. Vibrationsskador på människa, fordon, väg och fastighet undviks och dessutom undviks onödigt buller och onödig spridning av luftföroreningar, framförallt kvävedioxid (NO2).

Gångfartsområdet mot norr

Gångfartsområdet mot norr 2015-10-28

Gångfartområdet från söder

Gångfartområdet från söder 2015-10-28

Gångfartsområde på Centrumvägen och Centrumparkeringen

Gångfartsområde på Centrumvägen och Centrumparkeringen 2015-10-28

Gångfartsområdet på Centrumparkeringen

Gångfartsområdet på Centrumparkeringen 2015-10-28

Upprustning av Centrum 2016

Nu börjar det märkas stora förändringar på fastigheten Centrumvägen 1. Det skall bli spännande att få se vad som förändrats inuti fastigheten, speciellt i biblioteket.

Centrumvägen 1, 2016-03-08

Centrumvägen 1, 2016-03-08

Centrum

Centrum 2016-03-08

Torsdagen den 17 mars hade Borgärdets vägförening sitt årsmöte i den nya delen av biblioteket i bottenvåningen. Bilden nedan visar en del av bottenvåningen.

Bibliotekets nya del.

Bibliotekets nya del.

I början av juni månad 2016 var det mesta som avser fastigheten Centrumvägen 1 klart.

Längs gångfartsområdet sker all trafik på de gåendes villkor.

På gångfartsområdet sker all trafik på de gåendes villkor.

Den nya entrén till biblioteket från Centrumvägen.

Den nya entrén till biblioteket och servicepunkten i Svärdsjö från Centrumvägen.

I slutet av juli månad bytte Falu Energi de enkelriktade ledarmaturerna längs Centrumvägens gångfartsområde mot runtomstrålande bländfria armaturer.

Runtomstrålande armaturer mellan Centrumvägen och Centrumparkeringen.

Runtomstrålande armaturer mellan Centrumvägen och Centrumparkeringen.

Kopparstaden har börjat rusta fastigheten Centrumvägen 3 och Svärdsjö Livsmedel AB har målat om  ICA-fastigheten och staketet vid Centrumvägen 4. Dessutom har Svärdsjö Intresseförening inför Svärdsjöfesten den 6 augusti  satt upp en ny anslagstavla på ICA-staketet.

20160806_104634

Upprustning av centrum 2017

Kopparstaden har fortsatt att upprusta de centrala delarna i Borgärdet. Förbindelsen mellan Centrum och Apoteksvägen har blivit tryggare, säkrare och vackrare.

Trappor från Centrumparkeringen ner till genomfarten och gångväg till Apoteksvägen och vidare till Vårdcentralen.

Gångvägen från Apoteksvägen förbi Omhulda Blommor och Design och vidare till Centrum.

Omhulda Blommor och Design

Rune Fredriksson

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn