En del av Sevrda Svrdsjbygden

Svärdsjö Tankställe AB

Svärdsjömacken 1 vecka före invigningen

Skrivet av Rune Fredriksson, uppdaterat 2021-02-12

Svärdsjö Tankställe AB bildades 2016-10-03 och registrerades 2016-10-10 med registreringsnummer 559079 – 5778.

Aktiebolaget skall bedriva försäljning av drivmedel, förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.

Styrelseledamot, Verkställande Direktör
Leif Källman

Styrelseledamot, ordförande
Peter Johansson

Styrelseledamöter
Göran Forsén

Styrelsesuppleanter
Johan Adolfsson
Mikael Mårtegård

Revisor
Hans Mikael Johansson

Eventuella överskott går till fortsatt utveckling av bygden.

Köp av mark i Källänge

Svärdsjö Tankställe AB köpte del av Borgärdet 3:2 av Falu kommun 2016-12-19. Den nya fastigheten fick fastighetsbeteckningen Borgärdet 3:28.

Köpekontrakt för del av Borgärdet 3:2

Ett nyttjanderättsavtal skrevs samtidigt för det angränsande trafikområdet.

Källänge – tätortsnära natur

Källänge ligger tätortsnära Svärdsjös centralort Borgärdet. Strategin för placeringen av drivmedelsförsäljning och trafikområde (pendlarparkering) i gränsen mellan det tätortsnära Källänge och den rena landsbygden mot Svärdsjö k:a är att övergången från ren landsbygd till tätorten Borgärdet ska kunna vårdas och utvecklas naturligt.

Område för drivmedelsförsäljning enligt detaljplan.

Strategin fullföljdes genom att de varsamhetsbestämmelser som gäller för den gamla Källängetskolan också tillämpades vid utformningen av den nya macken.

Etablering av vegetation i slänter kommer i huvudsak att ske genom naturlig invandring av vegetation från omgivande ängs- och skogsområden. Som komplement till naturlig invandring kommer fröer från naturliga växter i Svärdsjöbygden att användas.

Reglering av avrinning och skydd mot översvämning sker genom dräneringsledningar och fördröjningsmagasin.

Strategin och åtgärderna medverkar till en hållbar utveckling av den tätortsnära naturen i Källänge och ger en fin balans mellan det anlagda och det naturliga.

För att upprätthålla en tydlig visuell identitet och enhetlig profil för Svärdsjöbygden använde vi Svärdsjöbygdens profilguide. Den tydliga visuella identiteten och den enhetliga profilen kan ses på informationstavlorna runt om i Svärdsjöbygden och även på Kopparstadens  fastighet Centrumvägen 1-3 i Borgärdet.

Ett exempel från Simtuna kyrka i Fjärdhundra -Enköpings kommun- visar hur hänsyn kan tas vid utformning av tappställe nära byggnader med högt bevarandevärde. Se ”Framtidens bensinstation”.

Framtidens bensinstation med energi och miljö i fokus

Svärdsjö Tankställe AB stöder ett klimatneutralt samhälle

Inriktningen vid val av konstruktion, metoder och varor har fokuserats på att minska miljö- och klimatpåverkan. Det har skett genom att vi beställt och kommer att beställa produkter och utföranden som stöder ett klimatneutralt samhälle genom anläggningens hela livscykel.

Energiåtgången ska minskas genom att använda grövre krossat berg i överbyggnaden. Hela överbyggnadskonstruktionen har optimerats med hänsyn till funktion, kostnad och energiförbrukning.

Grövre krossat berg ger också mindre påkänning på undergrund och beläggning och därmed längre livslängd än finare krossat berg i överbyggnaden.

Vatten från området ska inte ledas i slutna system för omhändertagande av spillvatten. Vattnet skall ledas genom öppna ledningar och öppna material. Dagvattnet kommer att fördröjas, reduceras och renas genom det öppna dagvattensystemet. Slutligen kommer vattnet att ledas till vägdiket och vidare till Svärdsjön.

Asfaltbeläggning som tål svängande tung trafik utan att deformeras kommer att beställas. Det ger längre livslängd och därmed lägre energiförbrukning.

Energisnål och effektiv belysning av hela området kommer att beställas.

Slutligen har Svärdsjö Tankställe AB som ambition att fokusera på försäljning av drivmedel som innehåller mer förnybar råvara och mindre fossil råvara.

Välkomstord till kunderna
Tack för att du tankar här!
Då utvecklar du Svärdsjöbygden.
Varje liter genererar medel för bygden.
Macken drivs av Svärdsjö Intresseförening och ideella krafter.
Du är väl medlem i föreningen?

Stöd Svärdsjömacken

Bygglov och startbesked

Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Bygg och miljö beslutade om bygglov inkl. startbesked 2017-03-03.

Bygglov_Byamacken 2017-03-03

Bidrag, gåvor, lån och reklamplatser

Av Falu kommuns kommundelsutvecklingsbidrag till Svärdsjöbygden 2016 har 400 000 kronor avsatts till Svärdsjö Tankställe AB.

Svärdsjö – Svartnäs Besparingsskog har beviljat bygdemedel med 100 000 kronor.

Svärdsjö Intresseförening har finansierat tomtköpet med 150 000 kronor.

Gåvor till byamacken uppgick till 98 850 kronor vid månadsskiftet nov/dec 2017.

Räntefria lån under en period av 5 år uppgick till 81 000 kronor vid månadsskiftet nov/dec månad 2017.

Reklamplatser för en period av 5 år har sålts för 34 000 kronor vid månadsskiftet nov/dec månad 2017.

Projektstöd från landsbygdsprogrammet 2014 – 2020 som delvis finansieras av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Enligt beslut av Länsstyrelsen i Dalarnas län 2017-12-07 har Svärdsjö Tankställe AB beviljats stöd med 50 procent eller högst 1 200 000 kronor av de utgifter som ger rätt till stöd för investering i ny drivmedelsanläggning i utkanten av Borgärdet, Svärdsjö.

Stödgrundande projekt omfattar schaktning, terrassering samt belagd överbyggnad
för det område som krävs för en drivmedelsanläggning med möjlighet att tanka
även lastbilar med släp. Drivmedelsanläggning med möjlighet till kortbetalning ingår
i projektet. Dessutom anslutning till el, belysning av området samt informationstavla
och utsmyckning.

Syftet med projektet är att stärka konkurrensförmågan hos lokala företag,
underlätta för boende och möjliggöra inflyttning till Svärdsjöbygden.
Projektet förväntas som resultat generera intäkter som kan användas för utveckling
av Svärdsjöbygden.

Samarbetsavtal om drift av macken

Svärdsjö Tankställe AB träffade 2017-07-05 ett avtal, som varar i 10 år, med din-x om drift av den nya macken i Källänge.

Samarbetsavtalet är uppdelat i två avtal. Ett nyttjanderättsavtal som reglerar vad som ingår i nyttjanderätten och till vilket pris. Ett skötselavtal som reglerar vad som ingår i skötseln av anläggningen och till vilken ersättning.

I skötselavtalet anges bland annat: ”Parternas gemensamma ambition är att under avtalstiden undersöka möjligheterna att övergå till fossilfria bränslen och tillhandahålla bränsletillsatser såsom AD Blue.”

Entreprenadavtal

För att undvika missförstånd mellan parter kommer alla avtal som träffas att baseras på accepterade regelverk.

Vid utförandeentreprenader används AB 04, vars fullständiga namn är Allmänna Bestämmelser för Byggnads-, Anläggnings- och Installationsentreprenader.
AB 04 träder i kraft den dag då två parter bestämmer sig för att hänvisa till AB 04 i ett entreprenadavtal.
Några viktiga termer och begeppsbestämningar är ÄTA-arbete:

ÄTA-arbete: Ändringsarbete, Tilläggsarbete som står i omedelbart samband med kontraktsarbetena och som inte är av väsentligt annan natur än dessa, samt Avgående arbete.

För totalentreprenader används ABT 06, vars fullständiga namn är Allmänna Bestämmelser ABT 06 för totalentreprenader avseende Byggnads-, Anläggnings- och Installationsarbeten. Utgångspunkten för ABT 06 är AB 04. I begreppet arbete klargörs att entreprenörens arbetsprestation, innefattar såväl projektering och utredning, som framtagandet av handlingar för objektets förvaltning, exempelvis drift- och skötselinstruktioner och i förekommande fall relationshandlingar.

ABT 06 – Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten är avsedda att användas vid s.k. totalentreprenader, dvs. entreprenader där entreprenören, utöver själva utförandet, även skall ta fram hela eller en väsentlig del av projekteringen. För ABT 06 har det varit viktigt att upprätthålla skillnaden mellan styrd (beställaren) och icke styrd del (entreprenörskraven). Tillhandahåller beställaren ritningar har entreprenören endast utföraransvar.

De Allmänna Bestämmelserna är något av byggbranschens ”bibel”. Det ingås knappast ett avtal av någon betydelse om en husbyggnads- eller anläggningsentreprenad i Sverige utan att avtalet hänvisar till de Allmänna Bestämmelserna.

Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag

Anbudsinbjudan och förfrågningsunderlag skickades 2017-01-13 till 14 företag varav 4 stora, 6 mellanstora och 4 mindre företag. Anbud inkom från 1 stort företag och från 3 medelstora företag.

Anbudsinbjudan

Teknisk beskrivning

Anm. Teknisk beskrivning stämplas  ”BYGGHANDLING” vid beställning.

Belysning av området

Allmänt om automatstationen

Entreprenadarbete

Vid invigningen av Svärdsjömacken den 11 november 2017 hölls tal, band klipptes och årets Svärdsjöbo fick tanka först.

Delentreprenad 1 utfördes av Siljan Schakt som utförandeentreprenad (AB 04) och omfattade schaktning, terrassering, marköverbyggnader (ej bundna lager), rörledningar, brunnar och förberedelser för installation av el, fiber, vatten, avlopp samt belysning av området.

Schaktning

Ledningar och packning av fyll

Obunden överbyggnad och fördröjningsmagasin

Kantstöd mot beläggning

Delentreprenad 2 utfördes av Kjell Andersson Contracting AB  och omfattade mack (ABT 06) och belysning m.m. Den unika designen med underjordscistern kom att kosta 0,6 mkr mer än en offererad ovanjordsanläggning. Eftersom det råder delade meningar om vad som ingår i anbudet från Kjell Andersson är det för tidigt att göra en slutsummering.

Pumpö under byggnad

Pumpö, spillplattor och belysningsstolpe

Jordanslutning bakom kantskydd.

Brunnar för pejling, oljeavskiljning, luftskåp, belysningsstolpe och prisskylt.

Delentreprenad 3 utfördes av NNC som utförandeentreprenad (AB 04) och omfattade underlaget för de bundna lagren samt de bundna lagren.

Justering och packning av underlaget

Läggning av bindlagret

Handjustering och packning vid spillplattor

Läggning av asfaltslitlager

Sidoentreprenader utfördes av Elektriker i Svärdsjö, Dala Hus och Svedlunds Flagg.

Anslutning av elcentral

Informationstavla med information

Uppsättning av information

Flaggstänger och flaggor

På filen nedan finns inledningsvis grundläggande information om Svärdsjömackens delentreprenader och direktbeställningar via sidoentreprenader. På varje bild finns väsentlig information om bilden.

Foton från Svärdsjömacken under byggnad

Nedläggning av cistern 2017-09-25

 Yttranden om hantering av brandfarlig vara på fastigheten Borgärdet 3:28

Yttranden har skickats från Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Bygg och miljö till Räddningstjänsten Dala Mitt med anledning av Skandinaviska Bensin AB din-x ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara på fastigheten.

Svärdsjö Tankställe AB har överklagat Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens beslut om den markförlagda cisternen. MyN överklagande – Svärdsjö Tankställe

Svärdsjö Tankställe AB har i en bilaga  till Svärdsjö Tankställe AB beslut redovisat motiven. Markbeskaffenhet & geotekniska förhållanden medför ingen sårbarhet för grundvatten i Källänge

Grundvattenmagasinen i Svärdsjö, från Linghed i norr till sjön Hedsveden i söder, baserat på två SGU rapporter. Grundvattenmagasinen i Svärdsjö

Myndighetsnämnden beslutar om ändring av beslut 2017-09-26

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor (MyN) beslutar om ändring av beslut 2017-09-26 om försiktighetsmått för Svärdsjö Tankställe AB.

Beslut

MyN ändrar sitt tidigare beslut 2017-09-26 om försiktighetsmått för  Svärdsjö Tankställe AB på så sätt att kraven om att markförlagd cistern ska vara av dubbelmantlad typ alternativt placerad i invallning tas bort.

Beskrivning av ärendet och skälen för beslutet anges i MyN beslutar om ändring i tidigare beslut_NEW

Allmän information om Svärdsjömacken inför invigningen
Svärdsjömacken en del av Sevärda Svärdsjöbygden

Svärdsjömacken ligger i övergången mellan det tätortsnära Källänge och den rena landsbygden mot Svärdsjö k:a. Adressen är Borgärdesvägen 67.

Övergången från ren landsbygd till tätorten Borgärdet kommer att vårdas och utvecklas genom naturlig invandring av vegetation från omgivande ängs- och skogsområde.

Det ger en fin balans mellan det anlagda och det naturliga.

Svärdsjömacken har utformats för att de varsamhetsbestämmelser som gäller för den gamla Källängetskolan även ska tillämpas för Svärdsjömacken.

Avrinning av dagvatten från området fördröjs, reduceras och renas genom det öppna dagvattensystemet. Dagvattensystemet består av topdrainledningar och fördröjningsmagasin, vilket ger ett bra skydd mot översvämning vid skyfall.

Val av konstruktion, metoder och varor har valts för att minska miljö- och klimatpåverkan genom anläggningens hela livscykel. Energiåtgången har minskats genom användning av grövre krossat berg i överbyggnaden.

Hela överbyggnadskonstruktionen har optimerats med hänsyn till funktion, kostnad och energiförbrukning. Asfaltbeläggning som tål svängande tung trafik utan att deformeras har lagts. Det ger längre livslängd och därmed lägre energiförbrukning.

Energisnåla ledarmaturer belyser hela området.

Informationstavla och flaggor kompletterar bilden av området.

Idag finns det dessutom en automatstation för bensin och diesel samt en modern luftpump som betjänar trafikanterna. Såväl personbilar som lastbilar, traktorer, motorcyklar, mopeder, fyrhjulingar etc. kan betjänas.

När Svärdsjömacken är färdigutvecklad kommer den dessutom att innehålla trafikbutik, fordonstvättanläggning, laddstolpar m.m. och möjlighet att kunna tanka klimatneutralt.
Svärdsjömackens historia i bild kommer också att finnas på video.

I anslutning till Svärdsjömacken avser vi att bl.a. anlägga en pendlarparkering.

Fredagen den 3 november 2017 hade Lars Östlund, Falu kommuns kontrollansvarige, kallat till slutsamråd. Kallade var myndigheterna Bygg- och miljö, Räddningstjänsten Dala Mitt, Byggherren Svärdsjö Tankställe AB, Entreprenören Fredrik Andersson Contracting AB och föreståndaren för anläggningen.

Slutsamråd 2017-11-03

Myndigheterna Bygg- och miljö samt Räddningstjänsten Dala Mitt gav klartecken att starta anläggningen.

Invigning

Invigningen av Svärdsjömacken genomfördes lördag 11/11 kl. 11 2017.

Program vid invigningen av Svärdsjömacken

Invigning av Svärdsjömacken 2017-11-11

Rune Fredriksson
f.d. ordförande Svärdsjö Tankställe AB

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn