En del av Sevrda Svrdsjbygden

Trafikverket fortsätter upprustningen av Svärdsjövägarna sommaren 2018

En fungerande infrastruktur är viktig för en bebodd landsbygd, en fungerande skogsindustri och för de areella näringarna i allmänhet. Svärdsjövägarna utom vägarna mot Linghed och Enviken öppnas för tyngre fordon 1 juli 2018.  Efter att regeringen i februari i år beslutade om ändringar i trafikförordningen kan Trafikverket från och med i sommar upplåta ett vägnät för tunga transporter, med en maxvikt på 74 ton mot tidigare 64 ton.

BK4-vägar i Dalarna. 74-tons lastbilar tillåts på 12 % av vägnätet i Sverige den 1 juli 2018.

Underhåll och upprustning av väginfrastrukturen är en förutsättning för att landsbygdens företag och dess människor ska kunna överleva och utvecklas. Ett vägunderhåll som inte är inkluderande är inte värdigt enligt Po Tidholm, landsbygdens försvarare.

Det är viktigt med vägar utan tjälskott och det är viktigt med vägar som inte fryser upp ojämnt under vintern. Det sänker hastigheten, ökar drivmedelsförbrukningen och kostnaderna för fordonsunderhållet.

Jämna och bäriga vägar sänker kostnaderna för företag, enskilda och samhället och minskar olyckor och buller. Mindre utsläpp av avgaser och lägre energiförbrukning och mindre vibrationer i fordon och i fastigheter längs vägen påverkar också hälsa och utmattning positivt.

Enligt Trafikverkets måldirektör Sven Hunhammar är buller ett underskattat folkhälsoproblem som orsakar sömnsvårighet, stroke och hjärtproblem och ger 500 för tidigt döda varje år.

Buller från järnvägar och vägar är stora miljöproblem som påverkar många människor. Omkring två miljoner människor bedöms vara exponerade för trafikbuller som överskrider riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid sina bostäder. Den största delen bullerutsatta finns längs det kommunala vägnätet. Järnvägsbullret är ofta mer högfrekvent ljud än buller från vägtrafiken. Därför är det lättare att dämpa järnvägsbullret, vilket leder till att ljudnivån inomhus blir lägre, även om bullret utomhus har samma ljudnivå skriver Naturvårdsverket.

Lågfrekvent buller, LF-buller, påverkar koncentrationsförmågan och inlärningsförmågan. Med låga frekvenser avses ett hörbart ljud med dominerande frekvenser upp till 200 Hz. Vanliga källor är ventilationsbuller, klimatanläggningar (kompressorer), dieselmotorer i lastbilar, arbetsmaskiner, tåg, pumpar, flygplansmotorer och helikoptrar. Ett lågfrekvent buller kan även uppkomma av vibrationer i konstruktioner, det kan röra sig om ljud som bildas av vibrationer från tunnelbanetåg eller godståg skriver Sveriges största arbetsmiljötidning – Arbetsliv.

Ojämna vägars betydelse för människors hälsa är underskattad. Gupp kan ge ryggskador orsakade av upprepade stötar. Felaktigt utformade hastighetsdämpande gupp har medfört allvarliga skador på busspassagerare och utmattningssymtom på taxiförare.

Lumshedsvägen (Väg W880 och X537) kommer att upprustas från Svärdsjö till Stocksbo under vecka 20 – 34. Se bilder nedan.

W880 vid Ön. Grusförstärkning och ny beläggning

Ny beläggning vid länsgränsen W/X

Väg 881 Borgärdet – Hillersboda är en annan av Svärdsjövägarna som kommer att upprustas vecka 20 – 30.

I Borgärdet vid veteranbilmuseét

I Hillersboda och korsningen till Boda och Svärdsjö (Borgärdet)

I Hillersboda med Svärdsjöliften i bakgrunden.

Hillersdoda bystuga

Text och foto
Rune Fredriksson

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn