En del av Sevrda Svrdsjbygden

Borgärdets Vägförenings remissvar till Falu kommun om hastigheter i Borgärdet

Inledning

På uppdrag av Svärdsjö Intresseförening 2010 gjorde Vägverket hastighetsmätningar i Borgärdet på två ställen där den skyltade hastigheten är 50 km. Den ena punkten var placerad omedelbart norr om korsningen väg 850/väg 881 (Brosvedsvägen) och den andra norr om Svärdsjöskolan och norr om den sträcka där den skyltade hastigheten är 30 km under skoltid.

Vid Brosvedsvägen höll trafikanterna en medelhastighet på 48 km/tim och 15 % av trafikanterna höll en hastighet över 61 km/tim.
Norr om Svärdsjöskolan höll trafikanterna en medelhastighet på 39 km/tim och 15 % av trafikanterna höll en hastighet över 50 km/tim.

Ursprungligen sattes hastighetsgränserna så att ingen skulle överträda den skyltade hastigheten med mer än 15 % . Den uppmätta hastigheten vid Brosvedsvägen är alltså alldeles för hög.

Eftersom trafikanterna sänker hastigheten med 3 km/tim när den skyltade hastigheten sänks med 10 km/tim måste en omskyltning till 40 km genom samhället kompletteras med fysiska åtgärder för att trafikanterna ska sänka hastigheten tillräckligt genom samhället.

I Åtgärdsvalsstudien 2018 föreslogs och godkändes av Trafikverket en separerad gång- och cykelväg/gång- och cykelbana genom Borgärdet genom en breddning av trottoarerna och en avsmalning av körbanan för att få ned hastigheten. Kostnaden, som skall finansieras av Region Dalarna, uppskattades till 5,4 milj.

För att påskynda erforderliga åtgärder kan kostnaden samfinansieras av Region Dalarna och Falu kommun.

Frågan om samfinansiering för att åtgärda tillgänglighets- och trafiksäkerhetsbrister för oskyddade trafikanter längs sträckan Boda – Höganäs  ställdes till samtliga politiska partier 2018-08-30. Frågan besvarades i nyfiken och positiv anda av tre partier – Falupartiet, Centerpartiet och Socialdemokraterna.

Rune Fredriksson 2019-02-25
Styrelseledamot i Svärdsjö Intresseförening och Borgärdets Vägförening

Falu kommuns förslag till nya hastighetsgränser i Falu kommuns tätorter.

Remissvar från Borgärdets Vägförening om nya fartgränser i Svärdsjö/Borgärdet

Efter den senaste ändringen av hastigheterna på väg 850 kan man iaktta nya beteenden från trafikanterna. Med den tidigare 70/90 begränsningen sänktes farten på 70- sträckorna, medan 60-sträckorna med nuvarande gränser nonchaleras i hög grad. Den genomsnittliga hastigheten kan ha sänkts något på 80-sträckorna, främst genom ökad köbildning. Om trafiksäkerheten har ökat är tveksamt med tanke på den ökade kökörningen och det ökade antalet omkörningar. Klart är att trafikbullret har ökat i orterna med 60 begränsning och att antalet trafikbrottslingar ökat betydligt. Slutsatsen är att man måste vara försiktig med hastighetsändringar som upplevs som omotiverade.

Väg 850 genom Svärdsjö.
När Trafikverket genomförde en hastighetskontroll i Svärdsjö visade det sig att c:a 70 % av fordonen körde för fort. Uppgiften var överraskande, då de flesta respekterar den angivna hastigheten inom byn. Förklaringen visade sig vara att mätpunkterna placerats vid in- och utfarten till byn, väl bortom både bebyggelse och korsningar och där 50-begränsningen upplevs som obefogad. En tidigare, seriös, undersökning, visade att medelhastigheten i Borgärdet var väl under gällande hastighetsgräns och att överträdelserna uppgick till 15 %.
Trots att nuvarande hastighet har accepterats och fungerar väl, kan en minskning vara befogad, då många upplever den tunga trafiken som skrämmande. För att få acceptans för detta bör fartdämpande ätgärder i samband med sänkningen göras, i linje med vad som föreslås i kommunens cykelplan och det nu pågående arbetet med cykelväg mellan Boda och Höganäs, där sträckan genom Borgärdet har prioritet 1.
Allt för att undvika de effekter som omnämns i inledningen.

Permanent 30-begränsning vid Svärdsjöskolan.
Vi avråder starkt ifrån denna förändring av följande skäl.
Som tidigare sagts är det stor risk att omotiverade begränsningar nonchaleras och det finns risk att även körningen under skoltid och övriga delar av byn påverkas.
Bullret kommer att öka genom de bromsningar och accelerationer som blir nödvändiga.
Avgasutsläppen kommer att öka av samma skäl.
Enda anledningen till denna ändring är förmodligen att skylten med datum är oläsbar. Vi föreslår att 30-skyltarna täcks över när skolan är stängd.

Lokalgatorna
I mer än 50 år har hastighetsbegränsningen i Svärdsjö varit 50 km/tim. även på lokalgatorna. Under denna tid har inga trafikolyckor med personskador inträffat, vad vi vet. Vi kan också konstatera att hastigheten sällan överskrider 30 km/tim, Det förefaller samhällsekonomiskt omotiverat att förfula byn med en skog av 30/40-skyltar, som ändå ingen kommer att bry sig om. De få som kör fortare kommer ändå inte att ändra sig, då det aldrig kommer att utföras några kontroller, En sänkning av den generella fartgränsen till 40 km/tim är tillräcklig på lokalgatorna,

Sammanfattningsvis tillstyrker vi en generell fartgräns på 40 km/tim i hela byn, i samband med fartdämpande åtgärder, men avstyrker idén med permanent 30-begränsning vid skolorna och på lokalgatorna.

Gunnar Bosell
Ordf. Borgärdets Vägförening

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn