En del av Sevrda Svrdsjbygden

Vägskador och åtgärder längs väg 850 Falun – Svärdsjö

Reviderad 2016-06-27

Trafikverket har meddelat att projektering av underhåll och förstärkning pågår längs väg 850 Falun – Svärdsjö.

Under 2016 kommer viss akutlappning och fortsatt dikning att ske. Att det handlar om akuta åtgärder framgår av den skyltning för ”Annan fara” som Trafikverket satt upp mellan Falun-Svärdsjö.

Trafikverket varnar bara för spårig väg trots att ojämnheterna har störst effekt på trafiken.

Trafikverket varnar bara för spårig väg trots att ojämnheterna har störst effekt på trafiken.

Genomrostade vägtrummor kan orsaka allvarliga skador på såväl väg som trafik.

Genomrostade vägtrummor kan orsaka allvarliga skador på såväl väg som trafik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ojämnheterna leder till fler olyckor, vibrationsskador på människa, fordon och väg. Dessutom ökad energiförbrukning och ökade utsläpp av luftföroreningar, framförallt kvävedioxid. Sammanfattningsvis sämre och dyrare transporter.

Den målstandard som Trafikverket satte 2011 för att identifiera sträckor i behov av åtgärd överskreds 2011-04 på 14 % av sträckan enligt uppmätta tittståndsvariabler.  Innan hastigheten sänktes från 90 till 80 km var det behov av åtgärd på 22 % av sträckan enligt uppmätta tillståndsvariabler. Det totala åtgärdsbehovet är enligt erfarenhet ca 140 % större.  Alltså 20 % vid skyltad hastighet 80 och 31 % vid skyltad hastighet 90.  Idag är behovet så stort att Trafikverket skyltat för ”Annan fara” längs hela vägen.

Under 2017 kommer förstärkning och beläggningsunderhåll att ske enligt Trafikverket. Minst 7 år för sent, men bättre sent än aldrig.

Dessutom kommer Trafikverket att genomföra en åtgärdsvalsstudie för genomfarten Svärdsjö (Borgärdet) nästa år.

Att Trafikverket skyltar för ”Annan fara” längs en 25 km lång väg med 2800 – 4400 fordon per dygn tyder på enorma brister när det gäller underhåll av vägtransportsystemet och väginfrastrukturen.

Trafikanterna på Svärdsjövägen mellan Falun och Svärdsjö betalade redan 1999 in 33 miljoner kronor på årsbasis i fordons- och bränsleskatter till statskassan. Till drift, periodiskt underhåll och avsättning till reinvestering satsade staten bara 12 % av den årligen inbetalda skatten.

Det senaste periodiska underhållet utfördes 1997 och den senaste reinvesteringen 1995.

Mer information om väg 850 Falun-Svärdsjö, en helt vanlig belagd statlig landsväg ur såväl trafikant- som hållbarhetssynpunkt, finner du här.

Rune Fredriksson

 

 

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn