En del av Sevrda Svrdsjbygden

Återställningen efter fiberarbetena i Svärdsjö

Markskador vid grävning för fiber har drabbat många på landsbygden, men inte i Svärdsjö.

I Borgärdet var återställningen av vägarna/gatorna och dess sidoområden åtgärdade redan hösten 2017 av Telias dotterbolag Skanova och dess entreprenör Eltel. Eltel och dess underentreprenör har hela tiden haft ett bra samarbete med Borgärdets Vägförening.

Några bilder från Centrumvägen i Borgärdet 2017-08-14:

I Boda Storsveden återställdes vägarna av Falu Stadsnäts entreprenör Linje och Kabelplöjning (ett dotterbolag till PEAB) under oktober och november månad 2018. Genomgrävningarna asfalterades med Spridermaskin (se foton från Borgärdet).

De av maskiner och fordon sönderkörda vägarna i Boda Storsveden under maj månad 2018, när tjällossningen var som värst i den snabba snösmältningen, åtgärdades med grus och asfalt under oktober och november månad. Asfalteringen var klar torsdagen den 8 november 2018.

Falu Stadsnät och dess entreprenör Linje och Kabelplöjning utförde återställningsarbetena på Boda Storsvedens Vägsamfällighets vägar med den äran. En del återställningsarbeten återstår, som läggning av stödremsa (klart 2018-11-19), justering av gårdsinfarters anslutningar (klart 2018-11-19) till de asfalterade vägavsnitten samt en del reparationer av smärre beläggningsskador orsakade av kabelgravsgrävning nära beläggningskanterna. Samarbetet mellan Boda Storsvedens Vägsamfällighet, Falu Energi/Falu Stadsnät och dess entreprenör har fungerat mycket bra och vägsamfälligheten räknar med samma positiva attityd när det gäller de återstående återställningsarbetena.

Falu Energi och Falu Stadsnät placerade el- och fiberledningar i samma kabeldike, där elluftledningarna skulle grävas ner. I Tillväxtverkets rekommendationer för ett lyckat bredbandsprojekt står; ”Följande råd gäller vid förläggning av kabel i öppet schakt eller genom plöjning samt om man förlägger optorör i odlad mark eller längs mindre vägar av typen skogs- och åkervägar. Här bör förläggningsdjupet vara 0,75 m eller djupare, i övrig mark (ej stadsplanerat område) bör förläggningsdjupet vara 0,65 m eller djupare.” och ”Om rör läggs under mindre vägar typ gårds-, åker- eller skogsväg skall läggningsdjupet vara minst 0,75 m. Under botten av upprensat dike ska avståndet vara minst 0,7 m.”

Fiber i Boda Storsveden 2018-11-19

Några bilder från Boda Storsveden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn