En del av Sevrda Svrdsjbygden

Väg 850 Falun – Svärdsjö är nu jämn ända till Höganäsbadet.

Den vägkulturhistoriska vägen Falun – Svärdsjö får ett genomgripande underhåll 2015 – 2017. Förra gången var 1995 – 1997.

Asfaltläggningen passerar Gammelgården i Svärdsjö onsdagen den 28:e juni 2017 i strålande solsken och högsommarvärme. Gammelgården är platsen för ALLSÅNG 2017 söndagen den 2 juli kl 16.00. Lars Berghagen med gäster – Sonja Aldén – Hasse ”Kvinnaböske” Andersson – Emmy Lou and The Rhytm Boys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrivet av Rune Fredriksson, uppdaterat 2017-06-28.

Vägen förbi militärens övningsområde byggdes 1984 i enlighet med en utredningsplan 1976 och ett betänkande 1982. Betänkandet föreskrev en vägbredd av 7,5 meter för 3800 fordon per årsmedeldygn och 12 % lastbilsandel med en tillåten hastighet av 90 km/h. En hastighet som nu har sänkts till 80 km/h.

Att vägen förbi militärens övningsområde föreskrevs så smal i betänkandet 1982 baserades på politiska uttalanden att trafiken skulle minska i framtiden, vilket baserades på den nedgång i trafiken som blev en följd av de våldsamma prisökningarna på bensin i slutet av 1970-talet. Att den nya vägen underdimensionerades och byggdes med undermåligt material berodde delvis på samma politiska uttalanden. 

När vägen Falun-Svärdsjö byggdes från Norslund till Sveden 1984 användes icke godkänt bärlager. Underdimensionering, smal väg och undermåligt material fick till konsekvens att beläggningen var slut redan efter 10 år. Eftersom de underhållsåtgärder som har vidtagits och fortsätter att vidtas inte tar hänsyn till de grundläggande konstruktionsfelen, mer än på vissa partier, blir underhållet dyrt och ineffektivt. Om nästa genomgripande underhåll i mitten av 2030-talet baseras på artificiell intelligens och big data ökar förutsättningarna för rätt åtgärd, på rätt ställe, vid rätt tidpunkt. Rätt åtgärd, på rätt plats ,vid rätt tidpunkt skapar också förutsättningar för ett klimatneutralt och effektivare samhälle.

Mellan Blixbo (Edhult) och Boda är vägen byggd på siltig jordbruksmark, siltig morän, grus och sand med inslag av silt mellan kärnan av grus och ytterhöljet av sand och sandigt grus i Svärdsjöåsen. När vägen byggdes i anslutning till och genom de yttre partierna av Svärdsjöåsen gjordes först ett 50 meter långt anhåll med bandtraktor innan man började använda schaktvagn, vilket var en vanlig metod under 1960-talet.

Konsekvensen blev att silt hamnade lite varstans i underbyggnaden och ibland t o m i överbyggnaden. Det är en förklaring till att tjälsprickor och deformationer uppstod kort efter att vägen var byggd och att de återkommer på samma ställen. Att kunna förutsäga prestanda hos existerande vägar kräver komplicerade modeller baserade på analys av stora datamängder. Ett problem är klimatet, som till sin karaktär är slumpmässigt, och lasthistoriken som ofta är omöjlig att spåra. Nya asfaltlager kan bara kortsiktigt kamouflera  de verkliga problemen och orsakerna till sprickor, deformationer och spår.

Sprickor och spår i vägen norr E16 den 19 maj 2016 efter upprepade felaktiga åtgärder under 2000-talet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprickor och spår i vägen mot E16 och Norslund den 19 maj 2016. Påkänningarna från det yttre hjulparet från fullastade timmerbilar är ca 50 % högre än från det inre hjulparet i detta fall.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NCC påbörjade första fasen i asfaltbeläggningsarbetet tisdagen den 2 maj 2017 med planfräsning av den gamla vägytan.

Fräsmaskin vid Norslund 2017-05-02

 

 

 

 

 

 

 

 

Kö till fräsmaskinen

 

 

Den frästa vägytan mot väg E16.

 

 

 

 

 

 

 

Planfräst vägyta mot E16 den 2 maj 2017. Dålig nybyggnads- och underhållskvalité. Gamla justeringar och den övre delen av slitlagret är borta, men sprickorna finns kvar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den heltäckande beläggningen har utförts väl, men eftersom de grundläggande problemen inte åtgärdats är det troligt att sprickor kommer att uppträda i det högra hjulspåret redan efter 10 – 13 år. Påkänningarna 0,5 meter från vägkanten är normalt 20 % större än 1 meter från vägkanten. Fotot är taget den 20 maj 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kantlinjer målade Falun – Karlsbyheden fredag 2017-06-09.

Mot tpl 850/E16 norr Norslund 2017-06-26

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprickor på väg byggd 1984 vid Sveden. Dålig nybyggnads- och underhållskvalitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nya sprickor kan förväntas inom 10 – 13 år.

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomfräsning av beläggning på bank till Backa bro. Bron över Sundbornsån vid Backa är byggd 1957 enligt förslag från 1954. Dålig nybyggnads- och underhållskvalitet på bankarna till bron.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprickor och deformationer vid Danholn på väg byggd 1957. Dålig nybyggnads- och underhållskvalitet. På lång sikt hade bortfräsning av 5 cm asfaltbeläggning och stålarmering tvärs vägen på den grovleriga undergrunden varit en bättre metod än att täcka sprickorna på det deformerade området med asfalt. Stålarmering ska överläggas med 7 á 8 cm asfaltbeläggning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fläckvis lapping med lågtempererat bindlager. Lågtempererad asfalt minskar koldioxidutsläppen med 30 %.  Anm. Med skummat bitumen kan tillverkningstemperaturen sänkas till 120 grader utan kvalitetsförlust. För varm asfalt krävs tillverkningstemperaturen 170 grader.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heltäckande beläggning lagd mot Hosjöholme den 23 maj 2017.

Danholn mot Falun 2017-06-26

 Danholn mot Falun 2017-06-26

 

 

 

 

 

 

 

Sprickor och ojämnheter vid Danholn på vägdel byggd 1957. Delvis rekonstruerad 1995. Varierande nybyggnads- och rekonstruktions- och underhållskvalitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fläckvis lappning med lågtempererat bindlager.

 

 

 

 

 

 

 

Heltäckande beläggning lagd mot Blixbo onsdagen den 24 maj 2017.

Danholn mot Svärdsjö 2017-06-26

Danholn mot Falun 2017-06-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprickor, ojämnheter, kanthäng och genomfräsning norr om Danholn på väg byggd 1957 och delvis rekonstruerad 2016. Varierande nybyggnads- och rekonstruktions- och underhållskvalitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fläckvis lappning med lågtempererat bindlager norr infarten till färghandeln i Danholn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Smärre sprickor på vägdel byggd 1967 vid Edhult, strax söder om Blixbo. Varierande nybyggnads- och underhållskvalitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprickorna på vänster väghalva orsakas av vatten i de siltiga jordarna. I den sidolutande terrängen kommer vattnet in under och in i överbyggnaden på den vänstra väghalvan. Sprickor och spår blir en konsekvens av frostsprängning under vintern och förlorad packningshistorik under tjällossningen. Under den blöta perioden ökar rullmotståndet med 40 % för lastade timmerbilar, vilket leder till ökad energiförbrukning och ökande koldioxidutsläpp. Den underhållsmetod som är vanligast är att utjämna eller fräsa bort ojämnheterna och täcka sprickorna med asfalt. Den åtgärden är dock inte alltid den bästa, och ska inte användas generellt, vilket tyvärr är alltför vanligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mätning av deflektioner vid Baggärdet, söder Karlsbyheden 2009-06-04. Centrumdeflektionerna i nordlig riktning varierade mellan 0,4  – 0,5 mm vid belastning med en 10 resp. 14 tons fordonsaxel. I nordlig riktning var beläggningstjockleken 13 cm.  Centrumdeflektionerna i sydlig riktning var som mest 0, 6 – 0,9 mm vid belastning med en 10 resp. 14 tons fordonsaxel. I sydlig riktning varierade beläggningstjockleken 1997 från 138 till 338 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heltäckande beläggning vid Baggärdet påfördes torsdagen den 1 juni 2017.

Baggärdet mot Svärdsjö 2017-06-26

Baggärdet mot Falun 2017-06-26

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjälsprickor och spår 2001. Fyra år efter ny beläggning 1997.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjälsprickor och spår 2001. Fyra år efter ny beläggning.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjälsprickor och deformationer 1995-06-01.

 

 

 

 

 

 

 

Deformationerna mellan lådfräsningarna och beläggningsdragen återkommer inom 15 år. Bortfräsning av 5 cm asfaltbeläggning och stålarmering tvärs hela vägen överlagd med 7 á 8 cm asfaltbeläggning hade förhindrat framtida deformationer. Foto 2017-05-20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heltäckande beläggning påfördes vid Karlsbyheden fredagen den 2 juni 2017.

Karlsbyheden mot Falun 2017-06-26

 

 

 

 

 

 

 

 

Beläggningsskarv före pingsten 2017-06-02. Till Boda är det 6,8 km och till Borgärdet 10,5 km.

Karlsbyheden mot Svärdsjö 2017-06-26

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjälsprickor och upprepad fördjupning av dike 1995. Den metoden har inte förhindrat tjälsprickorna.

 

 

 

 

 

 

 

 

Djupa diken med erosionsskydd 1997 har inte förhindrat tjälsprickor och deformationer.

 

 

 

 

 

 

 

Lådfräsning och asfaltlappning kamouflerar tjälsprickor och deformationer några år.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjälsprickor 1999-04-26. Två tjälperioder efter att ny beläggning utfördes. Sprickan fanns där redan första vintern. Djupa diken med erosionsskydd 1997 har inte och kommer inte att förhindra tjälsprickor på detta avsnitt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utmärkning av område 2017-05 med tjälspricka och gammal asfaltlagning längst bort.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lådfräsning och asfaltlappning 2017-05 kamouflerar tjälsprickor och deformationer några år.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rullande deflektionsmätare och provtagning avslöjar silt direkt under beläggningen 1993. Asfalttjockleken varierade 1997 från 148 till 290 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Justering av sättning i ”siltområdet” 2003-08.

 

 

 

 

 

 

 

Justering av sättning i ”siltområdet” och bortgrävning av rotfilten i vägslänten 2015-09-17  var felaktiga åtgärder. Silten i överbyggnaden skulle ha grävts bort redan 1995. Då hade problemet med upprepade sättningar varit löst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planfräsning över ”siltområdet” 2017-05 löser inte problemet med sättning. Nästa justering över ”siltområdet” kommer därför mellan 2027 – 2030.

 

 

 

 

 

 

 

 

Heltäckande beläggning lagd förbi Kårtäkt onsdag 2017-06-07.

Kårtäkt mot Falun 2017-06-26

Kårtäkt mot Svärdsjö 2017-06-26

 

 

 

 

 

 

 

 

Från P-fickan vid gränsstenen Sundborn – Svärdsjö i Rupstjärn mot Svärdsjö Mekano söndagen den 18 juni 2017. Gränsstenen höggs av Anders Ax 1924.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vägmarkering pågår söndagen den 18 juni 2017. Bilden tagen från informationsplatsen vid Svärdsjö Mekano .

 

 

 

 

 

 

 

 

Väg 850 och gamla vägen Svärdsjö – Falun från Svedsgården mot Svärdsjö 2017-06-20.

Bengtsheden mot Svedsgården och Falun 2017-06-26.

 

 

 

 

 

 

 

 

Det naturliga vattenflödet från skogen till sjön Liljan skars av när vägen byggdes söder om Boda. Eftersom vattnet har tillåtits att infiltrera undergrund och överbyggnad har det medfört att vägen regelbundet blivit ojämn.

Bengtsheden mot Svärdsjö 2017-06-26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flygfoto från 1994 visar asfaltjustering av ojämnheter omedelbart norr om skogsdungen där vägen skar av det naturliga vattenflödet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Heltäckande beläggning mot Bengtsheden vecka 24.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdelning av trafiken före arbetsplatsen, söder Boda fredagen den 12 maj 2017. Trafiken styrs med trafiksignaler och trafiklots.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planfräst vägyta söder Boda fredagen den 12 maj 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensidig lådfräsning och  påläggning med asfaltmassabeläggning söder Boda.

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorcyklister på ny beläggning söder Boda 2017-06-18.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjälsprickor söder Boda lördagen den 13 maj 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

Planfräsning, ensidig lådfräsning och påläggning med asfaltmassa söder Boda kamouflerar tjälsprickorna några år.

 

 

 

 

 

 

 

 

Heltäckande beläggning i södra delen av Boda vecka 24.

 

 

 

 

 

 

 

 

Planfräsning, ensidig lådfräsning och påläggning med asfaltmassa söder Missionskyrkan i Boda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heltäckande beläggning genom Boda vecka 24.

 

 

 

 

 

 

 

 

Beläggningsarbetet passerar Boda mot Borgärdet fredagen den 16 juni 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planfräsning genom Borgärdet tisdagen den 16 maj 2017. Bortfräsning av ca 3 cm beläggning frilägger makadamlagret från 1960-talet. Bra underlag, grusöverbyggnad, 10 cm massabunden makadam och 4 cm asfaltmassabeläggning har gett en livslängd på drygt 50 år.

Södra delen av Borgärdet 2017-06-28.

Centrala Borgärdet 2017-06-28 i strålande solsken och 24 grader varmt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mätning av deflektioner 2011-05-17, söder Svärdsjöskolan. Centrumdeflektionerna varierade mellan 0,5 – 0,7 mm vid belastning motsvarande en 10 resp. 14 tons fordonsaxel. Där vägen var som sämst, söder återvinningscentralen, blev deflektionerna 1,4 resp. 1,7 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planfräsning söder Svärdsjöskolan i Borgärdet onsdagen den 17 maj 2017 frilägger den dåliga överbyggnaden från 1960-talet. Längs detta vägparti har upprepade justeringar med asfaltmassa utförts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskinavjämning från Källänge förbi Svärdsjö k:a måndagen den 12 juni 2017. Urgrävning söder Källänge mot Svärdsjö skola utfördes hösten 2016 längs en något längre sträcka än den som grävdes ur redan 1995.

Norr Källänge mot Svärdsjö k:a 2017-06-28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen fräsning av vägbanan före maskinavjämning Källänge – Höganäs.

Norr Svärdsjö k:a 2017-06-28.

Gammelgården passeras 2017-06-28 kl 18.50. Strålande solsken och 24 grader varmt. Kan man tänka sig bättre för ALLSÅNG 2017 med Lars Berghagen, Sonja Aldén – Hasse ”Kvinnaböske” Andersson – Emmy Lou and The Rhytm Boys på söndag 2 juli kl 16.00.

Nu är det inte många meter kvar till Höganäs 2017-06-28. Perfekt badväder vid vackra Höganäsbadet.

Höganäsbadet 2017-06-28 kvart över 7 på kvällen i strålande solsken och 24 grader varmt. Rena högsommarvärmen. Badfolket har precis åkt hem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn