En del av Sevrda Svrdsjbygden

Intresseföreningens stadgar

Stadgar
Ursprungligen antagna 1990-03-12.
Senast reviderade och antagna vid årsmötet 2014-03-23

§1
Föreningens verksamhetsområde är Svärdsjö, på orter där andra intresseföreningar eller motsva­rande inte finns.

Intresseföreningen ska ta till vara och ut­veckla de förutsättningar som finns samt bidra till fram­tidstro och livskraft i Svärdsjö genom att:

 • Fungera som ett forum för samverkan mellan föreningsliv, kulturverk­sam­heter, nä­ringsliv, samhällsservice och olika lokala intressegrupper.
 • Främja boende, nyetablering och nyskapande i Svärdsjö.
 • Medverka till aktiv marknadsföring av Svärdsjö.
 • Bevaka samlade intressen i relation till kommunala organ, myndigheter och andra cen­trala instanser.

Intresseföreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och arbetar och verkar som all­männyt­tig och ideell förening.

§2
Medlemmar i Intresseföreningen är, efter inbetald årsavgift, enskilda personer, före­ningar, fö­re­tag och intressegrupper. Årsavgiften bestäms vid årsmöte varje år. Medlem äger förslags-, ytt­rande­ och rösträtt i föreningen. Föreningens medlemmar förutsätts agera i enlighet med stad­garna. I motsatt fall äger styrelsen rätt att utesluta medlem. Vid behov kan överprövning ske vid årsmöte.

§3
Föreningens styrelse ska bestå av minst fem och maximalt tio ledamöter. Förslag på le­damöter till styrelsen lämnas till valberedningen senast 15 dagar före årsmötet. Styrel­se­ledamöterna re­kryte­ras främst från Svärdsjöbygden. Le­damöterna väljs på två år, väx­el­vis, för att därmed skapa konti­nuitet i styrelsens arbete. Vid start av föreningen väljs hälften av ledamöterna på ett år. Ord­föran­den, med en man­datperiod på ett år, väljs bland styrelseledamöterna under årsmötet. Styrel­sen ut­ser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. Kassör kan även utses utom styrelsen.

Revisorerna ska vara två och väljs under årsmöte på två år, växelvis. Deras suppleanter väljs varje år. Valberedningen ska bestå av tre personer, varav en är sammankallande. De väljs på ett år under årsmötet.

 §4
Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid omröst­ning gäller relativ majoritet, det vill säga flest röster. Vid lika röstetal har ordföranden ut­slagsröst. Styrelsen har rätt att utse tillfälliga arbetsgrupper och en­skilda perso­ner för specifika upp­gifter.

§5
Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret. Räkenskaperna ska vara avslutade och redovi­sade senast den l februari påföljande år. Revisorernas granskning ska vara avslutad senast den l mars.

§6
Allmänna möten är årsmöten och extra allmänna möten.
Årsmöte ska hållas under mars månad varje år.
Kallelse till allmänt möte beslutar styrelsen om.
Medlemmar informeras om allmänt möte minst 30 dagar före mötet.
Motioner till årsmöten ska vara inlämnade minst 15 dagar före aktuellt möte.
Rösträtt vid allmänt möte har medlemmar, som före mötets början betalat medlemsav­gift för närmast föregående år. Medlem kan utöva rösträtt genom behörigt ombud med skrift­lig full­makt.
Beslut vid allmänt möte baseras på absolut majoritet, det vill säga en röst mer än hälf­ten av antalet avgivna röster. Undantag är sådana frågor, för vilka det enligt §§ 8 och 9 krävs kvalificerad  ma­joritet. Vid lika röstetal avgör lotten.

§7
Vid årsmötet ska följande frågor behandlas:                

 1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
 2. Fråga om mötet är i laga ordning utlyst.
 3. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
 4. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport.
 5. Föredragning av revisorernas berättelse och beslut.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Föredragning av och beslut om styrelsens verksamhetsplan.
 8. Val av styrelseledamöter och ordförande.
 9. Val av två revisorer och två suppleanter.
 10. Val av tre ledamöter till valberedningen.
 11. Fastställande av medlemsavgift.
 12. Ärenden som i behörig ordning hänskjutits till årsmötet.

 

§8
Förslag till änd­ring av stadgarna kan göras av styrelsen eller enskild medlem. Medlem kan lämna förslag eller önskemål till styrelsen senast 15 dagar före allmänt möte. För änd­ring av stadgarna krävs beslut vid två på varandra följande allmänna mö­ten, varav det ena ska vara års­möte. För beslutets giltighet krävs kvalificerad majoritet, det vill säga minst 2/3 majoritet av det totala röstetalet vid det andra allmänna mötet.

§9
Eventuellt beslut om föreningens upplösning ska fattas vid två på varandra följande års­möten och utifrån ett av styrelsen framlagt förslag. För beslutets giltighet krävs kvalifice­rad majoritet, det vill säga minst 2/3 majoritet av det totala rös­tetalet vid de båda mötena. Vid föreningens upplös­ning beslutar det andra årsmötet om disposit­ion av befintliga me­del.

 

 

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn