En del av Sevrda Svrdsjbygden

Centrumutveckling i Borgärdet

Skrivet av Rune Fredriksson; uppdaterat 2021-02-23

Borgärdets roll som kommersiellt centrum för hela norra kommundelen, inklusive Enviken, Toftbyn, Linghed, Lumsheden, Vintjärn och Svartnäs, är betydelsefull. Ett attraktivt centrum är viktigt för att det ska kunna fortsätta att bära den rollen, säger kommunalrådet Jonny Gahnshag (S).
Anm. Det uttalade Jonny Gahnshag när socialdemokraterna hade makten i Falu kommun.

Biblioteket i Borgärdet fick under 2014 status av servicepunkt för norra delen av Falu kommun. Servicepunkten är både en mötesplats och en tillfällig arbetsplats som är öppen för alla. Det är gratis att använda lokalerna, det trådlösa nätverket och den utrustning som finns där. Utskrifter eller kopior kostar några kronor. Att skanna är gratis.

Svärdsjös centralort, Borgärdet, fick sin nuvarande utformning i början av 1960-talet. För att förbättra miljön i Borgärdets centrum startade för mer än 20 år sedan ett mångårigt arbete i Svärdsjö Intresseförening.

Svärdsjö Intresseförening har under en lång följd av år vid upprepade tillfällen initierat informationer och diskussioner med berörda myndigheter och människorna i Borgärdet och Svärdsjöbygden hur Svärdsjöbygdens centralort bör utvecklas.

I ett brev till Falu kommun 2011-09-09 påpekade Svärdsjö Intresseförening behovet av upprustning och ombyggnad av Borgärdets centrum, ombyggnad av genomfarten genom Borgärdet samt mark för en trafiknod i Källänge.

På initiativ av Intresseföreningen beslutade Kommunstyrelsen 2014-08-26 att hemställa till Trafikverket att en åtgärdsvalsstudie skulle genomföras för den del av väg 850 som går genom Borgärdet.

Kommunstyrelsen har på sammanträdet i slutet av april 2015 gjort en framställan till Region Dalarna om att de ska avsätta medel för att bland annat genomföra en åtgärdsvalsstudie genom Borgärdet.

Region Dalarnas direktion har den 17 juni 2015, för bättre trafiksäkerhet, beslutat fastställa åtgärdsvalsstudie för lv 850 genom Borgärdet 2016. Trafikverket genomförde åtgärdsvalsstudien 2017.

Svärdsjös centralort Borgärdet med de omkringliggande byarna och orterna har enligt befolkningsstatistik för Falu kommun en tämligen konstant befolkningsmängd.

Landsbygden nära större tätorter till skillnad från områden långtifrån tätorter har inte drabbats av avfolkning.

Detta är positivt för Svärdsjöbygden men vi kan inte slå oss till ro med den positiva statistiken, utan vi måste målmedvetet arbeta framåt för att i första hand bibehålla och i andra hand öka befolkningen och göra Svärdsjöbygden till en attraktiv plats att bo och verka i, både för kortare och längre perioder.

Det är en absolut nödvändighet att det finns mark tillgänglig för att bygga ut och förnya bland annat kommunikationen inom och mellan tätorterna samt till Falun.

Upprustning av Borgärdets centrum och tätort är ett led i målsättningen att ge Svärdsjö centrum en tilltalande och praktiskt fungerande plats.

Nya krav på säkerhet, miljö, återvinning, tillgänglighet, framkomlighet och förändrade krav från boende och besökare motiverar omfattande upprustning och ombyggnad.

I en enkät till Svärdsjöborna i början av mars månad 2012 uttrycktes stort missnöje med skötsel och placering av återvinningsstationen vid ICA-torget. Åtta av tio var missnöjda. Det är nu åtgärdat och återvinningsstationen har flyttats till norr om ICA-fastigheten.

Många visade sin tacksamhet till Intresseföreningen. Vi lyckades få återvinningsstationen flyttad till ett ställe där kärlen kunde tömmas innan de blev överfulla. På Centrumparkeringen hände det flera gånger att ”sopbilen” inte kunde ”lotsa” sig fram mellan parkerade bilar. Kärlen förblev då otömda till nästa tur.

Sopor på Centrumtorget 2011-08-01

 

Skräpig återvinningsstation 2011-07-11

Bakom planket och bland de giftiga buskarna hittade Intresseföreningen både sprutor och exkrement där människor uträttat sina behov. Såväl planket som de giftiga buskarna, sprutorna och exkrementerna avlägsnade Intresseföreningen 2012.

Klädförsäljning vid Centrumtorget 2016-06-03

 

Nästa steg blir en ”minipark” i anslutning till bilparkeringen 2016-06-06

Vem kommer med det bästa förslaget att utveckla ”miniparken” i anslutning till Centrumparkeringen?

Avsaknad av offentlig toalett i centrum, säkerhet för gående, rörelsehindrade och cyklister var sju av 10 missnöjda med. Tillgänglighet från centrum till allmänna platser som vårdcentral och Folkets hus Hedenborg var man också missnöjda med. Tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga var ett återkommande problem i enkätsvaren.

Intresseföreningen har presenterat ett förslag hur Folkets hus Hedenborg enklast och billigast görs tillgängligt för gående, rörelsehindrade och cyklister från Borgärdets centrum. När förslaget presenterades var Falu kommun huvudman för den delen av Borgärdet men nu har huvudmannaskapet flyttats till Borgärdets vägförening. Eftersom Borgärdets vägförening inte har för avsikt att söka bidrag från Falu kommun för anläggningsarbeten har frågan hamnat i en ”långbänk”.

Kopparstaden har under 2015 – 2016 byggt om biblioteket och byggt en offentlig toalett där den tidigare entrén var belägen och istället öppnat en ny entré mot Centrumvägen enligt förslag från intresseföreningen. Den nya entrén kommer att göra biblioteket och servicepunkten mer tillgänglig och intressant även för tillfälliga besökare.

Byggande av den offentliga toaletten baseras på ett medborgarförslag. Enligt ett tilläggsavtal till lokalhyreskontrakt 450-001-1-101 mellan Kopparstaden och Falu kommun, undertecknat av Kopparstadens VD den 23/11 2015 framgår att Falu kommun ansvarar för skötsel och underhåll av toaletten. Av avtalet framgår inte hur ombyggnaden skulle utföras.

De krav Intresseföreningen framfört är att den offentliga toaletten skall vara handikappanpassad enligt rådande lagstiftning, att toaletten skall vara öppen dagligen mellan kl 09.00-21.00 och att det skall skyltas att det finns en offentlig toalett, anpassad för handikappade och bebisar, vid Centrumvägen 1C.

Nu är den offentliga toaletten skyltad, men fortfarande inte anpassad för skötsel av de allra minsta människorna.

 
Offentlig toalett

Offentlig toalett vid Centrumvägen 1 C

 

Gångfartsområdets början och slut markeras med skyltar och betongmarksten.

Gångfartsområdets början och slut markeras med skyltar och betongmarksten.

 

Längs gångfartsområdet sker all trafik på de gåendes villkor.

Inom gångfartsområdet sker all trafik på de gåendes villkor.

Inom gångfartsområdet ska risken att dödas vid en påkörning vara 0.
Längs sträckor där den skyltade hastigheten är 30 km/tim är risken att dödas vid en påkörning 10 %. Det beror bl.a på att rörelseenergin är 11 ggr större vid 30 km/tim jämfört med vid 8 km/tim.

Biblioteket i Borgärdet har under 2014 också fått status av servicepunkt för norra delen av Falu kommun. Servicepunkten är både en mötesplats och en tillfällig arbetsplats som är öppen för alla. Det är gratis att använda lokalerna, det trådlösa nätverket och den utrustning som finns där. Utskrifter eller kopior kostar några kronor. Att skanna är gratis.

Swedbank flyttade under våren 2017 sitt kontor till Falun.

Den nya entrén till biblioteket från Centrumvägen.

Den nya entrén till biblioteket från Centrumvägen.

Intresseföreningen föreslog också att all parkering mot Centrumfastigheten 1 – 3 skulle upphöra för att säkerheten för de gående skulle kunna förbättras. Ett förslag som Kopparstaden tog till sitt hjärta.

Säkerheten för gående förbättrades 2015 genom anläggning av ett gångfartsområde förbi affärerna på en sträcka av 80 meter längs Centrumvägen. Ett 80 meter långt övergångsställe. Förändring av denna del av Centrumvägen till gångfartsområde baseras på ett medborgarförslag. I Falu kommuns beslut ingår  centrumparkeringen i gångfartsområdet.

Många har påpekat att de, trots innehav av körkort, inte vet vilka trafikregler som gäller inom gångfartsområdet i Borgärdet. Många tror att man får köra i 20 km/tim och de som saknar körkort vet antagligen inte att de har företräde framför fordon inom hela området inkluderande även den del av parkeringen som ägs av Falu kommun.

Nedan följer ett utdrag ur Trafikförordningen 8 kap. 1  § första stycket:

På en gågata och i ett gångfartsområde gäller följande.
1. Fordon får inte föras med högre hastighet än *gångfart.
2. Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.
3. Fordonsförare har väjningsplikt mot gående.

*) Gångfart ligger normalt mellan 6 – 8 km/tim. Världsrekordtiderna i gång ger en hastighet på ca 15 km/tim, men det är inte den hastigheten som avses inom gångfartsområdet.

När det gäller hastigheter på det allmänna vägnätet sattes hastighetsgränserna på 1960-talet så att 85 % av trafikanterna skulle ligga under den högsta tillåtna hastigheten. Tyvärr tycks det omvända förhållandet gälla inom gångfartsområdet i Borgärdet. Alltså 15 % håller hastighetsgränsen och 85 % kör fortare än världsmästaren i gång.

Det råder tyvärr okunskap på många områden inom trafiklagstiftningen. Vi förebygger och rapporterar så mycket vi kan svarar Stefan Dangardt vid Polismyndigheten i Falun.

Om du som fordonsförare blir rapporterad är böterna 2000 kronor och om du är cyklist är böterna 1000 konor. Det finns bättre sätt att använda dina pengar än att köra över gångfart, max 8 km/tim.

Gångfartsområdet börjar där markstensområdet börjar. Förbud att parkera skylten behövs egentligen inte men har satts upp ovanför gångfartstavlan för att förstärka parkeringsförbudet, eftersom det visade sig att folk inte förstod att det var förbjudet att parkera inom området.

Gångfartsområdet från norr börjar där markstensområdet börjar.  Armaturerna på bilden har bytts ut mot runtomstrålande armatur.

 

Runtomstrålande armaturer mellan Centrumvägen och Centrumparkeringen.

Gångfartsområdet från söder börjar där den första belysningsstolpen med runtomstrålande armatur står  vid markstensområdet.

Vid centrumparkeringen har Falu energi under 2015 satt upp en snabbladdare för elfordon.

FEV´s snabbladdare vid Centrumparkeringen.

FEV´s snabbladdare vid Centrumparkeringen.

I ett brev till Falu kommun 2011-09-09 påpekade Svärdsjö Intresseförening behovet av upprustning och ombyggnad av Borgärdets centrum, ombyggnad av genomfarten genom Borgärdet samt mark för en trafiknod i Källänge. Intresseföreningen föreslog att trafiknoden skulle innehålla ett tappställe för försäljning av drivmedel, ett minirescenter med informationsplats, långtidsparkering för personbilar med möjlighet att ansluta motor- och kupévärmare, laddningsstolpar för elfordon, cykel och cykel-låneparkering och återvinningsstation.

Falu kommuns Landsbygdsgrupp föreslog Kommunstyrelsen 2012-08-06 att besluta att ett arbete för att skapa en trafiknod i Svärdsjö påbörjas. Falu Kuriren beskrev 2012-08-15  Svärdsjö Intresseförenings behov av en trafiknod i utkanten av centrala Svärdsjö.

Stadsbyggnadskontoret arbetade under åren 2013 till 2015 med att möjliggöra mark för ett tappställe i Källänge. Stadsbyggnadsberedningen beslutade 2014-12-08 att en detaljplan för drivmedelsanläggning med stationslokaler i Källänge tas fram på kommunens mark väster om väg 850.

Markanvändningen för en trafiknod i utkanten av Borgärdet, närmare bestämt i Källänge formaliserades före julen 2015 genom en ny detaljplan. Detaljplanen är uppdelad i tre områden. Ett område som omfattar gamla Källängeskolan med omkringliggande parkområde, ett trafikområde  och ett område för ”bemannad bensinstation”.

Detaljplanen möjliggör byggande av bensinstation och anläggning av ett trafikområde med långtidsparkering och busshållplats etc.

Detaljplanen möjliggör byggande av bensinstation och anläggning av ett trafikområde med pendlar-/långtidsparkering, teknikanläggning och busshållplats etc.

Under första hälften av 2016 var avsikten att ”Nya Gottboden Drivmedel o Service” skulle köpa marken från Falu kommun och i samarbete med Din-X etablera ett tappställe, en servicebutik och en tvättanläggning. Projektet stupade på finansieringen.

Svärdsjö Tankställe AB bildades under hösten 2016 och tog över processen. Svärdsjö Tankställe AB ägs till 100 % av Svärdsjö Intresseförening och bolaget fortsatte planeringen för drivmedelsförsäljning i samarbete med DIN-X i Källänge. Samarbetet mellan Svärdsjö Tankställe AB och DIN-X avbröts 2016-12-31 men återupptogs 2017-07-05, när ett nytt samarbetsavtal skrevs.

På initiativ av Intresseföreningen beslutade Kommunstyrelsen 2014-08-26 att hemställa till Trafikverket att en åtgärdsvalsstudie skall genomföras för den del av väg 850 som går genom Borgärdet.

Kommunstyrelsen har på sammanträdet i slutet av april 2015 gjort en framställan till Region Dalarna om att de ska avsätta medel för att bland annat genomföra en åtgärdsvalsstudie genom Borgärdet.

Region Dalarnas direktion har den 17 juni 2015, för bättre trafiksäkerhet, beslutat fastställa åtgärdsvalsstudie för lv 850 genom Borgärdet 2016. Under 2017 genomförde Trafikverket åtgärdsvalsstudien.

Kopparstaden har under maj månad 2017 byggt om den gångväg som förbinder centrum med Apoteksvägen och Vårdcentralen. En tryggare, säkrare och vackrare gångväg även för rörelsehindrade har blivit resultatet. I projektet ”Smart service i smarta byar” har påpekats att gångvägens längslutning är större än den lutning som föreskrivs i regelverket.

Gångvägen från Apoteksvägen förbi Omhulda Blommor och Design.

 

Gångvägen förbi Omhulda Blommor och Design till Borgärdets Centrum.

 

Omhulda Blommor och Design

Fiber i Borgärdet

Fiber har länge funnits till offentliga lokaler i Borgärdet via Falu Stadsnät. Under hösten 2016 – sommaren 2017 har Telia Skanova försett merparten av enskilda fastigheter och företag med Telia Öppen fiber. Det som snart är det enda som syns av fiberläggningen är igenläggningen av genomgrävningarna på vägar och gator.

Centrumvägen 2017-08-14

 

Centrumvägen 2017-08-14

Nästa steg i utvecklingen av Borgärdet
Projektet ”Smart service i smarta byar” för utvecklad samverkan och utvecklad offentlig och kommersiell service startade med en platsvandring den 5 maj 2020 i Svärdsjös centralort Borgärdet.

I slutet av 2020 presenterades en nulägesanalys av projektet.

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn