En del av Sevrda Svrdsjbygden

Begärd finansiering av prioriterade åtgärder

I åtgärdsvalsstudien anges prioriterade åtgärder för 38,4 mkr, varav ca 3/4 är begränsade ombyggnationer, nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder enligt steg 3 och steg 4 i fyrstegsprincipen. Finansiering av merparten av åtgärderna hamnar på Region Dalarna via länsplanen. I den fastställda länsplanen för regional transportinfrastruktur 2018 – 2029 har i den ekonomiska planeringsramen upptagits 123 mkr för övriga gång- och cykelåtgärder. Det första året för åtgärder är 2023, då 10 mkr är avsatta. Merparten, 94 mkr, är avsatta 2026-2029.

I Länsplanen 6.4.1 står det:
Genomförda åtgärdsvalsstudier 2015–2018 har sammanställts till ett antal åtgärdspaket för steg 1–3 åtgärder, vilka totalt är kostnadsuppskattade till ca 200–400 mkr beroende på val av åtgärder/åtgärdspaket. Prioritetsordning för dessa åtgärder föreslås ske kontinuerligt under
planperioden.

Inga öronmärkta medel har avsatts för enbart steg 1 åtgärder i denna plan. Inom ramen för genomförda åtgärdsvalsstudier kommer dock val av åtgärder/åtgärdspaket kunna innebära steg 1 åtgärder.
Länsplanen upptas till knappt två tredjedelar av större namngivna objekt vilka i huvudsak är steg 4 åtgärder, men som i vissa delar omfattas av steg 3 åtgärder, främst i form av gång- och cykelvägar. Enligt direktiven ska det framgå i länsplanen hur fyrstegsprincipens alla steg har tillämpats.

I länsplanen finns inte cykelväg Boda – Borgärdet – Höganäs namngiven. Det innebär att Region Dalarna, utan prioritering, har ett utrymme på 105 000 kr för cykelväg m m Boda – Borgärdet – Höganäs. Enligt den ekonomiska planeringsramen i länsplanen fördelas utrymmet med 8 500 kronor år 2023, 10 250 kronor år 2024, 6 000 kronor år 2025 och 80 250 kronor år 2026-2029.

Om utrymmet hade beräknats enligt den avsättning som Falu kommun gör för Falu tätort hade utrymmet blivit 600 000 kronor för cykelväg m m Boda – Borgärdet – Höganäs.

I skrivelse till Falu kommun och Region Dalarna påpekas att en satsning på 20 mkr för delen Boda – Borgärdet ger en nettonuvärdeskvot på 1,75 (en satsad krona ger 1,75 tillbaka till samhället). De vackra orden av regeringen och i länsplanen motsvaras alltså inte av reella satsningar. Den statliga och regionala finansieringen av en trygg och säker vägmiljö motsvaras heller inte av den betalningsvilja som enskilda individer visar.

I skrivelsen till Falu kommun rekommenderas att Falu kommun och Region Dalarna samfinansierar byggandet av en gång- och cykelväg mellan Boda och Borgärdet. Alternativt föreslås att staten via Region Dalarna direktfinansierar gång- och cykelvägen.


Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn