En del av Sevrda Svrdsjbygden

Åtgärdsvalsstudie Boda – Borgärdet – Höganäs

Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsbrist, väg 850, genom Svärdsjö godkändes av Trafikverket den 13 november 2018. Ärendenummer: TRV 2017/40766

Bakgrund och syfte
Syftet med åtgärdsvalsstudien är att skapa samsyn mellan viktiga aktörer gällande nuvarande brister, behov och mål samt åtgärder som behöver vidtas längs aktuell sträcka. Brister längs sträckan avser främst oskyddade trafikanter sett ur tillgänglighets- och trafiksäkerhetssynpunkt.

Nuläge
Trafikverket är väghållare för väg 850 samt för de anslutande vägarna 876, 880, 881, 882 och 888. Övriga anslutande vägar har enskild väghållare. Väg 850 är en transportsträcka för bland annat arbetspendling, turism, kollektivtrafik och näringslivets transporter. Väg 850 är utpekad som rekommenderad väg för transport av farligt gods.

Vägbredden på sträckan varierar mellan 7,5 och 11 meter.

Den aktuella sträckan av väg 850 fick ny beläggning under 2017.

Längs med väg 850 mellan Boda och Svärdsjö centrum finns generellt ingen yta avsedd för oskyddade trafikanter.

Från korsning väg 850/väg 876 till korsning väg 850/väg 880 finns trottoar på båda sidor om väg 850. Från korsning väg 850/väg 880 finns trottoar på västra sidan fram till Källevägen, medan den östra sidan har en avmålad yta för oskyddade trafikanter. Norr om Svärdsjö är vägbanan avmålad för gående och cyklister fram till korsningen väg 850/väg 888 förutom vid Svärdsjö kyrka.

Problembild Boda – Borgärdet
Från Boda till Borgärdet är det blandad trafik på en smal och kurvig väg med 2500 fordon per årsmedeldygn, varav ca 10 % är tunga.

Det saknas utrymme utanför körbanan för såväl gående som cyklande vilket innebär att det inte finns någon möjlighet för oskyddade trafikanter att undvika länsvägens kurvor med dåliga siktförhållanden.

Dessutom är den verkliga hastigheten långt över den skyltade.

Det är med andan i halsgropen som föräldrar uppmanar sina barn att cykla till skolan eller till olika fritidsaktiviteter i Svärdsjö.

Problembild genom Borgärdet
Genom Borgärdet saknas det cykelbana.

Från vsk väg 850/väg 876 till vsk väg 850/väg 880 finns det gångbana på båda sidor, avskilda från körbanan med kantsten. Gångbanan fortsätter på vänster sida till Källevägen.

Från vsk väg 850/880 mot Källänge på höger sida finns en vägren avgränsad med en heldragen linje (heldragen kantlinje). Den vägrenen ska enligt regelverket användas av gående, cyklister, mopedister eller LGF-fordon. Det skapar farliga situationer med blandad trafik och en farlig avsmalning med kantsten tvärs vägrenen vid Svärdsjöskolan.

Problembild Källänge – Svärdsjö kyrka
Från Källevägen till Svärdsjö kyrka finns det smala vägrenar på båda sidor av körbanan. Mellan körbana och vägren är det målat med genombrutna trafikmarkeringar. Tidigare var det heldragen linje.

Vid underhållsbeläggningen 2017 blev vägrenarna så smala att de oskyddade trafikanterna känner sig otrygga, speciellt förskolebarn som med sina föräldrar/lärare går mellan förskolan Solsidan och Källänge/ Borgärdet.

I Källänge besöks ofta lekpark och idrottsplan och i Borgärdet besöks bl.a bibliotek och affärer.

Problembild Svärdsjö k:a – Höganäs
Från Svärdsjö kyrka till Höganäsbadet saknas från kyrkan och en sträcka på ca 150 m vägrenar. På den sträckan använder cyklister gångvägen och parkeringen till Solsidan/Kyrkan för att undvika den smala länsvägen.

Utfarten från Solsidan via kyrkans parkering känns inte trygg för de oskyddade trafikanterna.

Därefter finns det en bred vägren på höger sida, avgränsad med heldragen linje. På den breda vägrenen brukar lastbilar parkera, vilket tvingar cyklister ut i körbanan.

Tänkbara åtgärder
För att få en samlad bild över de brister och behov som finns i åtgärdsvalsstudieområdet, samt för att ge förslag på åtgärder genomfördes en workshop den 8 mars år 2018 i Svärdsjö.

Prioriterade åtgärder
För de åtgärder som projektgruppen valt att gå vidare med redovisas åtgärdernas geografiska placering i figur 12 efter tabell 1 i Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie.

De prioriterade åtgärderna presenteras i paketeringsförslag:

A1 Separerad gång- och cykelväg norr och söder om Svärdsjö.
Kostnad (inkl. byggherrekostnader och mark- och fastighetsinlösen) 24,8 mkr

A2 Separerad gång- och cykelväg söder om Svärdsjö och avmålat norr om Svärdsjö.
Kostnad (inkl. byggherrekostnader och mark- och fastighetsinlösen) 19,8 mkr

B Kollektivtrafikåtgärder
Kostnad (inkl. byggherrekostnader och mark- och fastighetsinlösen) 1,9 mkr

C Övriga åtgärder för oskyddade trafikanter i huvudsak centrala Svärdsjö inkl. Mobility management-åtgärder (MM)
Kostnad (inkl. byggherrekostnader och mark- och fastighetsinlösen) 11,7 mkr

Samtliga åtgärdspaket (A1, A2, B, C) har projektgruppen valt att rekommendera utifrån det som framkom av effektbedömningen samt deras bidrag till åtgärdsvalsstudiens mål.

Projektgruppens förslag är att prioritera genomförandet av åtgärdspaketen enligt följande ordning: åtgärdspaket B och C är prio 1 med hänvisning till kommunens prioritering till Region Dalarna i cykelplanen. Både åtgärdspaket A1 och A2 är prio 2, A2 på kort sikt och A1 på lång sikt.

Den 13 september 2018 hölls ett ”forma inriktnings-möte” där representanter från organisationer som står som ansvariga för genomförande eller för finansiering fanns representerade.

I samband med ”forma inriktning-mötet” valdes några åtgärder att inte rekommendera vidare.

I tabell 3 i Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie framgår de åtgärder som rekommenderats vidare till åtgärdsbanken. I tabellen anges även förslag till fortsatt hantering, tid för genomförande samt ansvariga aktörer för genomförande och finansiering.

Respektive aktör kan behöva göra ytterligare analyser av sina åtgärder, dock inte inom ramen för denna studie.

Som en av aktörerna har Rune Fredriksson gjort en fördjupad analys av trafiksäkerhetssituationen för de oskyddade trafikanterna mellan Boda och Borgärdet. För att risken att dödas för gående och cyklande längs sträckan Boda – Borgärdet ska motsvara nollvisionens ambitioner krävs en gång- och cykelväg. En beräknad kostnad på 20 mkr ger en samhällsekonomisk nytta på 1,75 kronor för varje investerad krona.

Det är långt större nytta än vad som är vanligt för de flesta väginvesteringar som genomförs. I skrivelse till Falu kommun och Region Dalarna föreslås en samfinansiering för att möjliggöra de erforderliga åtgärderna inom rimlig tid. Dessutom föreslås att Falu kommun och Region Dalarna tar initiativ riktade mot Regeringen för direktfinansiering via Region Dalarna. De offentliga intäkterna från vägtrafiken rymmer lätt en sådan satsning. Analysen och förslaget till finansiering har delgetts Trafikverket.

Genomlysningar av en typisk svensk medelvägs framkomlighet, säkerhet och hållbarhet har publicerats vid flera tillfällen hos Väg- och Transportforskningsinstitutet samt vid KTH (Kungliga Tekniska Högskolan), Högskolan Dalarna och Trafikverket. I skrivelsen till Falu kommun, Region Dalarna och Trafikverket refereras till fem publikationer som avser väg 850 Falun – Svärdsjö.

P.S. Kontaktcenter, Falu kommun svarar den 3 augusti 2020 att ärendenummer KC202072104 gällande samfinansiering av trygg och säker cykelväg Boda – Borgärdet ska upp för beslut i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 24 augusti 2020. D.S.

Ställningstagande och fortsatt hantering
Trafikverket kommer, efter utredningens avslut, att gå vidare med framtagande av ett internt ställningstagande med utgångspunkt i de rekommenderade åtgärder som åtgärdsvalsstudien resulterat i. Åtgärder som ska genomföras och ansvarsfördelningen av dessa hanteras vidare inom ramen för den gemensamma överenskommelse som finns mellan Falu kommun och Trafikverket.

Tecknat av Ulf-Ivar Nilsson
Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn