En del av Sevrda Svrdsjbygden

Svärdsjö Tankställe AB

Svärdsjö Tankställe AB bildades 2016-10-03 och registrerades 2016-10-10 med registreringsnummer 559079 – 5778.

Aktiebolaget skall bedriva försäljning av drivmedel, förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.

Styrelseledamot, Verkställande Direktör
Leif Källman

Styrelseledamot, ordförande
Rune Fredriksson

Styrelseledamöter
Göran Forsén

Styrelsesuppleanter
Mikael Källman
Mikael Mårtegård

Revisor
Hans Mikael Johansson

Eventuella överskott går till fortsatt utveckling av bygden.

Gulf blir varumärket och efter inkomna anbud och offerter har vi beslutat att bränslet ska förvaras i underjordstankar.

Samtliga byggnader på området kommer att exteriört ta hänsyn till de varsamhetsbestämmelser och det bevarandevärde som Källängets gamla skola har.

Ett exempel från Simtuna kyrka i Fjärdhundra -Enköpings kommun- visar hur hänsyn kan tas vid utformning av tappställe nära byggnader med högt bevarandevärde. Se ”Framtidens bensinstation”.

För att upprätthålla en tydlig visuell identitet och enhetlig profil för Svärdsjöbygden kommer vi att använda Svärdsjöbygdens profilguide. Den tydliga visuella identiteten och den enhetliga profilen kan ses på informationstavlorna runt om i Svärdsjöbygden och även på Kopparstadens  fastighet Centrumvägen 1-3 i Borgärdet.

Framtidens bensinstation

Svärdsjö Tankställe AB stöder ett klimatneutralt samhälle

Inriktningen vid val av konstruktion, metoder och varor har fokuserats på att minska miljö- och klimatpåverkan. Det har skett genom att vi beställt och kommer att beställa produkter och utföranden som stöder ett klimatneutralt samhälle genom anläggningens hela livscykel.

Energiåtgången ska minskas genom att använda grövre krossat berg i överbyggnaden. Hela överbyggnadskonstruktionen har optimerats med hänsyn till funktion, kostnad och energiförbrukning.

Grövre krossat berg ger också mindre påkänning på undergrund och beläggning och därmed längre livslängd än finare krossat berg i överbyggnaden.

Vatten från området ska inte ledas i slutna system för omhändertagande av spillvatten. Vattnet skall ledas genom öppna ledningar och öppna material. Dagvattnet kommer att fördröjas, reduceras och renas genom det öppna dagvattensystemet. Slutligen kommer vattnet att ledas till vägdiket och vidare till Svärdsjön.

Asfaltbeläggning som tål svängande tung trafik utan att deformeras kommer att beställas. Det ger längre livslängd och därmed lägre energiförbrukning.

Energisnål och effektiv belysning av hela området kommer att beställas.

Slutligen kommer Svärdsjö Tankställe AB att fokusera på försäljning av drivmedel som innehåller mer förnybar råvara och mindre fossil råvara.

Stöd byamacken

 

 

 

 

 

 

 

 

Bidrag, gåvor och lån

Av Falu kommuns kommundelsutvecklingsbidrag till Svärdsjöbygden 2016 har 400 000 kronor avsatts till Svärdsjö tankställe.

Svärdsjö – Svartnäs Besparingsskog har beviljat bygdemedel med 100 000 kronor.

Svärdsjö Intresseförening har finansierat tomtköpet med 150 000 kronor.

Gåvor till byamacken uppgick till 66 510 kronor vid månadsskiftet maj/juni månad 2017.

Räntefria lån under en period av 5 år uppgick till 50 000 kronor vid månadsskiftet maj/juni månad 2017.

Avtal

För att undvika missförstånd mellan parter kommer alla avtal som träffas att baseras på accepterade regelverk. Vid utförandeentreprenader används AB 04, vars fullständiga namn är Allmänna Bestämmelser för Byggnads-, Anläggnings- och Installationsentreprenader.

För totalentreprenader används ABT 06, vars fullständiga namn är Allmänna Bestämmelser ABT 06 för totalentreprenader avseende Byggnads-, Anläggnings- och Installationsarbeten.

De Allmänna Bestämmelserna är något av byggbranschens ”bibel”. Det ingås knappast ett avtal av någon betydelse om en husbyggnads- eller anläggningsentreprenad i Sverige utan att avtalet hänvisar till de Allmänna Bestämmelserna.

 

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny