En del av Sevrda Svrdsjbygden

Landsbygdens vägföreningar ryter till

Varför ska det kommunala upprustningsbidraget vara minst 10% lägre än det statliga särskilda bidraget till underhåll och upprustning av enskilda vägar?

Och varför ska inte vägar prioriteras för upprustningsbidrag om de har kommunalt driftbidrag men ligger utanför Faluns yttre tätorter?
Till Falu kommuns yttre tätorter räknas Linghed och Borgärdet i Svärdsjöbygden.

Det kommunala upprustningsbidraget föreslås bli max 60 % i Falu kommuns yttre tätorter. Det statliga bidraget för underhåll och upprustning är 70 % för enskilda vägar med statligt driftbidrag.

Landsbygdens övriga vägföreningar med kommunalt driftbidrag får inte ens ansöka om kommunalt upprustningsbidrag.

TEXT: Rune Fredriksson

Susanne Martinsson, Ordförande miljö- och samhällsbyggnadsnämnden svarar via mejl den 17 jan. 2021:

Någonstans behöver man börja. Och någonstans behöver man alltid dra en gräns.

När det gäller upprustningsbidraget så väljer vi att i ett första skede prioritera de vägar där man har gjort statusbedömningar i de större tätorterna och att dessa i sin tur prioriteras efter behov. Det känns positivt att äntligen kunna möjliggöra ett upprustningsbidrag för att vägar ska kunna rustas upp till en bättre standard. I ett senare skede kan andra vägar bli aktuella.

När det gäller nivån för upprustningsbidraget så är förslaget att det ska vara 60 % inklusive moms. Att en del önskar att bidraget vore högre kommer alltid att förekomma. Medan andra kanske skulle prioritera att använda dessa medel till något helt annat. Utan upprustningsbidrag så hade inga pengar alls funnits utan då skulle denna upprustning i sin helhet ha bekostats på annat sätt.

Min kommentar:

Gatukontoret började diskussionen om ett nytt bidragssystem redan 1993 vilket framgår av ärendenr 92 GK0752. Där skriver Gatukontoret 1993-06-03 under rubriken bidrag till ombyggnad att ”Bidrag kan lämnas för ombyggnad av enskild väg. Bidrag kan lämnas med 70% av den objektkalkyl som godkänts av gatukontoret. Den ombyggnadsstandard som kan accepteras för ett kommunalt bidrag är den minimistandard som är acceptabel till vägens funktion.
Förhöjt bidrag kan beviljas av den tekniska styrelsen om vägen är särskilt betydelsefull ur kommunal synpunkt eller om kostnaden är synnerligen betungande.”

Av någon anledning så börjar Falu kommuns tideräkning i ärendet först år 2000 med en skrivelse från Stadskansliet, Gatukontoret och Stadsbyggnadskontoret till Kommunstyrelsen om huvudmannaskap för allmän plats (Dnr KST 239/98, reg nr 250 2000-06-06.

”Stadskansliet, gatukontoret och stadsbyggnadskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

att uppdra till tekniska styrelsen att aktualisera erforderlig höjning av driftsbidraget till 60 % av normkostnaden samt behov av medel för att framdeles ge föreningarna ökad rådgivning och stöd i höstens beredning av budget 2001- 2003.”

Att aktualisera en höjning av driftbidraget till 60 % år 2000 när Gatukontoret redan 1993 angav att för 1992 års verksamhet utbetalades 100 %:s bidragsnivå känns mycket märkligt.

Landsbygdens vägföreningar ryter till när Falu kommun lägger allt fler uppgifter på föreningarna. Och med ett större kostnadsansvar än det som gäller  i Falu tätort.

Se även Befarar över 4 000 kronor i årsavgift med nya krav – vägföreningar i byarna rasar: ”Så vansinnigt dumt” (dt.se) och Vägbidrag ska utvärderas enligt Martinsson (C): ”Jag förstår deras farhåga” (dt.se)

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn