En del av Sevrda Svrdsjbygden

Nyheter

Svärdsjö Tankställe AB stöder ett klimatneutralt samhälle

2017-04-14 kl 18:08

Inriktningen vid val av konstruktion, metoder och varor har fokuserats på att minska miljö- och klimatpåverkan. Det har skett genom att vi beställt och kommer att beställa produkter och utföranden som stöder ett klimatneutralt samhälle genom anläggningens hela livscykel.

Energiåtgången ska minskas genom att använda grövre krossat berg i överbyggnaden. Hela överbyggnadskonstruktionen har optimerats med hänsyn till funktion, kostnad och energiförbrukning.

Grövre krossat berg ger också mindre påkänning på undergrund och beläggning och därmed längre livslängd än finare krossat berg i överbyggnaden.

Vatten från området ska inte ledas i slutna system för omhändertagande av spillvatten. Vattnet skall ledas genom öppna ledningar och öppna material. Dagvattnet kommer att fördröjas, reduceras och renas genom det öppna dagvattensystemet. Slutligen kommer vattnet att ledas till vägdiket och vidare till Svärdsjön.

Asfaltbeläggning som tål svängande tung trafik utan att deformeras kommer att beställas. Det ger längre livslängd och därmed lägre energiförbrukning.

Energisnål och effektiv belysning av hela området kommer att beställas.

Slutligen kommer Svärdsjö Tankställe AB att fokusera på försäljning av drivmedel som innehåller mer förnybar råvara och mindre fossil råvara.

Tre steg närmare en ny tankstation i Svärdsjö

2017-04-08 kl 15:41

Lördagen den 8 april 2017 utfördes trädfällning på fastigheten för ny tankstation, trafikbutik och tvättanläggning i Svärdsjö. Trädfällningen är en förberedelse inför de schaktarbeten som snart kommer att påbörjas.

Trädfällning på området för ny tankstation i Svärdsjö.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den nya tankanläggningen kommer att placeras ca 15 meter till vänster om väg 850. Mellan tallen och rishögen på bilden nedan.

Trädfällt område för ny tankstation i Svärdsjö.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Söndagen den 9 april slutfördes trädfällningen. Nu återstår att forsla bort träd och buskar innan förberedelserna för schaktarbetena kan gå in i ett mer aktivt skede.

Utsikt från Källegården mot Svärdsjö kyrka efter trädfällning och röjning. Buskaget till vänster i bilden ligger på kommunens mark.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har tagit kontakt med Falu kommun och framfört att:

”För att den k-märktade Källängetskolan skall komma till sin fulla rätt borde kommunen röja återstående område mellan väg 850 och Källängetskolan.”

Falu kommun har svarat att de för in våra önskemål om röjning i kommunens planering för kommande år.

Falu kommuns kontaktcenter har också lovat meddela kommunens Serviceförvaltning, som förvaltar den gamla skolbyggnaden, att de bör byta ut kommunens trasiga flagga framför Källängetskolan.

Den k-märkta Källängetskolan i bakgrunden.

 

 

 

 

 

 

 

Buskaget över gångbanan vid Källängetsskolan skall också bort för att de gående ska kunna använda gångbanan till ny busshållplats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den nya tankanläggningen kommer att utformas så att den exteriört liknar den k-märkta Källängetskolan.

Designförslag för Svärdsjömacken.

Patientrådet vid Svärdsjö vårdcentral verkar i det tysta

2017-03-01 kl 18:11

Intresseföreningens representant i patientrådet vid vårdcentralen i Svärdsjö, Siv Eliasson, berättade vid Intresseföreningens styrelsemöte den 28 februari 2017 om patientrådets verksamhet och de temakvällar som anordnas.

Den 7 mars 18.30 – 20.00 2017 anordnar  Landstinget Dalarna en Temakväll – ”Vanliga ögonsjukdomar” vid Stadsbiblioteket i Falun. Målgruppen för temakvällen är boende i första hand i Falu kommun.

Tisdagen den 14 mars 2017 är samtliga 5 Patientråd i Falu kommun inbjudna till det årliga mötet av Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Falu kommun. Årets tema är; Personcentrerad vård och Digital vård.

Trots patientrådens viktiga uppgift är det svårt för att inte säga omöjligt att hitta information om dess verksamhet på Landstinget Dalarnas hemsida.

 

Byggstarten för den nya tankstationen i Svärdsjö är framflyttad

2017-02-28 kl 16:41

Byggstarten var ursprungligen planerad till mitten av mars 2017.

Det var förutsättningen för att invigningen av den nya macken skulle kunna ske söndagen den 2 juli i anslutning till Allsången på Gammelgården.

Skandinaviska Bensin AB Din-X  avser emellertid att till Länsstyrelsen Dalarna överklaga Räddningstjänsten Dala Mitts beslut att inte tillåta försäljning av drivmedel efter den 30 juni 2017 från fastigheten Borgärdesvägen 15 i Svärdsjö.

Din-X vill nu återigen utreda möjligheten att driva vidare den befintliga macken. De avser att visa på lösningar för att tillgodose myndighetskraven. Så länge den processen pågår kommer länsstyrelsen inte att bevilja bidrag till Svärdsjö Tankställe AB.

Att vi hamnat i detta läge beror på att Svärdsjö Tankställe AB tackade nej till förslaget från Skandinaviska Bensin AB Din-X att sköta en station på fastigheten Falun Borgärdet 3:2 för deras räkning. Din-X ville att vi skulle se till att deras tankstation skulle vara snygg och fin. Planen skulle vara snöskottad på vintern. Dessutom skulle Svärdsjö Tankställe AB vara deras språkrör i Svärdsjö.

Svärdsjö Intresseförenings helägda bolag Svärdsjö Tankställe AB har beslutat att bygga och driva en egen mack, en Gulf-anläggning för bensin & diesel. Vi kommer att ansluta vårt bolag till EMAB AB. EMAB är en organisation för inköpssamverkan, marknadsföring / kampanjer samt affärsutveckling och omfattar allt vad en modern trafikbutik behöver.

När ekonomin tillåter kommer vi också att delvis bygga en modern självbetjänad tvättanläggning med fyra tvättbås samt en service-/butiksbyggnad. Tvätta Lätt i Sverige AB i Falun kommer att bygga den del av anläggningen som kommer att ligga ovan jord. Tvätta lätt kommer att driva anläggningen på samma sätt som anläggningarna i Falun och Söderhamn. Till eventuell serviceanläggning saknas entreprenör.

Om vi skulle gå med på Din-X krav så avstår vi våra planer för fortsatt utveckling av Svärdsjö.

Ny asfaltbeläggning Falun – Svärdsjö i sommar

2017-02-16 kl 09:17

Reviderad 2017-03-21

Trafikverket kommer under sommaren 2017 att förse väg 850 Falun – Svärdsjö – Höganäs med ny asfaltbeläggning.

Entreprenören NCC börjar asfaltera från Falun första veckan i maj och kommer att vara färdiga vid Höganäs i mitten av augusti.

Sök bygdepeng!

2017-01-20 kl 15:24

Du som boende och aktör (förening m.m.) i Svärdsjöbygden kan från och med nu söka bidrag för aktiviteter och verksamheter som på olika sätt gynnar bygden från bygdepengen som vindkraftverken på Svärdsjö-Svartnäs Besparingsskog genererar varje år. Här hittar du mer info och ansökningshandlingar.

Två steg närmare en ny tankstation i Svärdsjö

2017-01-16 kl 09:21

Svärdsjö Intresseförenings helägda bolag, Svärdsjö Tankställe AB, har köpt ett 3000 kvadratmeter stort område i Källänge av Falu kommun.

En situationsplan har tagits fram som beskriver hur området ska disponeras.
Trafikverket beslutade 2017-02-09 bevilja tillstånd för anslutning av enskild körväg från fastigheten till väg 850 i enlighet med situationsplanen i vår ansökan.

I ett första steg ska markområdet iordningställas.

I nästa steg ska bolaget etablera en tankstation på området.

I framtiden finns planer på att bygga en service- eller butiksbyggnad på tomten.

Ett område har även avsatts för att möjliggöra en tvättanläggning.

Situationsplan med ny infart, mack och framtida byggnader.

 

Stöd bygget av en ny byamack!

2017-01-09 kl 08:41

Här hittar du foldern som denna text bygger på och som kommer delas ut till alla boende och företag i bygden

Enkäten som ett stort antal Svärdsjöbor har svarat på (tack till alla er) visar att 99,7% är eniga om att en ny byamack är nödvändig i Svärdsjöbygden då Din-X måste stänga sista juni i år då den ligger i tätbebyggt område. Intresseföreningens åsikt har alltid varit att en ny byamack är en förutsättning för en fortsatt positiv utveckling av bygden. Drivmedel behövs till bilar, båtar, traktorer, fyrhjulingar, gräsklippare och motorcyklar m.m. m.m. Enligt svaren är mer än 75 % beredda att bidra ekonomiskt till bygget av den nya macken som kommer att kosta nästan 3,5 mkr att bygga. Enkäten visar även att nästan hälften önskar en tvätthall. Dessvärre är kostnaden för en miljövänlig tvättanläggning nästan lika stor.

 

Byamackens bidrag till fortsatt utveckling av bygden

Gulf kommer att bli varumärket och drivmedel kommer att levereras från Gävle hamn.

Då det inte finns någon entreprenör som är beredd att bygga den nya bensinstationen så kommer Svärdsjö Intresseförening genom det nybildade helägda “dotterbolaget” Svärdsjö Tankställe AB att bygga och driva macken med bensin och förhoppningsvis fossilfri diesel (HVO). Ambitionen är även att senare komplettera med en servicebyggnad så att vi i bygden får en till mötesplats och en bemannad mack. Om vi lyckas med det får framtiden utvisa. Målet för Intresseföreningen är att driva macken på ett lönsamt sätt med hjälp av ideella krafter och bra inköpskanaler. Varje krona i bidrag eller vinst kommer att användas för att utveckla Svärdsjöbygden.

 

Nya byamacken kräver en finansiering med 3,5 mkr

För att finansiera bygget av byamacken krävs bidrag från bl.a. Länsstyrelsen. Falu Kommun har redan beviljat 400 tkr till macken genom s.k. KDU-medel. En förutsättning för att få medel från Länsstyrelsen och kommunen är att Intresseföreningen äger tankanläggningen i minst 5 år. Därför är det inte möjligt med delägarskap eller försäljning av andelar f.n. Däremot är det nödvändigt för bygget att Intresseföreningen kan få ekonomiskt stöd från oss som bor och driver företag i bygden. För att nå full finansiering behövs tillskott med 1,5 mkr i bidrag eller lån. Vi har alla olika förutsättningar att bidra till macken. Därför kan vi erbjuda olika alternativ.

 

Stora möjligheter med olika finansiella lösningar

I Svärdsjöbygden är vi nästan 4 500 bofasta. Med alla turister och hemvändare är vi troligen, i snitt, 5 000 personer. Sveriges befolkning lånar i genomsnitt in 150 tkr per person till bankerna. Omräknat till Svärdsjöbygden lånar vi tillsammans in, teoretiskt sett, 750 mkr till bankerna – utan ränta. Men vi betalar avgifter! Om vi i stället skulle bidra med bara 1 % av inlåningen till nya macken så blir det 7,5 mkr. Det skulle räcka till både mack och tvättanläggning. Svaren från enkäten ger en fingervisning om att de som svarat är beredda att bidra med i runda slängar 450 tkr. Kan macken även erbjuda fossilfri diesel kan det givetvis öka intresset än mer.

 

Hur kan du eller ditt företag tänka er att stödja bygget av byamacken?

12 % av de som deltog i enkäten var beredda att bidra med mer än 1 000 kr och 4% med mer än 5 000 kr vilket visar att intresset är stort och alla bidrag är varmt välkomna. Bidrag kan lämnas som engångsbelopp eller flera gånger under året om det passar dig bättre.

Vill du lämna ett bidrag med valfritt belopp till Svärdsjö Intresseförening kan du göra det genom en insättning på bankgiro 5668-9045 eller Swish 123 056 55 72. Alla bidragsgivare kommer att anges på www.svärdsjö.se och på informationstavlan vid macken så glöm inte att skriva ditt namn!

 

Vill du låna ut medel till Svärdsjö Tankställe AB?

Du eller ditt företag kan även bidra till nybygget med ett räntefritt lån till Svärdsjö Tankställe AB med en första återbetalning efter 5 år med 20 % årligen vilket betyder att hela beloppet är återbetalt efter 10 år. Lånet överförs till Bankgiro 5154-2991 eller Swish 123 511 62 72 (har du frågor om detta så tveka inte att kontakta oss, se uppgifter nästa sida). Minimibeloppet för lån är 3 000 kr. Flera lån har redan lämnats till bolaget med 5 000 kr resp 10 000 kr. Alla långivare kommer att få sin plats på informationstavlan vid macken och även på www.svärdsjö.se.

 

Vill ditt företag köpa en reklamplats vid nya byamacken?

Med tanke på att den nya bensinstationen blir en ny mötesplats med många besökare så finns möjlighet för butiker och företag att boka reklamplats där. Tanken är att det ska finnas en belyst informationstavla där en del av tavlan upplåts för reklamskyltar. Format på reklamskylten är liggande A3. Reklamplatsen bokas för 5 år. Du betalar 4 000 kr per år eller 16 000 kr som förskottshyra för hela perioden. Boka platsen via leif.kallman@hotmail.se. Svärdsjö Intresseförening fakturerar hyran.

 

Oavsett hur du eller ditt företag vill stödja bygget av nya byamacken så är alla bidrag varmt välkomna (och en förutsättning för oss att gå i mål med bygget)!

 

Hör av dig om du har idéer eller frågor och funderingar

Har du möjlighet att lämna ett större bidrag eller lån eller har du frågor eller idéer så kontakta gärna Leif Källman, tel. 070-539 01 90 alt. leif.kallman@hotmail.se . Du kanske även vill diskutera andra önskemål eller särskilda villkor.

 

Varmt tack till alla er som redan nu bidragit eller lämnat lån till nya byamacken!

 

Korta fakta om nya byamacken:

 • Byggs och drivs av Svärdsjö Intresseförenings helägda dottebolag Svärdsjö Tankställe AB.
 • Eventuellt överskott går till fortsatt utveckling av bygden.
 • Markområdet nedanför Källängeskolan som ska anläggas är 3 000 kvm.
 • Krav på bärighet för tunga fordon, t ex timmerbilar och bussar.
 • Under mars-maj utförs markarbetena.
 • Under juni färdigställs tankanläggningen med pumpar och kringutrustning.
 • Tankstationen ska vara färdigställd och intrimmad för öppning 30 juni.
 • 2 bilar kan tanka samtidigt i vardera bensin 95 och diesel/HVO.
 • Ovanjordslösning alt. underjordstankar bestäms efter inkomna anbud.
 • Gulf blir varumärket och drivmedel levereras från Gävle hamn.
 • Asfaltering görs under sommaren i samband med beläggning av väg 850.
 • I framtiden siktar vi på en service- eller butiksbyggnad centralt på tomten.

Möjlig bankservice i Svärdsjö efter Swedbank

2016-12-14 kl 14:16

Beskedet att Swedbank stänger i Svärdsjö den 31 mars har upprört många privatpersoner och företagare i bygden. Bankomaten berörs inte, eftersom den drivs av ett annat företag. Skulle bankomaten upphöra så har ICA lovat att ordna en ny bankomat. Swedbank har som alla vet upphört med att hantera kontanter.

Gottboden i Borgärdet, Borgärdesvägen 40, kan fungera som ”lokal bank” genom att betala räkningar, lösa värdeavier, göra kontoinsättningar och växla resevaluta. Telefonnummer till Gottboden är 076 928 59 29.

Många har visat sin besvikelse över Swedbanks beslut och förordat ett närmande till Bjursås Sparbank. På Luciadagen hade Svärdsjö Intresseförening ett första möte med ledningen för Bjursås Sparbank för att sondera möjligheten till fortsatt bankservice i Svärdsjö.

Bjursås Sparbank har på f n inga möjligheter att öppna kontor i Svärdsjö. Att det finns en färdig banklokal är en fördel men lokalen är det minsta problemet för banken. Organisationen är inte förberedd för att placera personal i ett nytt bankkontor. Det är ont om kunnig bankpersonal och en etablering i Svärdsjö kräver såväl ordinarie personal som back-up när någon är frånvarande.

En kraftig expansion av bankens verksamhet ställer stora krav på eget kapital i relation till de kapitaltäckningskrav, som Finansinspektionen ställer. Det är en begränsande faktor.  En annan aspekt är att det krävs omfattande insatser rent tekniskt för att bygga upp en filial med datorer och åtkomst till bankens kassasystem.

Självklart kommer banken att välkomna nya kunder från Svärdsjöbygden. Däremot kommer man inte att bedriva någon kampanj i Svärdsjö för att attrahera kunder. Samtidigt påpekas att för varje ny kund görs en normal kreditprövning, vilket man är skyldig att göra enligt gällande bankregler.

En idé att vid vissa tidpunkter kunna erbjuda banktjänster på biblioteket i Svärdsjö har också diskuterats. Även detta kräver digital åtkomst till kassasystemet och är f n inte möjligt. Ett alternativ är att vid bestämda tidpunkter erbjuda busstransport till Bjursås Sparbank för att få tillgång till alla banktjänster. Det skulle kunna ses som en trevlig utflykt med Hedmans Buss för seniorer d v s förena nytta med nöje.

Det är angeläget att föra en dialog med berörda organisationer så att vi gemensamt kan enas om en genomförbar lösning med målet att få tillgång till nödvändiga banktjänster. Nödvändiga frågor är:

          Hur många personer är intresserade av busstransport?

          Hur ofta, 1 gång per månad eller 2 gånger per månad?

Svärdsjö 2016-12-14
Svärdsjö Intresseförening
Leif Källman                                                                                                                          070-5390190
leif.kallman@hotmail.com

Vill du ha en bensinstation i Svärdsjöbygden?

2016-11-27 kl 14:14

Under processen för att skapa förutsättningar för en ny bensinstation i Svärdsjö/ Borgärdet har vi mött ett blandat intresse så en fråga vi måste ställa till dig och alla boende och företag innan vi går vidare är om vi vill ha en bensinstation (bensin- och dieselpumpar) i Svärdsjöbygden. Vi är tacksamma om du vill svara på några enkla frågor i en enkät som du finner här. Tack för ditt ditt deltagande! Med vänliga hälsningar Svärdsjö Intresseförening

Svärdsjö intresseförenings största projekt någonsin

2016-11-20 kl 18:39

Planerna på ett alternativt tankställe har funnits i Svärdsjö under flera år och länge såg det ut som att en privat aktör skulle satsa på en ny station. Men de privata aktörer som varit aktuella har dragit sig ur, en efter en.

Därför kommer intresseföreningen att köpa mark från Falu kommun inom den detaljplan som vann laga kraft i slutet av 2015 och där i första steget etablera ett tappställe för bensin och diesel.

Att saken brådskar beror av att det nuvarande DIN-X tappstället i Borgärdet inte får användas efter den 30 juni 2017 av brandsäkerhetsskäl. Räddningstjänsten kommer inte att medge dispens efter 2017-06-30.

Den nya placeringen av tankstället i Källänge uppfyller de krav och rekommendationer som finns kring en ny etablering ur både risk-, miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

Intresseföreningen ska etablera tappställe i egen regi i Källänge

Företagarfrukost onsdagen den 7 december 2016

2016-11-18 kl 13:04

Företagarfrukost onsdag 7 december 2016 kl 08.00-09.30 hos Svärdsjö Fotboll, Idrottsvägen 25.

Som du kanske sett o hört så har frågan om en ny bensinstation i Svärdsjöbygden varit aktuell de sista åren. 30 juni nästa år stänger Din-X i Borgärdet p.g.a. säkerhetsrisken då den ligger i bebyggelse.

En viktig fråga för både företagare och enskilda. Möt upp med goda idéer.

Vad tycker dina kunder?

Företagarfrukost 7 december 2016.

Företagarfrukost 7 december 2016.

Offentlig toalett vid Servicepunkten i Borgärdet

2016-10-17 kl 16:57

Den offentliga toaletten, anpassad för rörelsehindrade, vid Centrumvägen 1C i Borgärdet är nu skyltad och öppen alla dagar mellan 09.00 – 21.00.

Om dörren inte går att öppna utifrån under öppettider beror det på att toaletten är upptagen.

Offentlig toalett

Offentlig toalett vid Centrumvägen 1C.

Samverkan och samfinansiering har påskyndat utvecklingen av Svärdsjö

2016-10-04 kl 12:12

Det krävs samordnade åtgärder och finansiering av flera aktörer för att påskynda utvecklingen av Svärdsjö. Vi måste bli ännu skarpare och skruva upp ambitionsnivå och tempo ytterligare.

Centrumutvecklingen har tagit stora steg framåt.

Biblioteket har blivit servicepunkt för norra delen av Falu kommun.

Gångfartsområdet har gett en trygg och säker miljö för såväl barn som rörelsehindrade.

Ombyggnaden av Kopparstadens fastighet på Centrumvägen har bidraget till en mer välkomnande miljö i centrum.

Den offentliga toaletten, snabbladdaren för elbilar och ändrade parkeringsmöjligheter i centrum har också medverkat till ett utvecklat centrum.

Borgärdets vägförening, som har det enskilda huvudmannaskapet i Borgärdet, har byggt om delar av Centrumvägen.

Svärdsjö Intresseförening levererar

2016-10-04 kl 09:01

Svärdsjö Intresseförening har beslutat att bilda ett aktiebolag ”Svärdsjö Tankställe AB” för att driva på anläggandet av ett tappställe för drivmedel i Källänge.  Den nuvarande lokaliseringen av DIN-X macken i Borgärdet måste stängas senast 30 juni 2017 av säkerhetsskäl.

Svärdsjö Tankställe AB kommer också att erbjuda intresserade företag att anlägga byggnader för service och möten på den mark som bolaget kommer att förvärva inom kort.

Svärdsjö Tankställe AB kommer också att driva på kommunen för att det trafikområde som finns avsatt i detaljplanen snarast skall anläggas.  Trafikområdet är beläget i omedelbar anslutning till tappstället och avsatt bl.a för långtidsparkering. Dala Trafik har visat stort intresse för möjligheten att utveckla en trafiknod på platsen.

Status fiber i Borgärdet

2016-09-17 kl 14:46

Arbetena med fiberdragning i och runt Borgärdet kommer att starta under vecka 38, 19 – 23 september. Telias dotterbolag Skanova kommer att leda arbetet tillsammans med företaget Eltel. Eltel har utfört projekteringen och kommer även att ansvara för grävning.

Normalt brukar grävningen starta där matarkabeln kommer in i området, vilket är i södra delen av Borgärdet. Skanova inväntar tillstånd från Trafikverket för att gräva invid och över de allmänna vägarna. Dessvärre ligger Trafikverket efter med att utfärda nödvändiga tillstånd. För att inte projektet ska förlora tid startar man i Kyrkbyn med att kontakta husägarna.

Skanovas och Eltels personal har legitimation, företagskläder och åker i företagsbilar. Alla fastighetsägare kommer att få personlig kontakt med en representant från Eltel.

Eltel kommer att lägga ut en karta över ledningsdragningen på biblioteket i Borgärdet.

På hemsidan www.oppenfiber.se/min-fiber kan du följa hur arbetet fortskrider.

Inom en månad kommer Telia Öppen Fiber posta ett erbjudande till de fastighetsägare (inkl näringsfastigheter och hyresfastigheter) som inte har beställt fiber.

Arbetsgruppen Borgärdet Fiber gm. Bo Eriksson

Falu kommun vill ha hjälp med att utveckla landsbygden.

2016-08-27 kl 11:27

Falu kommun vill ha hjälp att utveckla landsbygden i Falu kommun.

På Hedenborg i Borgärdet den 19 oktober kl 17.30-20.00 välkomnar Miljö- och samhällsförvaltningen alla i Svärdsjöbygden till ett dialogmöte för att diskutera utvecklingen av landsbygden i Falu kommun.

Du kan gärna anmäla dig via Landsbygd – Falun men du är så klart välkommen även om du inte har föranmält dig!

2016-08-27 11.30.26

Svärdsjö Intresseförening tackar alla ideella krafter och gäster för sommaren 2016.

2016-08-15 kl 10:56

Tusen tack för ditt deltagande i sommarens aktiviteter!

Av någon anledning så känns det som den här sommaren har gått fortare än normalt men det sägs ju att tiden går fort när man har roligt….

Vi vill tacka dig och alla andra som på något sätt bidragit till våra aktiviteter under sommaren, som gäst eller fixare.

Tusen tack 2016

Toftan fiber rekommenderar Falu stadsnät

2016-07-08 kl 08:39

Arbetsgruppen rekommenderar Falu Stadsnät som fiberleverantör

Efter en omfattande utvärderings- och förhandlingsprocess med två leverantörer av fiber/ bredband, Falu Stadsnät och IP-Only, har nu arbetsgruppen Toftan Fiber rekommenderat fastighetsägarna att Falu Stadsnät ska förse vårt område med fiber/ bredband.


Läs mer: http://toftan-fiber.webnode.se/news/arbetsgruppen-rekommenderar-falu-stadsnat-som-fiberleverantor/

Till dig som bor och verkar i Borgärdet!

2016-06-15 kl 09:21

Telia Öppen Fiber har fått många beställningar av fiberanslutningar och de ser med det ett stort intresse av fiber i Borgärdet. Inom kort kommer alla som har beställt fiber att få ett informationsbrev får Telia Öppen Fiber som bl.a. beskriver den fortsatta processen. Här är lite info så länge…

1.     Priset på fiberanslutningen kommer att bli 19 900 kr då fler än 50 % av fastighetsägarna har anslutit sig.

2.     Falu Stadsnät kommer inte att bygga ut sin fiber i Borgärdet. De som ev. har beställt fiberanslutning av dem har fått erbjudande att ansluta sig till Telia Öppen Fiber till samma pris (se ovan).

3.     De som idag inte har beställt fiberanslutning kommer under byggperioden att ges möjlighet att ansluta sin fastighet till Telia Öppen Fibers kampanjpris, 21 900 kr.

4.     Telia Öppen Fiber kommer under sommaren att erbjuda hyresfastigheter och näringsfastigheter att ansluta sig till fibernätet. Priset kommer att vara beroende av vilken typ av lösning man väljer.

5.     Telia Öppen Fibers byggprojektledare kommer att vara Johan Bergström. Johans kontaktuppgifter kommer i informationsbrevet som skickas ut till alla kunder inom kort.

 

Seniorboende i Svärdsjö

2016-06-07 kl 06:24

Efter ett decennium av tystnad återupptas samtalen med Falu kommun om behovet av byggande för seniorer vilket Svärdsjö Intresseförening tycker är bra då det är en strategisk fråga för fortsatt positiv utveckling av Svärdsjö och vår bygd. Att skapa trevliga och attraktiva boenden för våra seniorer med olika behov kommer att frigöra hus och gårdar som gör att vi kan få fler barnfamiljer att flytta hit. Det här är en viktig fråga som är aktuell på landsbygden i hela Dalarna och i hela landet.

Skisser på lämpligt boende

Det underlag utifrån vilket frågan återigen har väckts är 10 år gammalt och i det här läget ett diskussionsunderlag som ett led i att starta en omfattande process. En process som givetvis kommer att innehålla medskapande dialogmöten med representanter för alla beröra parter, boende och föreningar i Svärdsjö m.fl. m.fl.

Det finns i dagsläget ingen färdig situationsplan men förslag till skisser på lämpligt boende utifrån de behov vi i dagsläget ser för fortsatt diskussion. Förslaget gäller en seniorlägenhet på 75,8 kvm i markplan (se skiss nedan).

Intresset är stort

En enkät som har gått ut till SPF och PRO:s medlemmar i början av juni visar att intresset är stort och i dagsläget finns det intresse av 48 boenden/ lägenheter.

Företrädare för Svärdsjö Intresseförening, PRO-Svärdsjö, SPF-Svärdsjö/Enviken skall den 27 juni 2016 träffa politiker och tjänstemän i Falu kommun för att diskutera hur vi kan samverka för att nya seniorboenden ska kunna bli en viktig del  i den fortsatta positiva utvecklingen i vår kommundel. Här kommer vi även att diskutera vilka platser i och runt Borgärdet (för att ha nära till service m.m.)  som kan passa att bebygga för detta ändamål.

Förslaget till plats som väcktes för 10 år sedan ligger på mark nära Borgärdet, omedelbart ovanför väg 876 efter korsningen till Toftbyn (väg 850/876). Ägaren till denna tomtmark vill, då som nu, sälja marken med avsikten att där byggs bostadslägenheter.

Området från Borgärdet mot Toftbyn efter korsningen väg 876/850

Området från Borgärdet mot Toftbyn efter korsningen väg 876/850.

 

 

 

 

 

 

 

Dala Hus förslag till seniorboende 2008

Dala Hus förslag till seniorboende 2008

 

Dala-Hus_skiss_seniorboende_exterior

Dala-Hus förslag till exteriör.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För mer information och ev. synpunkter och kreativa idéer kontakta:

Leif Källman, tel. 070-539 01 90 (deltagare i den nyligen skapade arbetsgruppen där även SPF och PRO är med)

 

 

Vägskador och åtgärder längs väg 850 Falun – Svärdsjö

2016-05-02 kl 14:52

Reviderad 2016-06-27

Trafikverket har meddelat att projektering av underhåll och förstärkning pågår längs väg 850 Falun – Svärdsjö.

Under 2016 kommer viss akutlappning och fortsatt dikning att ske. Att det handlar om akuta åtgärder framgår av den skyltning för ”Annan fara” som Trafikverket satt upp mellan Falun-Svärdsjö.

Trafikverket varnar bara för spårig väg trots att ojämnheterna har störst effekt på trafiken.

Trafikverket varnar bara för spårig väg trots att ojämnheterna har störst effekt på trafiken.

Genomrostade vägtrummor kan orsaka allvarliga skador på såväl väg som trafik.

Genomrostade vägtrummor kan orsaka allvarliga skador på såväl väg som trafik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ojämnheterna leder till fler olyckor, vibrationsskador på människa, fordon och väg. Dessutom ökad energiförbrukning och ökade utsläpp av luftföroreningar, framförallt kvävedioxid. Sammanfattningsvis sämre och dyrare transporter.

Den målstandard som Trafikverket satte 2011 för att identifiera sträckor i behov av åtgärd överskreds 2011-04 på 14 % av sträckan enligt uppmätta tittståndsvariabler.  Innan hastigheten sänktes från 90 till 80 km var det behov av åtgärd på 22 % av sträckan enligt uppmätta tillståndsvariabler. Det totala åtgärdsbehovet är enligt erfarenhet ca 140 % större.  Alltså 20 % vid skyltad hastighet 80 och 31 % vid skyltad hastighet 90.  Idag är behovet så stort att Trafikverket skyltat för ”Annan fara” längs hela vägen.

Under 2017 kommer förstärkning och beläggningsunderhåll att ske enligt Trafikverket. Minst 7 år för sent, men bättre sent än aldrig.

Dessutom kommer Trafikverket att genomföra en åtgärdsvalsstudie för genomfarten Svärdsjö (Borgärdet) nästa år.

Att Trafikverket skyltar för ”Annan fara” längs en 25 km lång väg med 2800 – 4400 fordon per dygn tyder på enorma brister när det gäller underhåll av vägtransportsystemet och väginfrastrukturen.

Trafikanterna på Svärdsjövägen mellan Falun och Svärdsjö betalade redan 1999 in 33 miljoner kronor på årsbasis i fordons- och bränsleskatter till statskassan. Till drift, periodiskt underhåll och avsättning till reinvestering satsade staten bara 12 % av den årligen inbetalda skatten.

Det senaste periodiska underhållet utfördes 1997 och den senaste reinvesteringen 1995.

Mer information om väg 850 Falun-Svärdsjö, en helt vanlig belagd statlig landsväg ur såväl trafikant- som hållbarhetssynpunkt, finner du här.

Rune Fredriksson

 

 

Borgärdet fiber rekommenderar Telia Öppen Fiber

2016-04-14 kl 14:16

Efter möten och förhandlingar med Falu Stadsnät och Telia Öppen Fiber rekommenderar arbetsgruppen Borgärdet Fiber fastighetsägarna i Borgärdet att beställa fiberanslutning från Telia Öppen Fiber.

Läs mer om utvärderingen och rekommendationen här.

Liljan Fiber rekommenderar Falu Stadsnät

2016-04-07 kl 06:03

Arbetsgruppen Liljan Fiber har vid stormöte den 6 april 2016 rekommenderat fastighetsägarna i Bengtsheden, Boda och Hillersboda att beställa fiberanslutning från Falu Stadsnät.
Ca 200 fastighetsägare var närvarande på stormötet och det var ett enhälligt stöd för arbetsgruppens rekommendation.

Falu Stadsnät har som enda leverantör svarat på den konkurrensutsättning/anbudsförfrågan som arbetsgruppen skickade ut den19 februari. Övriga inbjudna leverantörer, Zitius/Telia, ÖppenFiber/Telia och ByNet/Ip-Only har avstått från att lämna anbud.

Läs mer: http://svardsjo-liljan.webnode.se/nyheter/

 

 

Borgärdet Fiber rekommenderar

2016-03-31 kl 13:14

Vänta med att beställa fiber till 15 – 19 april. Då har ni tillgång till arbetsgruppens utvärdering av Telia Öppen Fibers erbjudande och Falu Stadsnäts öppenfibererbjudande.

Nu kan du ta cykeln på bussen

2016-02-18 kl 12:15

Dalatrafiks ledning informerade kommunbygderådet vid ett möte i Egnellska huset 2016 – 02 – 15 att:

Du kan ta med cykeln när du åker landsbygdsbuss.

Ansök om bygdepeng 2016

2016-01-23 kl 12:01

Nu kan du/ni (boende, föreningar, företag och organisationer) i Svärdsjöbygden (fd Svärdsjö kommun) ansöka om bygdepeng från Svärdsjö Svartnäs Besparingsskogs vindkraftverk i Jädraås Vindkraftpark. Mer info hittar du här

Liljan fiber har nått >85 % anslutning

2016-01-01 kl 14:26

Se mer information på Liljan Fiber.

Snabbladdaren i drift

2015-12-18 kl 17:41

Nu är snabbladdaren för elbilar vid Centrumparkeringen i Borgärdet i drift och testad. Laddning för 12 mils körning på vintern tog 15 minuter jämfört med 8 timmar i ett vanligt eluttag. På sommaren räcker 1 laddning för 15 mils körning.

Snabbladdning för elbilar i Borgärdets centrum

2015-12-07 kl 16:54

Svärdsjös första laddstation för elbilar öppnar inom kort vid Centrumparkeringen i Borgärdet.

Snabbladdning för elbilar på Centrumparkeringen i Borgärdet.

Snabbladdning för elbilar vid Centrumparkeringen i Borgärdet.

Nytt tankställe i Källänge godkänt av MSN

2015-11-25 kl 16:42

Planerna för bl a nytt tankställe i Källänget i Svärdsjö godkändes för antagande i kommunstyrelsen och fullmäktige vid Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens möte den 25 november 2015.

Informationsträff på Hedenborg 16 november om flyktingar

2015-11-13 kl 12:26

Vill du veta mer om flyktingkrisen och kommunens flyktingmottagande? Vill du veta hur du kan hjälpa till? Har du andra frågor och funderingar? Välkommen till en informationsträff måndag 16 november kl 18.30 i Hedenborg.

Läs mer på Falu kommuns hemsida via länken nedan.

Flyktingar till Svärdsjö

Upprustning av Borgärdets Centrum

2015-09-30 kl 13:35

Onsdagen den 30 september 2015 påbörjade Borgärdets vägförening upprustningen och ombyggnaden av Centrumvägen och Centrumparkeringen. Entreprenör är NCC.

Borgärdets Centrum 2015-09-30

Borgärdets Centrum 2015-09-30

2015-10-01 16.12.59

Borgärdets centrum 2015-10-01

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrumvägen kommer att byggas om till ett gångfartsområde mellan Industrivägen och förbi ICA´s huvudentré. Gångfartsområdet kommer att få en bredd av 6,5 m. Längs gångfartsområdet har gående företräde framför motorfordon och högsta tillåtna hastighet är 6-8 km/tim (gångfart).

Parkering kommer inte att tillåtas längs gångfartsområdet.

Söndagen den 4 oktober 2015 är sista dagen som parkering är tillåten mot biblioteket, Två frisörer, Veras bageri, Restaurang Sorento, Swedbank, bankomaten och Optikern vid Centrumvägen 1. Fortsättningsvis kan fordon parkera på Centrumparkeringen och under byggskedet kan parkering ske på andra platser nära centrum.

Centrumvägen 2015-10-03

Centrumvägen 2015-10-03

Parkering kommer i framtiden att tillåtas längs fastigheten Centrumvägen 3. Där är det idag förbjudet att parkera.

För en bättre trafiksäkerhet utanför gångfartsområdet kommer parkering mot fastigheten Centrumvägen 2 (ICA-fastigheten) att ändras så att parkering till större delen kommer att ske längs med Centrumvägen.

Centrumparkeringen kommer att byggas om så att den kommer att rymma ytterligare 12 bilar, vilket till viss del kommer att kompensera för de parkeringar som försvinner mot fastigheten Centrumvägen 1. Den parkeringsplats som kommer att ligga närmast ICA-entrén, Swedbank och bankomaten kommer att reserveras som handikapparkering.

Tre belysningspunkter av Centrumvägen och Centrumparkeringen kommer att ersättas med fyra nya belysningspunkter som bättre kommer att belysa gångfartsområdet och Centrumparkeringen.

Kopparstadens ombyggnad av fastigheten Centrumvägen 1 liksom framför fastigheten påbörjades måndagen den 5 oktober 2015. Entreprenör är Byggtjänst.

Ombyggnaden av fastigheten inkluderar biblioteket. Och den offentliga toalett som kommer att byggas i anslutning till biblioteket med egen ingång där biblioteket idag har sin entré. Biblioteket kommer att få en ny entré mot Centrumvägen.

Den omfattande ombyggnaden kommer att medföra att biblioteket kommer att vara stängt fr o m 12 oktober 2015 t o m sista veckan i januari 2016. Under mellanperioden hänvisas låntagare till biblioteken i Enviken, Sundborn och Falun.

Avstängning mot Centrumvägen 1

Avstängning mot Centrumvägen 1 2015-10-05

Rivning av utbyggnad

Rivning av utbyggnad 2015-10-05

 

Till skärmtak och taksarger kommer Kopparstaden att använda en röd genomfärgad betongskiva. Den röda färgen kommer att ha samma färgskala som det är på informationstavlorna i Svärdsjöbygden. Samma röda färg som återfinns i Svärdsjödräkten.

 

 

 

Kopparstaden kommer också att byta ut plattorna framför fastigheten och dessutom utvidgas området 1,5 meter in på den befintliga vägen.

 

 

 

I senare delen av vecka 42, onsdagen den14 oktober – fredagen den 16 oktober, kommer Centrumvägen och Centrumparkeringen att beläggas liksom Borglindsvägarna och delar av Björkvägen och Pålsvägen.

Vecka 44 målas gångfartsområdet och p-rutorna på Centrumtorget, liksom de längsgående p-rutorna på Centrumvägen norr om gångfartsområdet.

Gångfartsområdets början

Centrumvägen och gångfartsområdets början från Industrivägen 2015-10-09

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredagen den 16 oktober är Centrumparkeringen och Centrumvägen belagda. Refugerna som avgränsar gångfartsområdet från parkeringen är i huvudsak på plats. Nästa vecka kommer det att bli tydligare var det är förbjudet att parkera. Permanenta barriärelement, så kallade Galtar eller Suggor, bör försvåra trafik framför entrén till ICA. Falu Energi kommer att sätta upp de nya belysningsstolparna i refugerna, så att det blir trevligare, tryggare och säkrare när det är mörkt.

Centrumvägen och Centrumparkeringen norrut 2015-10-16

Centrumvägen och Centrumparkeringen norrut 2015-10-16

Centrumvägen och Centrumparkeringen söderut 2015-10-16

Centrumvägen och Centrumparkeringen söderut 2015-10-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisdagen den 27 oktober målade NCC’s underentreprenör Cleanosol parkeringsrutorna på Centrumvägen och på Centrumtorget vid ICA-Supermarket.

Handikapparkering vid ICA-Supermarket.

Handikapparkering vid ICA-Supermarket.

 

Onsdagen den 28 oktober 2015 är Centrumvägen och Centrumtorget färdigrestaurerade. Återstår Kopparstaden AB´s fastighet Centrumvägen 1 och området mellan fastigheten och Centrumvägen.

Gångfartområdet från söder

Gångfartsområdet från söder

Gångfartsområdet på Centrumparkeringen

Gångfartsområdet på Centrumparkeringen

Gångfartsområdet mot norr

Gångfartsområdet mot norr

 

Projektet ”Svärdsjö – Liljan fiber” har startat.

2015-09-21 kl 15:16

Projektet startade den 17 september 2015 med mål att första spadtaget skall tas sommaren 2016.  Projektet omfattar byarna söder om Borgärdet, öster om Gårdvikssjön och norr om Rupstjärn. Boda, Bengtsheden och Hillersboda är de största byarna inom området.

Skisstävling – ny tankstation

2015-08-19 kl 13:35

För att säkerställa en nödvändig servicenivå i Svärdsjöbygden har Svärdsjö Intresseförening tillsammans med andra aktörer verkat för att hitta en lösning på en ny tankstation (bensin och diesel) i snart fem år. En omfattande process som tar lång tid… Falu Kommun föreslår nu i en ny detaljplan för området runt Källänget en plats för en tankstation. Ett förslag som vi är positiva till, mycket också för att den nya detaljplanen öppnar upp även för andra intressanta möjligheter för området som t.ex. samlingslokal, kontor, skola, lokaler för kultur och fritid, hantverk och områden för rekreation, område för trafik med långtidsparkering och byte mellan bil och buss för pendling m.m.

Givetvis är det av stor vikt att en ny tankstation skapas utifrån ett hållbart perspektiv där placering och utformning m.m. inte får påverka bilden av Svärdsjö och vår vackra bygd på ett negativt sätt. Därför startade vi på årets Svärdsjöfest en skisstävling där alla boende (barn, ungdomar och vuxna) i Svärdsjöbygden är varmt välkomna att delta.

Du som vill delta i skisstävlingen ska, senast måndag 24 augusti 2015, lämna in en skiss på hur en tankstation kan se ut i Skärmavbild 2015-08-19 kl. 14.18.32anslutning till Källänget (se skiss ur kommunens förslag till ny detaljplan här till vänster) för att den på ett bra sätt ska smälta in i området. Du får givetvis även i skissen inkludera andra kreativa verksamheter/ områden/ lösningar som kan vara del i ”det nya Källänget”. Skissen lämnar du på Gottboden i Borgärdet. Skriv namn, telefonnummer och e-postadress på skissen.

Alla (seriösa) bidrag belönas med pris!

IMG_3288Delar av bygdens näringsliv har sponsrat tävlingen med ett digert prisbord med jättefina priser. Alla (seriösa) bidrag belönas med pris! Tusen tack till Din-X, ICA Supermarket, Glastjänst, Gottboden, Kakelhuset, Lasse Berghagen, Motortjänst, OT Motor, Rut & Knut, Solängets Blommor & Sånt, Svärdsjö Färg, Svärdsjö Guld & Ur, Svärdsjö Järn, Svärdsjö Radio & TV, Svärdsjö Tryck, Vackra Små Ting.

 

Tusen tack för att du vill vara med och bidra till en levande, attraktiv och välkomnande Svärdsjöbygd!

Andra Svärdsjöfesten på Gruvbacken lördagen den 15/8 2015

2015-08-03 kl 17:13

Lördagen den 15 augusti 2015  mellan klockan 14.00 – 18.00 är det dags för den andra Svärdsjöfesten på Gruvbacken.

Utvecklade aktiviteter och tävlingar för barn för barn, ungdomar och vuxna. Se mer under ”Intresseföreningen” på ”Svärdsjöfesten” och på facebook.

En händelserik sommar och höst i Svärdsjöbygden

2015-06-05 kl 13:26

Allsången med Lasse Berghagen, skådespelet Gustav Vasa i Svärdsjö och Svärdsjöfesten 2015.

En ny bensinstation är på g vid Källänge och den skall öppnas senast nyårsafton 2016. Dessutom en rad intressanta utvecklingsmöjligheter runt Källängeskolan. Här kommer vi i höst med en inbjudan till Svärdsjöborna att delta i en spännande resa.

En händelserik sommar i Svärdsjöbygden

En händelserik sommar i Svärdsjöbygden

 

Källängetskolan, tankstation mm vid Källevägen i Svärdsjö.

2015-05-31 kl 05:30

Falu kommun hade vecka 522 kallat till samrådsmöte om en ny detaljplan för området vid Källängetskolan. Samrådsmötet ägde rum i Svärdsjö bibliotek den 1 juni 2015 klockan 18.00 – 19.00.

Från kommunen deltog kommunalrådet Jonny Gahnshag, planarkitekten Erik Folkesson Blom och näringslivs-/landsbygdsutvecklare Joanna Stridh.

Intresseföreningen kommer att lämna positiva synpunkter på det presenterade förslaget under augusti månad 2015. Källänget kan bli ett av Svärdsjös framtidsområden.

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på www.falun.se/planerjustnu

Nu återstår för en kreativ företagare att se de goda möjligheterna av en  tankanläggningsetablering i Svärdsjöbygdens centralort. I direkt anslutning till bensinstationsområdet kommer ett område att avsättas för långtidsparkering med elbilsladdningsstation, återvinningsstation och ett minirescenter, en s k trafiknod. Källängeområdet som  ligger 700 meter från centrum kommer att ge intressanta möjligheter för en kreativ företagare. Bredbandsfiber finns redan i den näraliggande Källegården.

Svärdsjö tätort ingår i den gemensamma översiktsplanen för FalunBorlänge som antogs i juni 2014. I den framgår att de samhällsinsatser som stärker förutsättningar för boende och verksamheter på landsbygden ska prioriteras i vissa serviceorter. Svärdsjö (Borgärdet) är en prioriterad serviceort.

Detaljplanen beräknas kunna antas av kommunen under 2016 och genomföras inom 5 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft.

Dispensen att bedriva drivmedelsförsäljning vid nuvarande tappställe upphör att gälla 31/12 2016 och då skall en ny anläggning stå färdig att tas i bruk i Källänget.

 

Ensamkommande barn

2015-05-12 kl 10:07

Ensamkommande barn kommer till Källegården. Information på Hedenborg för allmänheten onsdagen 27 maj kl 18.

Kontaktpersoner för snabbt och pålitligt bredband

2015-04-03 kl 15:20

Arbetet har startat med att söka kontaktpersoner som är intresserade av de fördelar ett snabbt och pålitligt bredband ger och kontaktpersoner som har bra kontakter i byarna söder Borgärdet. Intresseföreningen har tagit initiativ att bilda två kluster av byar söder om Borgärdet. Det ena klustret av byar öster om Gårdvikssjön och det andra väster om Gårdvikssjön. All hjälp med att hitta dessa personer välkomnas.

För klustret öster om Gårdvikssjön har Göran Forsen anmält att han har intresse att driva på utvecklingen av fiberbredband i Boda och Bengtsheden. Nu väntar vi på fler intresserade.

Sören Jonsson som inom kort flyttar till Boda Storsveden har anmält intresse. Publicerat 2015-05-22.

Ett kluster av byar norr Borgärdet är redan igång med sin process att skapa ett fibernät.

Anmäl intresse att bli kontaktperson i din by på vår hemsida, där du också finner värdefull information.

Fiberutbyggnad på Faluns landsbygd.

2015-03-16 kl 14:38

Bredbandsgruppen – Falu kommun har inbjudit By- och Intresseföreningar till ett informations- och diskussionsmöte om fiberutbyggnad onsdagen 18 mars.

Av programmet framgår att andra tekniker behandlas bara kort och när det gäller kostnader nämns bara vilka stödformer det finns och hur vi bygger ut tillsammans.

Däremot nämns inget om priset för anslutning. Priset för att ansluta till fiber varierar mellan 10 000 och 35 000 kronor, men 20 000 kronor är ett vanligt pris. I Ornäs betalar villaägarna 14 000 kronor.

Privatekonomiskt är det en stor utgift för många. Man kan ifrågasätta varför hushållen ska betala så mycket för viktig infrastruktur när man också betalar skatt. Ur samhällssynpunkt kan fiber exempelvis bana väg för e-hälsolösningar inom vården av äldre i framtiden. Det sänker kostnader som annars hamnar på skattsedeln i slutskedet. Det är viktigt att man inte kastar in jästen efter degen utan gör offensiva satsningar.

Enligt en arbetsgrupp vid Landsbygdsriksdagen 2014 bör ”Pengarna prioriteras på landsbygden och infrastrukturen, inte på stora arenor, lokaler, badhus i städerna”. Fler exempel finns på stora satsningar i Falu tätort som inte har med den viktiga infrastrukturen att göra. Det är en viktig uppgift för kommunpolitikerna att prioritera rätt för hela Falu kommun och inte enbart för Falu tätort.

Nyttan av infrastrukturinvesteringar är primärt en funktion av det arbete som de sparar in. Att företag sparar in på arbetstid med bredbandsfiber är oomtvistligt. Oomtvistligt torde också vara att Falu kommun kommer att spara in arbetstid inom hemvården när e-hälsolösningar är utbyggda.

Nu finns informationen från mötet på vår hemsida och dessutom allmän information om snabba och pålitliga bredband.

Nu introducerar vi Torget

2015-03-11 kl 21:16

Torget är en digital nystart av ”Varuhuset på längden” på vår hemsida.

Medlemsföretag med bra kunderbjudanden kommer att synas på vår hemsida.

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny