En del av Sevrda Svrdsjbygden

Nyheter

Nu fungerar betalstationen vid Svärdsjömacken

2018-08-05 kl 15:44

Åskan slog ut betalstationen vid Svärdsjömacken söndagen den 5 aug. 2018.

Åtgärdades måndagsmorgon 6 augusti, så nu går det att tanka och bidra till Svärdsjöbygdens utveckling igen.

Hastighetsgränserna på landsbygdsvägarna är en politisk fråga.

2018-06-24 kl 10:05

I Regeringens proposition till Riksdagen 2007 föreslogs en ny långsiktig strategi för hur hastighetsgränserna på vägarna skall anpassas till nollvisionen och till de övriga transportpolitiska delmålen. För att denna strategi skulle kunna genomföras föreslogs att riksdagen godkänner att nya hastighetsgränser får införas så att det blir möjligt för beslutande myndigheter att använda sig av 10-steg i intervallet 30 till 120 kilometer i timmen.

Trafikverket informerade 2010 om varför nya hastighetsgränser införs:

 • Dagens system kom till 1971.
 • ”Lappverk” av olika hastighetsbeslut sedan dess.
 • Gränserna har inte baserats på människans förmåga att tåla krockvåld. Nya transportpolitiska delmål har tillkommit.
 • 20-stegen är för stora ur såväl trafiksäkerhets- som miljösynpunkt.
 • Vägtransportsystemet kan nyttjas effektivare med hänsyn till alla transportpolitiska delmål.
 • Acceptansen för hastighetsgränserna bör kunna ökas.
 • Nya vägtyper har tillkommit.

Trafikverket införde jämna steg (40, 60, 80, 100, 120) i hastighetsgränserna 2008 trots att de ansåg att 20-stegen är för stora. På Trafikverket tycks den ena handen inte veta vad den andra gör.

Trafikverket satte gränsen till 80 kilometer för vägar utan mittseparering med fler fordon än 2000 fordon. Varför Trafikverket valt 2000 fordon (av vilket fordonsslag som helst) har inte redovisats.

Målbild 2025 för hastighetsgränser på landsbygd enligt Trafikverket 2010:

 • År 2025 har tillgängligheten förbättrats främst på viktiga vägar. Näringslivsvägar har vanligtvis 80 km/tim och arbetspendlingsvägar 100 km/tim. Inriktningen är att i första hand höja lägre hastigheter än att ytterligare öka redan höga hastigheter.

Med den underhållsstandard på belagd väg som Trafikverket 2011 angav som målstandard 2021 kommer åtgärdsintervallen att förlängas med >3 år för vägar där hastighetsgränserna sänkts med 10 kilometer. Det blev fallet för väg 850 Falun – Svärdsjö. Det innebär också fler olyckor (>10% fler), högre transportkostnader och ökande utsläpp.

Trafikverkets stråktänkande och hastighetsgränser i 20-steg har medfört att systemutformarna valt hastighetsgränser som trafikanterna i många fall anser är orimligt låga med moderna personbilar och därmed medverkat till orimligt många lagbrytare. Trafikverket har valt att genom information försöka få trafikanterna att acceptera hastighetsgränserna i 20-steg, trots att även Trafikverket anser att stegen är för stora ur såväl trafiksäkerhets- som miljösynpunkt.

Var nedveten om symbolerna för landsbygden och tänk hela vägen säger Po Tidholm, landsbygdens försvarare. Po Tidholm påpekar att ett vägunderhåll som inte är inkluderande inte är värdigt.

Enligt infrastrukturminister Tomas Eneroth ska de extra 100 miljarderna i nationella planen 2018 – 2029 användas där de gör störst miljönytta och där de gör störst konkurrensnytta. Det återstår att se hur mycket som kan spilla över till typiska pendlingsvägar och för de areella näringarna viktiga vägarna på landsbygden med tanke på hur lite som satsats på bärighet och tjälsäkring under perioden 2015 – 2018.

 

Satsning på Bärighet och tjälsäkring på de statliga vägarna 2010 – 2018

Anm. Vid Landsbygdsriksdagen i Sandviken 2014 lovade Löfven 3,1 miljarder 2015 om de vann valet. De vann valet och då sänktes löftet med 42%. 2016 sänktes anslaget med 58 % i förhållandet till löftet.

Den viktiga frågan är om det är samhällsekonomiskt lönsamt att generellt sänka hastigheten från 90 till 80 km/tim och generellt från 70 km/tim till 60 km/tim.

Skillnaden i tidskostnad efter generell sänkning av hastigheten från 90 till 80 km/tim och från 70 till 60 km/tim per år blir 14,6 miljoner kronor (värderingsnivå 2000 och tillstånd 2011) för hela sträckan Falun – Svärdsjö, landsbygdsdelen.

Skillnaden i värdering av dödade förare och passagerare mellan Svärdsö – Falun kan beräknas till 1,4 mkr/år (värderingsnivå 2001-2006 och tillstånd 2011) och för svårt skadade förare och passagerare kan beräknas till 2,1 mkr/år (värderingsnivå 2001-2006 och tillstånd 2011). Totalt 3,5 mkr/år.

Väg 850 Falun – Svärdsjö är en typisk arbetspendlingsväg med 2800 – 4400 fordon där inriktningen bör vara 100 km/tim enligt Trafikverket.

Av det som hittills publicerats om ”Nationell plan för transportsystemet 2018–2029” finns det inget som talar för att ”Målbild 2025” kommer att uppfyllas.

Po Tidholm, landsbygdens försvarare säger:

 • Var medveten om vad myndigheterna jobbar med:
  • Man jobbar med sänkt hastighet

För att landsbygden inte fortsatt skall missgynnas bör politikerna införa 10-steg i intervallet 30 till 120 kilometer i timmen snarast och att 50, 70 och 90 kilometer åter kan användas på landsbygdsvägarna.

Text och beräkningar
Rune Fredriksson

Trafikverket fortsätter upprustningen av Svärdsjövägarna sommaren 2018

2018-06-01 kl 14:50

En fungerande infrastruktur är viktig för en bebodd landsbygd, en fungerande skogsindustri och för de areella näringarna i allmänhet. Svärdsjövägarna utom vägarna mot Linghed och Enviken öppnas för tyngre fordon 1 juli 2018.  Efter att regeringen i februari i år beslutade om ändringar i trafikförordningen kan Trafikverket från och med i sommar upplåta ett vägnät för tunga transporter, med en maxvikt på 74 ton mot tidigare 64 ton.

BK4-vägar i Dalarna. 74-tons lastbilar tillåts på 12 % av vägnätet i Sverige den 1 juli 2018.

Underhåll och upprustning av väginfrastrukturen är en förutsättning för att landsbygdens företag och dess människor ska kunna överleva och utvecklas. Ett vägunderhåll som inte är inkluderande är inte värdigt enligt Po Tidholm, landsbygdens försvarare.

Det är viktigt med vägar utan tjälskott och det är viktigt med vägar som inte fryser upp ojämnt under vintern. Det sänker hastigheten, ökar drivmedelsförbrukningen och kostnaderna för fordonsunderhållet.

Jämna och bäriga vägar sänker kostnaderna för företag, enskilda och samhället och minskar olyckor och buller. Mindre utsläpp av avgaser och lägre energiförbrukning och mindre vibrationer i fordon och i fastigheter längs vägen påverkar också hälsa och utmattning positivt.

Enligt Trafikverkets måldirektör Sven Hunhammar är buller ett underskattat folkhälsoproblem som orsakar sömnsvårighet, stroke och hjärtproblem och ger 500 för tidigt döda varje år.

Buller från järnvägar och vägar är stora miljöproblem som påverkar många människor. Omkring två miljoner människor bedöms vara exponerade för trafikbuller som överskrider riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus vid sina bostäder. Den största delen bullerutsatta finns längs det kommunala vägnätet. Järnvägsbullret är ofta mer högfrekvent ljud än buller från vägtrafiken. Därför är det lättare att dämpa järnvägsbullret, vilket leder till att ljudnivån inomhus blir lägre, även om bullret utomhus har samma ljudnivå skriver Naturvårdsverket.

Lågfrekvent buller, LF-buller, påverkar koncentrationsförmågan och inlärningsförmågan. Med låga frekvenser avses ett hörbart ljud med dominerande frekvenser upp till 200 Hz. Vanliga källor är ventilationsbuller, klimatanläggningar (kompressorer), dieselmotorer i lastbilar, arbetsmaskiner, tåg, pumpar, flygplansmotorer och helikoptrar. Ett lågfrekvent buller kan även uppkomma av vibrationer i konstruktioner, det kan röra sig om ljud som bildas av vibrationer från tunnelbanetåg eller godståg skriver Sveriges största arbetsmiljötidning – Arbetsliv.

Ojämna vägars betydelse för människors hälsa är underskattad. Gupp kan ge ryggskador orsakade av upprepade stötar. Felaktigt utformade hastighetsdämpande gupp har medfört allvarliga skador på busspassagerare och utmattningssymtom på taxiförare.

Lumshedsvägen (Väg W880 och X537) kommer att upprustas från Svärdsjö till Stocksbo under vecka 20 – 34. Se bilder nedan.

W880 vid Ön. Grusförstärkning och ny beläggning

Ny beläggning vid länsgränsen W/X

Väg 881 Borgärdet – Hillersboda är en annan av Svärdsjövägarna som kommer att upprustas vecka 20 – 30.

I Borgärdet vid veteranbilmuseét

I Hillersboda och korsningen till Boda och Svärdsjö (Borgärdet)

I Hillersboda med Svärdsjöliften i bakgrunden.

Hillersdoda bystuga

Text och foto
Rune Fredriksson

Trafikverket byter kantbalkar, räcken och tätskikt på bron över Seckan

2018-05-22 kl 09:03

Trafikverkets entreprenör Skanska byter kantbalkar, räcken och tätskikt på bron över Seckan.

Längs väg 850 Falun – Svärdsjö, ca 2 km söder Borgärdet.

Klart oktober 2018.

Information om broreparation mot Svärdsjö

Bron över  Seckan, vid Boda

Övergång vägbank/bro efter bortbilning av kantbalk och betong på brofarbanan.

Byggställningar och avstämgningsanordningar

Foto: Rune Fredriksson

Nu kan ni tanka på Svärdsjömacken igen

2018-04-04 kl 13:52

Nu fungerar kortläsaren vid Svärdsjömacken, så nu kan ni tanka.

Fel på kortläsaren vid Svärdsjömacken

2018-04-02 kl 10:11

Det är ett tekniskt eller elektroniskt fel på kortläsaren. Supportern (din-x) i Helsingborg har inte kunnat lösa det under helgen. Men dom ska se till så att det kommer en serviceman så fort det går. Typiskt nog så inträffade felet efter det att alla serviceinrättningar stängt inför långhelgen. I värsta fall kanske man måste fixa en ny kortläsare. Men det vet man först när någon servicekille varit här skriver Leif Källman idag (2 april).

Trafikverket har inlett en åtgärdsvalsstudie genom Svärdsjö

2018-03-17 kl 12:25

Falu kommun och Svärdsjö intresseförening har till Trafikverket och Region Dalarna lyft behovet av en översyn av väg 850 genom Svärdsjö utifrån de brister och behov som har identifierats i tillgängligheten och trafiksäkerheten. Trafikverket genomför nu en åtgärdsvalsstudie att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter längs den aktuella sträckan mellan korsningarna väg 850/väg 881 (Boda) och väg 850/väg 888 (Höganäs/Trollnäs).

 

Nedan visas början och slutet av sträckan.

Väg 850 i Boda, söder vägkorsningen väg 850/väg 881 och vägkorsningen vid Liljanskolan

 

 

 

 

 

 

 

 

Väg 850 Höganäs/Trollnäs, söder korsningen väg 850/väg 888

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdagen den 8 mars 2018 hölls en workshop på Hedenborg, med representanter för Trafikverket, Region Dalarna, Falu kommun, Borgärdets vägförening, Svärdsjö intresseförening och konsulten Sweco. Syftet med workshopen var att komplettera den bild som Trafikverket har av nulägesförutsättningarna längs sträckan vad gäller brister och behov, målpunkter och rörelsemönster liksom att samla in förslag till möjliga åtgärder som kan lösa de identifierade bristerna och behoven längs sträckan.

Nedan visas några bilder som är typiska för vägsträckan Boda – Höganäs/Trollnäs.

Väg 850 söder Bodvik

 

 

 

 

 

 

 

Väg 850, strax söder tätorten Borgärdet och vägkorsningen väg 850/väg 876

 

 

 

 

 

 

 

 

Väg 850, södra delen genom Borgärdet

 

 

 

 

 

 

 

Väg 850, söder Svärdsjöskolan

 

 

 

 

 

 

 

Väg 850, vid Källänge, norr Borgärdet

 

 

 

 

 

 

 

Väg 850, vid infarten till Svärdsjö kyrka och förskolan Solsidan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid workshopen kompletterades  den aktuella sträckan med två ytterligare sträckor med brister och behov, nämligen längs väg 876 från korsningen väg 850/876 till infarten till ridhuset i Sveden och längs väg 880 från korsningen väg 850/väg 880 förbi infarterna till Svärdsjö vårdcentral och Gruvbacken. Vid workshopen rådde samsyn om att de oskyddade trafikanterna bör hållas avskilda från de skyddade trafikanterna längs den aktuella sträckan.

Studien kommer att publiceras före midsommar 2018.

Svärdsjö Intresseförening sponsrar Svärdsjöliften

2018-01-20 kl 16:34

Svärdsjö Intresseförening kommer att sponsra Svärdsjöliften genom att betala två annonser i Kråkbladet. En i januari och en i februari.

Välkommen till Svärdsjöliften

Svärdsjöfonden donerar minnesgåva till Svärdsjöliften

2018-01-18 kl 10:30

För en behjärtansvärd insats för bygdens barn och ungdomar har Svärdsjöfondens presidium den 17 januari 2017 2018 beslutat att stöda Kalle och Rebeckas behjärtansvärda satsning på bygdens barn och ungdomar med 7 050 kronor.

Svärdsjöfonden vill med sitt stöd också hedra Inger Eriksson och det fantastiska arbete hon och Olle lagt ner på Svärdsjöliften (Hillersbodabacken) och som Kalle och Rebecka nu fortsätter. Gåvan som kom till Ingers minnesstund vid Svärdsjöliften kan nu användas för fortsatt drift och utveckling av Svärdsjöliften.

Hillersbodabacken återöppnas 2017-12-29

2017-12-28 kl 18:53

Nu återöppnar Kalle Hansols Hillersbodabacken efter flera års hårt arbete.

Läs mer i Falu Kuriren och i Dala Demokraten.
OBS! Det krävs konto hos tidningarna för att du ska kunna se det som skrivits.

Se även Svärdsjöliften på Facebook.

 

Vinnare av tankning under invigningshelgen

2017-11-13 kl 12:06

Under invigningshelgen kunde man vinna tillbaka hela tankningen om man tankade minst 30 liter och la kvittot med namn och telefonnummer i tävlingsbrevlådan.

De lyckliga vinnarna blev:

Pontus Jacks, Linghed

Bertil Persson, Lumsheden

Rolf Kvarnefjord, Borlänge

Svärdsjömacken invigd

2017-11-12 kl 11:43

Lördagen den 11 november 2017 invigdes Svärdsjömacken med pompa och ståt. Svärdsjöborna hade vallfärdat till invigningen, där ÔCKEN SÔM HELST underhöll med rytmisk musik.

Invigningstalet hölls av Mats Dahlström, ordförande i Falu kommuns landsbygdsråd.

Bandet klipptes av Mats Dahlström och Rune Fredriksson, ordförande i Svärdsjö Tankställe AB.

Årets Svärdsjöbo, Gunnar Andersson, fick äran att vara först att tanka efter bandklippningen.

Leif Källman, VD för Svärdsjö Tankställe AB, informerade om Svärdsjömackens historia och hur närheten till den K-märkta Källängetskolan och Svärdsjö kyrka påverkat Svärdsjömackens unika design. Leif tackade Svärdsjöborna för deras engagemang, gåvor, bidrag och lån till macken, som varit helt avgörande för Svärdsjömackens tillblivelse. Leif vädjade om fortsatt stöd eftersom bidraget från Länsstyrelsen dröjer.

Thomas Söderberg, f.d. kyrkoherde i Svärdsjö och biskop i Västerås stift, lyfte fram tankar om den fina balans som skapats mellan det naturliga och det anlagda och den vackra vyn från Svärdsjömacken mot Svärdsjö kyrka.

Mikael Källman, ordförande i Svärdsjö Intresseförening, delade ut diplom till den arbetsgrupp som med uthållighet och stort fokus gjorde bygget och driften av den nya Svärdsjömacken möjlig.

Gratis korv och kaffe med kaka, som sponsrats av ICA Supermarket Svärdsjö, serverades av personal från Hedenborg.

Lyckönskningar och blomsterarrangemang kom från Omhulda i Borgärdet och Swedbank i Falun.

Bilder från invigningsdagen:

Inför invigningen

Inför invigningen

Vid invigningen

Vid invigningen

Vid invigningen

Vid invigningen

Vid invigningen

Vid invigningen

Vid invigningen

Vid invigningen

Vid invigningen

Vid invigningen

Vid invigningen

Vid invigningen

Efter invigningen

Efter invigningen

Efter invigningen

Efter invigningen

Efter invigningen

Efter invigningen

Efter invigningen

Full fart vid Svärdsjömacken dagen efter invigningen

 

 

 

Svärdsjömacken har öppnat

2017-11-09 kl 15:39

Onsdagen den 8 november öppnades Svärdsjömacken för allmänheten, tre dagar före invigning. Det känns bra att vi är i hamn med projektet, både vad gäller tid, kvalité och kostnad.

Fortfarande saknar vi besked om bidraget från länsstyrelsen, så vi behöver fortsatt stöd med finansieringen.

Gåvor, lån och bidrag välkomnas.

För alla som inte vet var macken ligger; Svärdsjömacken ligger efter väg 850, 700 meter norr korsningen väg 850/väg 880 den s.k. Lumshedsvägen mot Sandviken.

På kartan är infotavlan vid Svärdsjömacken märkt med ”Här är du”.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resande har alltid fascinerats av Svärdsjöbygdens skönhet. Nu har skönheten fått en ny pärla, Svärdsjömacken som med sitt läge och utformning förgyller övergången från landsbygden söder Svärdsjö kyrka mot Svärdsjöbygdens centralort Borgärdet.

Bara det är en anledning att besöka Svärdsjö och nu behöver du inte vara ängslig att du skall få stopp för att det tar slut i tanken. Svärdsjömacken har nu både bensin och diesel i tankarna och har du för lite luft i däcken kan det också ordnas.

Svärdsjömacken ligger efter väg 850 Falun – Svärdsjö – Svartnäs, 700 meter norr korsningen väg 850/väg 880 mot Lumsheden och Sandviken.

Välkommen till Sevärda Svärdsjöbygden!

Information om Svärdsjömacken

2017-11-03 kl 15:18

Svärdsjömacken en del av Sevärda Svärdsjöbygden

Svärdsjömacken ligger i övergången mellan det tätortsnära Källänge och den rena landsbygden mot Svärdsjö k:a. Adressen är Borgärdesvägen 67.

Övergången från ren landsbygd till tätorten Borgärdet kommer att vårdas och utvecklas genom naturlig invandring av vegetation från omgivande ängs- och skogsområde.

Det ger en fin balans mellan det anlagda och det naturliga.

Svärdsjömacken har utformats för att de varsamhetsbestämmelser som gäller för den gamla Källängetskolan även ska tillämpas för Svärdsjömacken.

Svärdsjömacken 1 vecka före invigningen

Avrinning av dagvatten från området fördröjs, reduceras och renas genom det öppna dagvattensystemet. Systemet består av topdrainledningar och fördröjningsmagasin, vilket ger ett bra skydd mot översvämning vid skyfall.

Val av konstruktion, metoder och varor har valts för att minska miljö- och klimatpåverkan genom anläggningens hela livscykel. Energiåtgången har minskats genom användning av grövre krossat berg i överbyggnaden.

Hela överbyggnadskonstruktionen har optimerats med hänsyn till funktion, kostnad och energiförbrukning. Asfaltbeläggning som tål svängande tung trafik utan att deformeras har lagts. Det ger längre livslängd och därmed lägre energiförbrukning.

Energisnåla ledarmaturer belyser hela området.

Informationstavla och flaggor kompletterar bilden av området. Informationstavlan och flaggorna kommer att vara på plats vid invigningen den 11 november. De fem flaggorna är din-X flaggan (2), Svärdsjöbygdens egna flaggor (2) samt EU-flaggan, som vid högtidliga tillfällen kommer att ersättas med den svenska flaggan.

Idag finns det dessutom en automatstation för bensin och diesel samt en modern luftpump som betjänar trafikanterna. Såväl personbilar som lastbilar, traktorer, motorcyklar, mopeder, fyrhjulingar etc. kan betjänas.

När Svärdsjömacken är färdigutvecklad kommer den dessutom att innehålla trafikbutik, fordonstvättanläggning, laddstolpar m.m. och möjlighet att kunna tanka klimatneutralt

I anslutning till Svärdsjömacken avser vi att bl.a. anlägga en pendlarparkering.

Fredagen den 3 november 2017 hade Lars Östlund, Falu kommuns kontrollansvarige, kallat till slutsamråd. Kallade var myndigheterna Bygg- och miljö, Räddningstjänsten Dala Mitt, Byggherren Svärdsjö Tankställe AB, Entreprenören Kjell Andersson Contracting AB och föreståndaren för anläggningen.

Myndigheterna Bygg- och miljö samt Räddningstjänsten Dala Mitt gav klartecken att starta anläggningen.

Rune Fredriksson
Ordförande Svärdsjö Tankställe AB

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor ändrar sitt beslut

2017-10-14 kl 09:22

Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor (MyN) beslutar om ändring av beslut 2017-09-26 om försiktighetsmått för Svärdsjö Tankställe AB.

Beslut

MyN ändrar sitt tidigare beslut 2017-09-26 om försiktighetsmått för Svärdsjö Tankställe AB på så sätt att kraven om att markförlagd cistern ska vara av dubbelmantlad typ alternativt placerad i invallning tas bort.

Beskrivning av ärendet och skälen för det ändrade beslutet framgår av beslutsskrivelsen 2017-10-11 från Falu kommun,  Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Bygg och miljö.
Diarienummer MoL-2017-556 och ärendenummer 2017-123, MyN beslutar om ändring i tidigare beslut_NEW.

Svärdjö Tankställe AB överklagar Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens beslut

2017-09-30 kl 16:16

Falu kommuns miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning har beslutat att den markförlagda cisternen i Källänge bör vara dubbelmantlad. Beslutet baseras på ett policybeslut i miljönämnden för förvaring av kemiska produkter 1997-02-21.

”Den markförlagda cisternen bör vara dubbelmantlad då placeringen sker i ”känslig miljö” dvs uppställd på mycket genomsläpplig mark samt ”vid nyinstallation i mark”, enligt miljönämndens policy för förvaring av kemiska produkter 1997-02-21.”

Svärdsjö Tankställe AB överklagar beslutet eftersom cisternenen inte är uppställd på genomsläpplig mark och eftersom Falu kommun inte har bedömt att placeringen sker i ”känslig miljö”.

Våra motiv till vår överklagan framgår tydligt i nedanstående skrivelser till Falu kommun.

MyN överklagande – Svärdsjö Tankställe

Markbeskaffenhet & geotekniska förhållanden medför ingen sårbarhet för grundvatten i Källänge

Grundvattenmagasinen i Svärdsjö

Svärdsjömacken planeras invigas den 11 november 2017

2017-09-21 kl 17:06

Svärdsjöbygden har saknat en bensinstation från den 1 juli, men snart är det dags att öppna den nya Svärdsjömacken.

Därmed kan Svärdsjö Intresseförening lägga ytterligare ett lyckosamt projekt till handlingarna.

Men Intresseföreningens planer att utveckla Svärdsjöbygden fortsätter.

I dagsläget har el- och fiberledningar dragits fram till fastigheten och enligt tidplanen kommer mackens olika delar att monteras från vecka 39 med slutbesiktning vecka 44.

Fastighetens vägar och planer kommer att asfalteras vecka 43 och macken kommer att öppnas vecka 45.

Invigning planeras till lördagen den 11 november.

Program och tidpunkter kommer att meddelas senare.

Slutfasen av anläggningsarbetet

Material till slutfasen

Elledning som klarar såväl snabbladdare till elbil som fordonstvättanläggning, servicehus, bensinstation m.m.

Schaktning för tank 2017-09-25

 

Ny automatstation din-x i Källänge beställd

2017-08-09 kl 16:21

Svärdsjö Tankställe AB har 2017-08-09 mottagit beställningserkännande på en ny automatstation din-x från Kjell Andersson Contracting AB i Västerås.

Enligt tidplanen från Kjell Andersson beräknas automatstationen öppnas vecka 45 (6 – 12 november) 2017.

Svärdsjömackens design och välkomstord till kunderna.

Välkommen

Tack för att du tankar här!
Då utvecklar du Svärdsjöbygden.
Varje liter genererar medel för bygden. Macken drivs av Svärdsjö Intresseförening och ideella krafter.
Du är väl medlem i föreningen?
Följ med på Svärdsjö.se

 

Återställning av genomgrävningar av vägar i Borgärdet

2017-08-09 kl 15:45

Måndagen den 14 augusti 2017 påbörjade PEAB återställningen av genomgrävningarna av vägarna i Borgärdet.

Genomgrävningarna utfördes av AJ Andersson Entreprenad Norberg, när de på Telias uppdrag grävde ner fiberkablar i Svärdsjö, hösten 2016 och våren/sommaren 2017.

Centrumvägen 2017-08-14

Centrumvägen 2017-08-14

Svärdsjö Tankställe AB har träffat avtal med din-x om drift av den nya macken

2017-07-06 kl 11:43

Svärdsjö Tankställe AB träffade 2017-07-05 avtal med din-x om drift av den nya macken i Källänge. Den nya macken beräknas vara i drift under senare delen av oktober månad 2017.

Ytterligare information kommer inom kort.

Den stora nyttan med den jämna vägen Falun – Svärdsjö

2017-06-30 kl 14:50

Skrivet av Rune Fredriksson.

Jämn väg Falun – Svärdsjö ger färre olyckor och skadade, kortare restider, mindre utsläpp, mindre förslitning av såväl människor som fordon och bättre förutsättningar för bättre vinterväghållning.

Jämna vägar minskar intäkterna för staten men ger lägre kostnader för näringslivet, trafikanterna, landstinget och kommunerna.

Ofta är sparad tid den största nyttan i samhällsekonomiska kalkyler.

Sammanfattningsvis ger jämna vägar:
• bättre trafiksäkerhet
• lägre fordonskostnader
• lägre tidskostnader
• bättre komfort (mindre vibrationer och buller) och bättre hälsa för trafikanterna (mindre förslitning av rygg, nacke och axlar speciellt hos yrkeschaufförer)
• mindre utsläpp av koldioxid, kväveoxid etc.
• mindre buller och vibrationer för omgivningen
• lägre lönekostnader för yrkeschaufförer beroende av sparad tid och mindre förslitning av chaufförerna
• etc.

Den numera jämna vägen Falun – Svärdsjö medför direkt minskade kostnader för trafikanterna på >2 mkr redan det första året. Positivt även för handeln och tjänsteföretagen längs vägen.

Men Regeringen kommer att belasta de tunga fordonen med en extra skatt på 14 kr/mil trots att de tunga fordonens vägslitage bara kostar staten 1,4 kr/mil. Det är naturligtvis inte positivt för de areella näringarna, som det finns gott om i Svärdsjöbygden.

Rune Fredriksson

Karlsbyheden mot Svärdsjö 2017-06-26

 

Väg 850 och gamla vägen Svärdsjö – Falun från Svedsgården mot Svärdsjö.

 

Vid Danholn efter ny beläggning 2017.

 

Från p-fickan vid gränsstenen Sundborn – Svärdsjö mot Svärdsjö Mekano söndagen den 18 juni 2017.

Bengtsheden mot Falun 2017-06-26

Genom Boda med Missionskyrkan i bakgrunden 2017-07-04.

 

 

 

 

 

 

 

 

Från Källänge mot Svärdsjö k:a 2017-07-01

 

 

Norr Svärdsjö k:a 2017-06-28.

Svärdsjö Gammelgård till vänster och Prostparken till höger 2017-07-05. Gustav Wasa flydde undan danskarna genom Prostparken och 12-mila skogen 1520.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entreprenadarbetet för byamacken i Källänge har startat

2017-06-23 kl 11:04

Skrivet av Rune Fredriksson

Siljan Schakt påbörjade onsdagen den 21 juni schaktning för anläggning av plan och vägar till byamacken och framtida parkering för omstigning till buss.

Innan entreprenadarbetet startade hade trädfällning och röjning av området utförts.

Delentreprenad 1 omfattar schaktning, terrassering, marköverbyggnader (ej bundna), rörledningar, brunnar och förberedelser för installation av  el, fiber, vatten, avlopp samt belysning av området.

Schaktning utfördes i stor- och rikblockig morän, som är ganska vanlig i anslutning till isälvsavlagningar som Svärdsjöåsen.

Tankstation är beställd och beräknas levereras i senare delen av oktober 2017.

Schaktning i västra delen av planområdet.

Schaktning i östra delen av planområdet mot väg 850 delen Borgärdet – Svärdsjö k:a.

Grovschaktning 2017-06-28

Grovschaktningen av bensinstationsområdet färdig fredagen den 30 juni 2017. Nästa vecka ska området knytas ihop med den gamla busslingan öster om Källängetskolan.

Anslutning av gamla busslingan till den nya anslutningen till väg 850.

Läggning av ledningar och kanaliseringsrör för el och fiber 2017-07-11.

Installation av vatten- och spillvattenledningar 2017-07-13.

Marköverbyggnad 2017-07-14.

 

 

 

Sommarens evenemang och aktiviteter

2017-06-02 kl 08:52

Sommarens hela program för evenemang och aktiviteter i Svärdsjöbygden finns samlade i Sommarkalendarium-2017.

Ladda ner kalendariet så att du inte missar något.

Välkommen till Svärdsjöbygden!

Ett utdrag av aktiviteter i Sevärda Svärdsjöbygden

Trafikverket upphandlar konsult för åtgärdsvalsstudien genom Borgärdet

2017-05-15 kl 14:00

Skrivet av Rune Fredriksson

Just nu pågår upphandling av konsult för åtgärdsvalsstudien genom Borgärdet. Åtgärdsvalsstudien beräknas pågå under hösten 2017.

Anm. Underhållet av beläggningen genom Borgärdet omfattas inte av studien.

Trafikverkets åtgärdsvalsstudie

En åtgärdsvalsstudie är en metod som grundar sig på dialog. Metoden används i tidigt planeringsskede och ska leda till att vi får transportlösningar som ger större effekt tillsammans.

Åtgärdsvalsstudier tar hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa. Val av åtgärder handlar om att lösa problem och tillgodose behov. Valen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom kostnadseffektiva åtgärder.

Alla formella planeringsprocesser ska föregås av en åtgärdsvalsstudie. Med hjälp av fyrstegsprincipen kan vi påverka val av trafikslag och åtgärder redan på idéstadiet.

Dialog och fyrstegsprincipen

Genom dialog i ett tidigt skede skapar vi realistiska förväntningar. Det leder till att vi kan skapa delaktighet i ansvarstagande och lösningar bland flera aktörer. I samverkan mellan flera aktörer kompletterar deltagarnas kunskaper och erfarenheter varandra. Genom att analysera problembilden noggrant innan vi diskuterar förslag till åtgärder har vi större möjlighet att skapa synergieffekter i transportsystemet.

Insamling till byamacken

2017-05-04 kl 15:57

Vare sig du bor i bygden, är en tillfällig besökare eller känner för Svärdsjöbygden kan du göra en insats genom att bidra med valfritt belopp till byamacken.

Bygden behöver ditt stöd

 

 

 

 

 

 

 

 

Gåvor till byamacken uppgick till 66 510 kronor vid månadsskiftet maj/juni månad 2017.

Räntefria lån under en period av 5 år uppgick till 50 000 kronor vid månadsskiftet maj/juni månad 2017.

 

Väg 850 Falun – Svärdsjö är nu jämn ända till Höganäsbadet.

2017-05-02 kl 13:20

Den vägkulturhistoriska vägen Falun – Svärdsjö får ett genomgripande underhåll 2015 – 2017. Förra gången var 1995 – 1997.

Asfaltläggningen passerar Gammelgården i Svärdsjö onsdagen den 28:e juni 2017 i strålande solsken och högsommarvärme. Gammelgården är platsen för ALLSÅNG 2017 söndagen den 2 juli kl 16.00. Lars Berghagen med gäster – Sonja Aldén – Hasse ”Kvinnaböske” Andersson – Emmy Lou and The Rhytm Boys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrivet av Rune Fredriksson, uppdaterat 2017-06-28.

Vägen förbi militärens övningsområde byggdes 1984 i enlighet med en utredningsplan 1976 och ett betänkande 1982. Betänkandet föreskrev en vägbredd av 7,5 meter för 3800 fordon per årsmedeldygn och 12 % lastbilsandel med en tillåten hastighet av 90 km/h. En hastighet som nu har sänkts till 80 km/h.

Att vägen förbi militärens övningsområde föreskrevs så smal i betänkandet 1982 baserades på politiska uttalanden att trafiken skulle minska i framtiden, vilket baserades på den nedgång i trafiken som blev en följd av de våldsamma prisökningarna på bensin i slutet av 1970-talet. Att den nya vägen underdimensionerades och byggdes med undermåligt material berodde delvis på samma politiska uttalanden. 

När vägen Falun-Svärdsjö byggdes från Norslund till Sveden 1984 användes icke godkänt bärlager. Underdimensionering, smal väg och undermåligt material fick till konsekvens att beläggningen var slut redan efter 10 år. Eftersom de underhållsåtgärder som har vidtagits och fortsätter att vidtas inte tar hänsyn till de grundläggande konstruktionsfelen, mer än på vissa partier, blir underhållet dyrt och ineffektivt. Om nästa genomgripande underhåll i mitten av 2030-talet baseras på artificiell intelligens och big data ökar förutsättningarna för rätt åtgärd, på rätt ställe, vid rätt tidpunkt. Rätt åtgärd, på rätt plats ,vid rätt tidpunkt skapar också förutsättningar för ett klimatneutralt och effektivare samhälle.

Mellan Blixbo (Edhult) och Boda är vägen byggd på siltig jordbruksmark, siltig morän, grus och sand med inslag av silt mellan kärnan av grus och ytterhöljet av sand och sandigt grus i Svärdsjöåsen. När vägen byggdes i anslutning till och genom de yttre partierna av Svärdsjöåsen gjordes först ett 50 meter långt anhåll med bandtraktor innan man började använda schaktvagn, vilket var en vanlig metod under 1960-talet.

Konsekvensen blev att silt hamnade lite varstans i underbyggnaden och ibland t o m i överbyggnaden. Det är en förklaring till att tjälsprickor och deformationer uppstod kort efter att vägen var byggd och att de återkommer på samma ställen. Att kunna förutsäga prestanda hos existerande vägar kräver komplicerade modeller baserade på analys av stora datamängder. Ett problem är klimatet, som till sin karaktär är slumpmässigt, och lasthistoriken som ofta är omöjlig att spåra. Nya asfaltlager kan bara kortsiktigt kamouflera  de verkliga problemen och orsakerna till sprickor, deformationer och spår.

Sprickor och spår i vägen norr E16 den 19 maj 2016 efter upprepade felaktiga åtgärder under 2000-talet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprickor och spår i vägen mot E16 och Norslund den 19 maj 2016. Påkänningarna från det yttre hjulparet från fullastade timmerbilar är ca 50 % högre än från det inre hjulparet i detta fall.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NCC påbörjade första fasen i asfaltbeläggningsarbetet tisdagen den 2 maj 2017 med planfräsning av den gamla vägytan.

Fräsmaskin vid Norslund 2017-05-02

 

 

 

 

 

 

 

 

Kö till fräsmaskinen

 

 

Den frästa vägytan mot väg E16.

 

 

 

 

 

 

 

Planfräst vägyta mot E16 den 2 maj 2017. Dålig nybyggnads- och underhållskvalité. Gamla justeringar och den övre delen av slitlagret är borta, men sprickorna finns kvar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den heltäckande beläggningen har utförts väl, men eftersom de grundläggande problemen inte åtgärdats är det troligt att sprickor kommer att uppträda i det högra hjulspåret redan efter 10 – 13 år. Påkänningarna 0,5 meter från vägkanten är normalt 20 % större än 1 meter från vägkanten. Fotot är taget den 20 maj 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kantlinjer målade Falun – Karlsbyheden fredag 2017-06-09.

Mot tpl 850/E16 norr Norslund 2017-06-26

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprickor på väg byggd 1984 vid Sveden. Dålig nybyggnads- och underhållskvalitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nya sprickor kan förväntas inom 10 – 13 år.

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomfräsning av beläggning på bank till Backa bro. Bron över Sundbornsån vid Backa är byggd 1957 enligt förslag från 1954. Dålig nybyggnads- och underhållskvalitet på bankarna till bron.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprickor och deformationer vid Danholn på väg byggd 1957. Dålig nybyggnads- och underhållskvalitet. På lång sikt hade bortfräsning av 5 cm asfaltbeläggning och stålarmering tvärs vägen på den grovleriga undergrunden varit en bättre metod än att täcka sprickorna på det deformerade området med asfalt. Stålarmering ska överläggas med 7 á 8 cm asfaltbeläggning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fläckvis lapping med lågtempererat bindlager. Lågtempererad asfalt minskar koldioxidutsläppen med 30 %.  Anm. Med skummat bitumen kan tillverkningstemperaturen sänkas till 120 grader utan kvalitetsförlust. För varm asfalt krävs tillverkningstemperaturen 170 grader.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heltäckande beläggning lagd mot Hosjöholme den 23 maj 2017.

Danholn mot Falun 2017-06-26

 Danholn mot Falun 2017-06-26

 

 

 

 

 

 

 

Sprickor och ojämnheter vid Danholn på vägdel byggd 1957. Delvis rekonstruerad 1995. Varierande nybyggnads- och rekonstruktions- och underhållskvalitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fläckvis lappning med lågtempererat bindlager.

 

 

 

 

 

 

 

Heltäckande beläggning lagd mot Blixbo onsdagen den 24 maj 2017.

Danholn mot Svärdsjö 2017-06-26

Danholn mot Falun 2017-06-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprickor, ojämnheter, kanthäng och genomfräsning norr om Danholn på väg byggd 1957 och delvis rekonstruerad 2016. Varierande nybyggnads- och rekonstruktions- och underhållskvalitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fläckvis lappning med lågtempererat bindlager norr infarten till färghandeln i Danholn.

 

 

 

 

 

 

 

 

Smärre sprickor på vägdel byggd 1967 vid Edhult, strax söder om Blixbo. Varierande nybyggnads- och underhållskvalitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprickorna på vänster väghalva orsakas av vatten i de siltiga jordarna. I den sidolutande terrängen kommer vattnet in under och in i överbyggnaden på den vänstra väghalvan. Sprickor och spår blir en konsekvens av frostsprängning under vintern och förlorad packningshistorik under tjällossningen. Under den blöta perioden ökar rullmotståndet med 40 % för lastade timmerbilar, vilket leder till ökad energiförbrukning och ökande koldioxidutsläpp. Den underhållsmetod som är vanligast är att utjämna eller fräsa bort ojämnheterna och täcka sprickorna med asfalt. Den åtgärden är dock inte alltid den bästa, och ska inte användas generellt, vilket tyvärr är alltför vanligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mätning av deflektioner vid Baggärdet, söder Karlsbyheden 2009-06-04. Centrumdeflektionerna i nordlig riktning varierade mellan 0,4  – 0,5 mm vid belastning med en 10 resp. 14 tons fordonsaxel. I nordlig riktning var beläggningstjockleken 13 cm.  Centrumdeflektionerna i sydlig riktning var som mest 0, 6 – 0,9 mm vid belastning med en 10 resp. 14 tons fordonsaxel. I sydlig riktning varierade beläggningstjockleken 1997 från 138 till 338 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heltäckande beläggning vid Baggärdet påfördes torsdagen den 1 juni 2017.

Baggärdet mot Svärdsjö 2017-06-26

Baggärdet mot Falun 2017-06-26

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjälsprickor och spår 2001. Fyra år efter ny beläggning 1997.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjälsprickor och spår 2001. Fyra år efter ny beläggning.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjälsprickor och deformationer 1995-06-01.

 

 

 

 

 

 

 

Deformationerna mellan lådfräsningarna och beläggningsdragen återkommer inom 15 år. Bortfräsning av 5 cm asfaltbeläggning och stålarmering tvärs hela vägen överlagd med 7 á 8 cm asfaltbeläggning hade förhindrat framtida deformationer. Foto 2017-05-20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heltäckande beläggning påfördes vid Karlsbyheden fredagen den 2 juni 2017.

Karlsbyheden mot Falun 2017-06-26

 

 

 

 

 

 

 

 

Beläggningsskarv före pingsten 2017-06-02. Till Boda är det 6,8 km och till Borgärdet 10,5 km.

Karlsbyheden mot Svärdsjö 2017-06-26

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjälsprickor och upprepad fördjupning av dike 1995. Den metoden har inte förhindrat tjälsprickorna.

 

 

 

 

 

 

 

 

Djupa diken med erosionsskydd 1997 har inte förhindrat tjälsprickor och deformationer.

 

 

 

 

 

 

 

Lådfräsning och asfaltlappning kamouflerar tjälsprickor och deformationer några år.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjälsprickor 1999-04-26. Två tjälperioder efter att ny beläggning utfördes. Sprickan fanns där redan första vintern. Djupa diken med erosionsskydd 1997 har inte och kommer inte att förhindra tjälsprickor på detta avsnitt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utmärkning av område 2017-05 med tjälspricka och gammal asfaltlagning längst bort.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lådfräsning och asfaltlappning 2017-05 kamouflerar tjälsprickor och deformationer några år.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rullande deflektionsmätare och provtagning avslöjar silt direkt under beläggningen 1993. Asfalttjockleken varierade 1997 från 148 till 290 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Justering av sättning i ”siltområdet” 2003-08.

 

 

 

 

 

 

 

Justering av sättning i ”siltområdet” och bortgrävning av rotfilten i vägslänten 2015-09-17  var felaktiga åtgärder. Silten i överbyggnaden skulle ha grävts bort redan 1995. Då hade problemet med upprepade sättningar varit löst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planfräsning över ”siltområdet” 2017-05 löser inte problemet med sättning. Nästa justering över ”siltområdet” kommer därför mellan 2027 – 2030.

 

 

 

 

 

 

 

 

Heltäckande beläggning lagd förbi Kårtäkt onsdag 2017-06-07.

Kårtäkt mot Falun 2017-06-26

Kårtäkt mot Svärdsjö 2017-06-26

 

 

 

 

 

 

 

 

Från P-fickan vid gränsstenen Sundborn – Svärdsjö i Rupstjärn mot Svärdsjö Mekano söndagen den 18 juni 2017. Gränsstenen höggs av Anders Ax 1924.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vägmarkering pågår söndagen den 18 juni 2017. Bilden tagen från informationsplatsen vid Svärdsjö Mekano .

 

 

 

 

 

 

 

 

Väg 850 och gamla vägen Svärdsjö – Falun från Svedsgården mot Svärdsjö 2017-06-20.

Bengtsheden mot Svedsgården och Falun 2017-06-26.

 

 

 

 

 

 

 

 

Det naturliga vattenflödet från skogen till sjön Liljan skars av när vägen byggdes söder om Boda. Eftersom vattnet har tillåtits att infiltrera undergrund och överbyggnad har det medfört att vägen regelbundet blivit ojämn.

Bengtsheden mot Svärdsjö 2017-06-26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flygfoto från 1994 visar asfaltjustering av ojämnheter omedelbart norr om skogsdungen där vägen skar av det naturliga vattenflödet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Heltäckande beläggning mot Bengtsheden vecka 24.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdelning av trafiken före arbetsplatsen, söder Boda fredagen den 12 maj 2017. Trafiken styrs med trafiksignaler och trafiklots.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planfräst vägyta söder Boda fredagen den 12 maj 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensidig lådfräsning och  påläggning med asfaltmassabeläggning söder Boda.

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorcyklister på ny beläggning söder Boda 2017-06-18.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjälsprickor söder Boda lördagen den 13 maj 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

Planfräsning, ensidig lådfräsning och påläggning med asfaltmassa söder Boda kamouflerar tjälsprickorna några år.

 

 

 

 

 

 

 

 

Heltäckande beläggning i södra delen av Boda vecka 24.

 

 

 

 

 

 

 

 

Planfräsning, ensidig lådfräsning och påläggning med asfaltmassa söder Missionskyrkan i Boda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heltäckande beläggning genom Boda vecka 24.

 

 

 

 

 

 

 

 

Beläggningsarbetet passerar Boda mot Borgärdet fredagen den 16 juni 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planfräsning genom Borgärdet tisdagen den 16 maj 2017. Bortfräsning av ca 3 cm beläggning frilägger makadamlagret från 1960-talet. Bra underlag, grusöverbyggnad, 10 cm massabunden makadam och 4 cm asfaltmassabeläggning har gett en livslängd på drygt 50 år.

Södra delen av Borgärdet 2017-06-28.

Centrala Borgärdet 2017-06-28 i strålande solsken och 24 grader varmt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mätning av deflektioner 2011-05-17, söder Svärdsjöskolan. Centrumdeflektionerna varierade mellan 0,5 – 0,7 mm vid belastning motsvarande en 10 resp. 14 tons fordonsaxel. Där vägen var som sämst, söder återvinningscentralen, blev deflektionerna 1,4 resp. 1,7 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planfräsning söder Svärdsjöskolan i Borgärdet onsdagen den 17 maj 2017 frilägger den dåliga överbyggnaden från 1960-talet. Längs detta vägparti har upprepade justeringar med asfaltmassa utförts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maskinavjämning från Källänge förbi Svärdsjö k:a måndagen den 12 juni 2017. Urgrävning söder Källänge mot Svärdsjö skola utfördes hösten 2016 längs en något längre sträcka än den som grävdes ur redan 1995.

Norr Källänge mot Svärdsjö k:a 2017-06-28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingen fräsning av vägbanan före maskinavjämning Källänge – Höganäs.

Norr Svärdsjö k:a 2017-06-28.

Gammelgården passeras 2017-06-28 kl 18.50. Strålande solsken och 24 grader varmt. Kan man tänka sig bättre för ALLSÅNG 2017 med Lars Berghagen, Sonja Aldén – Hasse ”Kvinnaböske” Andersson – Emmy Lou and The Rhytm Boys på söndag 2 juli kl 16.00.

Nu är det inte många meter kvar till Höganäs 2017-06-28. Perfekt badväder vid vackra Höganäsbadet.

Höganäsbadet 2017-06-28 kvart över 7 på kvällen i strålande solsken och 24 grader varmt. Rena högsommarvärmen. Badfolket har precis åkt hem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svärdsjö Tankställe AB stöder ett klimatneutralt samhälle

2017-04-14 kl 18:08

Inriktningen vid val av konstruktion, metoder och varor har fokuserats på att minska miljö- och klimatpåverkan. Det har skett genom att vi beställt och kommer att beställa produkter och utföranden som stöder ett klimatneutralt samhälle genom anläggningens hela livscykel.

Energiåtgången ska minskas genom att använda grövre krossat berg i överbyggnaden. Hela överbyggnadskonstruktionen har optimerats med hänsyn till funktion, kostnad och energiförbrukning.

Grövre krossat berg ger också mindre påkänning på undergrund och beläggning och därmed längre livslängd än finare krossat berg i överbyggnaden.

Vatten från området ska inte ledas i slutna system för omhändertagande av spillvatten. Vattnet skall ledas genom öppna ledningar och öppna material. Dagvattnet kommer att fördröjas, reduceras och renas genom det öppna dagvattensystemet. Slutligen kommer vattnet att ledas till vägdiket och vidare till Svärdsjön.

Asfaltbeläggning som tål svängande tung trafik utan att deformeras kommer att beställas. Det ger längre livslängd och därmed lägre energiförbrukning.

Energisnål och effektiv belysning av hela området kommer att beställas.

Slutligen kommer Svärdsjö Tankställe AB att fokusera på försäljning av drivmedel som innehåller mer förnybar råvara och mindre fossil råvara.

Tre steg närmare en ny tankstation i Svärdsjö

2017-04-08 kl 15:41

Lördagen den 8 april 2017 utfördes trädfällning på fastigheten för ny tankstation, trafikbutik och tvättanläggning i Svärdsjö. Trädfällningen är en förberedelse inför de schaktarbeten som snart kommer att påbörjas.

Trädfällning på området för ny tankstation i Svärdsjö.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den nya tankanläggningen kommer att placeras ca 15 meter till vänster om väg 850. Mellan tallen och rishögen på bilden nedan.

Trädfällt område för ny tankstation i Svärdsjö.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Söndagen den 9 april slutfördes trädfällningen. Nu återstår att forsla bort träd och buskar innan förberedelserna för schaktarbetena kan gå in i ett mer aktivt skede.

Utsikt från Källegården mot Svärdsjö kyrka efter trädfällning och röjning. Buskaget till vänster i bilden ligger på kommunens mark.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har tagit kontakt med Falu kommun och framfört att:

”För att den k-märktade Källängetskolan skall komma till sin fulla rätt borde kommunen röja återstående område mellan väg 850 och Källängetskolan.”

Falu kommun har svarat att de för in våra önskemål om röjning i kommunens planering för kommande år.

Falu kommuns kontaktcenter har också lovat meddela kommunens Serviceförvaltning, som förvaltar den gamla skolbyggnaden, att de bör byta ut kommunens trasiga flagga framför Källängetskolan.

Den k-märkta Källängetskolan i bakgrunden.

 

 

 

 

 

 

 

Buskaget över gångbanan vid Källängetsskolan skall också bort för att de gående ska kunna använda gångbanan till ny busshållplats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den nya tankanläggningen kommer att utformas så att den exteriört liknar den k-märkta Källängetskolan.

Designförslag för Svärdsjömacken.

Patientrådet vid Svärdsjö vårdcentral verkar i det tysta

2017-03-01 kl 18:11

Intresseföreningens representant i patientrådet vid vårdcentralen i Svärdsjö, Siv Eliasson, berättade vid Intresseföreningens styrelsemöte den 28 februari 2017 om patientrådets verksamhet och de temakvällar som anordnas.

Den 7 mars 18.30 – 20.00 2017 anordnar  Landstinget Dalarna en Temakväll – ”Vanliga ögonsjukdomar” vid Stadsbiblioteket i Falun. Målgruppen för temakvällen är boende i första hand i Falu kommun.

Tisdagen den 14 mars 2017 är samtliga 5 Patientråd i Falu kommun inbjudna till det årliga mötet av Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Falu kommun. Årets tema är; Personcentrerad vård och Digital vård.

Trots patientrådens viktiga uppgift är det svårt för att inte säga omöjligt att hitta information om dess verksamhet på Landstinget Dalarnas hemsida.

 

Byggstarten för den nya tankstationen i Svärdsjö är framflyttad

2017-02-28 kl 16:41

Byggstarten var ursprungligen planerad till mitten av mars 2017.

Det var förutsättningen för att invigningen av den nya macken skulle kunna ske söndagen den 2 juli i anslutning till Allsången på Gammelgården.

Skandinaviska Bensin AB Din-X  avser emellertid att till Länsstyrelsen Dalarna överklaga Räddningstjänsten Dala Mitts beslut att inte tillåta försäljning av drivmedel efter den 30 juni 2017 från fastigheten Borgärdesvägen 15 i Svärdsjö.

Din-X vill nu återigen utreda möjligheten att driva vidare den befintliga macken. De avser att visa på lösningar för att tillgodose myndighetskraven. Så länge den processen pågår kommer länsstyrelsen inte att bevilja bidrag till Svärdsjö Tankställe AB.

Att vi hamnat i detta läge beror på att Svärdsjö Tankställe AB tackade nej till förslaget från Skandinaviska Bensin AB Din-X att sköta en station på fastigheten Falun Borgärdet 3:2 för deras räkning. Din-X ville att vi skulle se till att deras tankstation skulle vara snygg och fin. Planen skulle vara snöskottad på vintern. Dessutom skulle Svärdsjö Tankställe AB vara deras språkrör i Svärdsjö.

Svärdsjö Intresseförenings helägda bolag Svärdsjö Tankställe AB har beslutat att bygga och driva en egen mack, en Gulf-anläggning för bensin & diesel. Vi kommer att ansluta vårt bolag till EMAB AB. EMAB är en organisation för inköpssamverkan, marknadsföring / kampanjer samt affärsutveckling och omfattar allt vad en modern trafikbutik behöver.

När ekonomin tillåter kommer vi också att delvis bygga en modern självbetjänad tvättanläggning med fyra tvättbås samt en service-/butiksbyggnad. Tvätta Lätt i Sverige AB i Falun kommer att bygga den del av anläggningen som kommer att ligga ovan jord. Tvätta lätt kommer att driva anläggningen på samma sätt som anläggningarna i Falun och Söderhamn. Till eventuell serviceanläggning saknas entreprenör.

Om vi skulle gå med på Din-X krav så avstår vi våra planer för fortsatt utveckling av Svärdsjö.

Ny asfaltbeläggning Falun – Svärdsjö i sommar

2017-02-16 kl 09:17

Reviderad 2017-03-21

Trafikverket kommer under sommaren 2017 att förse väg 850 Falun – Svärdsjö – Höganäs med ny asfaltbeläggning.

Entreprenören NCC börjar asfaltera från Falun första veckan i maj och kommer att vara färdiga vid Höganäs i mitten av augusti.

Sök bygdepeng!

2017-01-20 kl 15:24

Du som boende och aktör (förening m.m.) i Svärdsjöbygden kan från och med nu söka bidrag för aktiviteter och verksamheter som på olika sätt gynnar bygden från bygdepengen som vindkraftverken på Svärdsjö-Svartnäs Besparingsskog genererar varje år. Här hittar du mer info och ansökningshandlingar.

Två steg närmare en ny tankstation i Svärdsjö

2017-01-16 kl 09:21

Svärdsjö Intresseförenings helägda bolag, Svärdsjö Tankställe AB, har köpt ett 3000 kvadratmeter stort område i Källänge av Falu kommun.

En situationsplan har tagits fram som beskriver hur området ska disponeras.
Trafikverket beslutade 2017-02-09 bevilja tillstånd för anslutning av enskild körväg från fastigheten till väg 850 i enlighet med situationsplanen i vår ansökan.

I ett första steg ska markområdet iordningställas.

I nästa steg ska bolaget etablera en tankstation på området.

I framtiden finns planer på att bygga en service- eller butiksbyggnad på tomten.

Ett område har även avsatts för att möjliggöra en tvättanläggning.

Situationsplan med ny infart, mack och framtida byggnader.

 

Stöd bygget av en ny byamack!

2017-01-09 kl 08:41

Här hittar du foldern som denna text bygger på och som kommer delas ut till alla boende och företag i bygden

Enkäten som ett stort antal Svärdsjöbor har svarat på (tack till alla er) visar att 99,7% är eniga om att en ny byamack är nödvändig i Svärdsjöbygden då Din-X måste stänga sista juni i år då den ligger i tätbebyggt område. Intresseföreningens åsikt har alltid varit att en ny byamack är en förutsättning för en fortsatt positiv utveckling av bygden. Drivmedel behövs till bilar, båtar, traktorer, fyrhjulingar, gräsklippare och motorcyklar m.m. m.m. Enligt svaren är mer än 75 % beredda att bidra ekonomiskt till bygget av den nya macken som kommer att kosta nästan 3,5 mkr att bygga. Enkäten visar även att nästan hälften önskar en tvätthall. Dessvärre är kostnaden för en miljövänlig tvättanläggning nästan lika stor.

 

Byamackens bidrag till fortsatt utveckling av bygden

Gulf kommer att bli varumärket och drivmedel kommer att levereras från Gävle hamn.

Då det inte finns någon entreprenör som är beredd att bygga den nya bensinstationen så kommer Svärdsjö Intresseförening genom det nybildade helägda “dotterbolaget” Svärdsjö Tankställe AB att bygga och driva macken med bensin och förhoppningsvis fossilfri diesel (HVO). Ambitionen är även att senare komplettera med en servicebyggnad så att vi i bygden får en till mötesplats och en bemannad mack. Om vi lyckas med det får framtiden utvisa. Målet för Intresseföreningen är att driva macken på ett lönsamt sätt med hjälp av ideella krafter och bra inköpskanaler. Varje krona i bidrag eller vinst kommer att användas för att utveckla Svärdsjöbygden.

 

Nya byamacken kräver en finansiering med 3,5 mkr

För att finansiera bygget av byamacken krävs bidrag från bl.a. Länsstyrelsen. Falu Kommun har redan beviljat 400 tkr till macken genom s.k. KDU-medel. En förutsättning för att få medel från Länsstyrelsen och kommunen är att Intresseföreningen äger tankanläggningen i minst 5 år. Därför är det inte möjligt med delägarskap eller försäljning av andelar f.n. Däremot är det nödvändigt för bygget att Intresseföreningen kan få ekonomiskt stöd från oss som bor och driver företag i bygden. För att nå full finansiering behövs tillskott med 1,5 mkr i bidrag eller lån. Vi har alla olika förutsättningar att bidra till macken. Därför kan vi erbjuda olika alternativ.

 

Stora möjligheter med olika finansiella lösningar

I Svärdsjöbygden är vi nästan 4 500 bofasta. Med alla turister och hemvändare är vi troligen, i snitt, 5 000 personer. Sveriges befolkning lånar i genomsnitt in 150 tkr per person till bankerna. Omräknat till Svärdsjöbygden lånar vi tillsammans in, teoretiskt sett, 750 mkr till bankerna – utan ränta. Men vi betalar avgifter! Om vi i stället skulle bidra med bara 1 % av inlåningen till nya macken så blir det 7,5 mkr. Det skulle räcka till både mack och tvättanläggning. Svaren från enkäten ger en fingervisning om att de som svarat är beredda att bidra med i runda slängar 450 tkr. Kan macken även erbjuda fossilfri diesel kan det givetvis öka intresset än mer.

 

Hur kan du eller ditt företag tänka er att stödja bygget av byamacken?

12 % av de som deltog i enkäten var beredda att bidra med mer än 1 000 kr och 4% med mer än 5 000 kr vilket visar att intresset är stort och alla bidrag är varmt välkomna. Bidrag kan lämnas som engångsbelopp eller flera gånger under året om det passar dig bättre.

Vill du lämna ett bidrag med valfritt belopp till Svärdsjö Intresseförening kan du göra det genom en insättning på bankgiro 5668-9045 eller Swish 123 056 55 72. Alla bidragsgivare kommer att anges på www.svärdsjö.se och på informationstavlan vid macken så glöm inte att skriva ditt namn!

 

Vill du låna ut medel till Svärdsjö Tankställe AB?

Du eller ditt företag kan även bidra till nybygget med ett räntefritt lån till Svärdsjö Tankställe AB med en första återbetalning efter 5 år med 20 % årligen vilket betyder att hela beloppet är återbetalt efter 10 år. Lånet överförs till Bankgiro 5154-2991 eller Swish 123 511 62 72 (har du frågor om detta så tveka inte att kontakta oss, se uppgifter nästa sida). Minimibeloppet för lån är 3 000 kr. Flera lån har redan lämnats till bolaget med 5 000 kr resp 10 000 kr. Alla långivare kommer att få sin plats på informationstavlan vid macken och även på www.svärdsjö.se.

 

Vill ditt företag köpa en reklamplats vid nya byamacken?

Med tanke på att den nya bensinstationen blir en ny mötesplats med många besökare så finns möjlighet för butiker och företag att boka reklamplats där. Tanken är att det ska finnas en belyst informationstavla där en del av tavlan upplåts för reklamskyltar. Format på reklamskylten är liggande A3. Reklamplatsen bokas för 5 år. Du betalar 4 000 kr per år eller 16 000 kr som förskottshyra för hela perioden. Boka platsen via leif.kallman@hotmail.se. Svärdsjö Intresseförening fakturerar hyran.

 

Oavsett hur du eller ditt företag vill stödja bygget av nya byamacken så är alla bidrag varmt välkomna (och en förutsättning för oss att gå i mål med bygget)!

 

Hör av dig om du har idéer eller frågor och funderingar

Har du möjlighet att lämna ett större bidrag eller lån eller har du frågor eller idéer så kontakta gärna Leif Källman, tel. 070-539 01 90 alt. leif.kallman@hotmail.se . Du kanske även vill diskutera andra önskemål eller särskilda villkor.

 

Varmt tack till alla er som redan nu bidragit eller lämnat lån till nya byamacken!

 

Korta fakta om nya byamacken:

 • Byggs och drivs av Svärdsjö Intresseförenings helägda dottebolag Svärdsjö Tankställe AB.
 • Eventuellt överskott går till fortsatt utveckling av bygden.
 • Markområdet nedanför Källängeskolan som ska anläggas är 3 000 kvm.
 • Krav på bärighet för tunga fordon, t ex timmerbilar och bussar.
 • Under mars-maj utförs markarbetena.
 • Under juni färdigställs tankanläggningen med pumpar och kringutrustning.
 • Tankstationen ska vara färdigställd och intrimmad för öppning 30 juni.
 • 2 bilar kan tanka samtidigt i vardera bensin 95 och diesel/HVO.
 • Ovanjordslösning alt. underjordstankar bestäms efter inkomna anbud.
 • Gulf blir varumärket och drivmedel levereras från Gävle hamn.
 • Asfaltering görs under sommaren i samband med beläggning av väg 850.
 • I framtiden siktar vi på en service- eller butiksbyggnad centralt på tomten.

Möjlig bankservice i Svärdsjö efter Swedbank

2016-12-14 kl 14:16

Beskedet att Swedbank stänger i Svärdsjö den 31 mars har upprört många privatpersoner och företagare i bygden. Bankomaten berörs inte, eftersom den drivs av ett annat företag. Skulle bankomaten upphöra så har ICA lovat att ordna en ny bankomat. Swedbank har som alla vet upphört med att hantera kontanter.

Gottboden i Borgärdet, Borgärdesvägen 40, kan fungera som ”lokal bank” genom att betala räkningar, lösa värdeavier, göra kontoinsättningar och växla resevaluta. Telefonnummer till Gottboden är 076 928 59 29.

Många har visat sin besvikelse över Swedbanks beslut och förordat ett närmande till Bjursås Sparbank. På Luciadagen hade Svärdsjö Intresseförening ett första möte med ledningen för Bjursås Sparbank för att sondera möjligheten till fortsatt bankservice i Svärdsjö.

Bjursås Sparbank har på f n inga möjligheter att öppna kontor i Svärdsjö. Att det finns en färdig banklokal är en fördel men lokalen är det minsta problemet för banken. Organisationen är inte förberedd för att placera personal i ett nytt bankkontor. Det är ont om kunnig bankpersonal och en etablering i Svärdsjö kräver såväl ordinarie personal som back-up när någon är frånvarande.

En kraftig expansion av bankens verksamhet ställer stora krav på eget kapital i relation till de kapitaltäckningskrav, som Finansinspektionen ställer. Det är en begränsande faktor.  En annan aspekt är att det krävs omfattande insatser rent tekniskt för att bygga upp en filial med datorer och åtkomst till bankens kassasystem.

Självklart kommer banken att välkomna nya kunder från Svärdsjöbygden. Däremot kommer man inte att bedriva någon kampanj i Svärdsjö för att attrahera kunder. Samtidigt påpekas att för varje ny kund görs en normal kreditprövning, vilket man är skyldig att göra enligt gällande bankregler.

En idé att vid vissa tidpunkter kunna erbjuda banktjänster på biblioteket i Svärdsjö har också diskuterats. Även detta kräver digital åtkomst till kassasystemet och är f n inte möjligt. Ett alternativ är att vid bestämda tidpunkter erbjuda busstransport till Bjursås Sparbank för att få tillgång till alla banktjänster. Det skulle kunna ses som en trevlig utflykt med Hedmans Buss för seniorer d v s förena nytta med nöje.

Det är angeläget att föra en dialog med berörda organisationer så att vi gemensamt kan enas om en genomförbar lösning med målet att få tillgång till nödvändiga banktjänster. Nödvändiga frågor är:

          Hur många personer är intresserade av busstransport?

          Hur ofta, 1 gång per månad eller 2 gånger per månad?

Svärdsjö 2016-12-14
Svärdsjö Intresseförening
Leif Källman                                                                                                                          070-5390190
leif.kallman@hotmail.com

Vill du ha en bensinstation i Svärdsjöbygden?

2016-11-27 kl 14:14

Under processen för att skapa förutsättningar för en ny bensinstation i Svärdsjö/ Borgärdet har vi mött ett blandat intresse så en fråga vi måste ställa till dig och alla boende och företag innan vi går vidare är om vi vill ha en bensinstation (bensin- och dieselpumpar) i Svärdsjöbygden. Vi är tacksamma om du vill svara på några enkla frågor i en enkät som du finner här. Tack för ditt ditt deltagande! Med vänliga hälsningar Svärdsjö Intresseförening

Svärdsjö intresseförenings största projekt någonsin

2016-11-20 kl 18:39

Planerna på ett alternativt tankställe har funnits i Svärdsjö under flera år och länge såg det ut som att en privat aktör skulle satsa på en ny station. Men de privata aktörer som varit aktuella har dragit sig ur, en efter en.

Därför kommer intresseföreningen att köpa mark från Falu kommun inom den detaljplan som vann laga kraft i slutet av 2015 och där i första steget etablera ett tappställe för bensin och diesel.

Att saken brådskar beror av att det nuvarande DIN-X tappstället i Borgärdet inte får användas efter den 30 juni 2017 av brandsäkerhetsskäl. Räddningstjänsten kommer inte att medge dispens efter 2017-06-30.

Den nya placeringen av tankstället i Källänge uppfyller de krav och rekommendationer som finns kring en ny etablering ur både risk-, miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

Intresseföreningen ska etablera tappställe i egen regi i Källänge

Företagarfrukost onsdagen den 7 december 2016

2016-11-18 kl 13:04

Företagarfrukost onsdag 7 december 2016 kl 08.00-09.30 hos Svärdsjö Fotboll, Idrottsvägen 25.

Som du kanske sett o hört så har frågan om en ny bensinstation i Svärdsjöbygden varit aktuell de sista åren. 30 juni nästa år stänger Din-X i Borgärdet p.g.a. säkerhetsrisken då den ligger i bebyggelse.

En viktig fråga för både företagare och enskilda. Möt upp med goda idéer.

Vad tycker dina kunder?

Företagarfrukost 7 december 2016.

Företagarfrukost 7 december 2016.

Offentlig toalett vid Servicepunkten i Borgärdet

2016-10-17 kl 16:57

Den offentliga toaletten, anpassad för rörelsehindrade, vid Centrumvägen 1C i Borgärdet är nu skyltad och öppen alla dagar mellan 09.00 – 21.00.

Om dörren inte går att öppna utifrån under öppettider beror det på att toaletten är upptagen.

Offentlig toalett

Offentlig toalett vid Centrumvägen 1C.

Samverkan och samfinansiering har påskyndat utvecklingen av Svärdsjö

2016-10-04 kl 12:12

Det krävs samordnade åtgärder och finansiering av flera aktörer för att påskynda utvecklingen av Svärdsjö. Vi måste bli ännu skarpare och skruva upp ambitionsnivå och tempo ytterligare.

Centrumutvecklingen har tagit stora steg framåt.

Biblioteket har blivit servicepunkt för norra delen av Falu kommun.

Gångfartsområdet har gett en trygg och säker miljö för såväl barn som rörelsehindrade.

Ombyggnaden av Kopparstadens fastighet på Centrumvägen har bidraget till en mer välkomnande miljö i centrum.

Den offentliga toaletten, snabbladdaren för elbilar och ändrade parkeringsmöjligheter i centrum har också medverkat till ett utvecklat centrum.

Borgärdets vägförening, som har det enskilda huvudmannaskapet i Borgärdet, har byggt om delar av Centrumvägen.

Svärdsjö Intresseförening levererar

2016-10-04 kl 09:01

Svärdsjö Intresseförening har beslutat att bilda ett aktiebolag ”Svärdsjö Tankställe AB” för att driva på anläggandet av ett tappställe för drivmedel i Källänge.  Den nuvarande lokaliseringen av DIN-X macken i Borgärdet måste stängas senast 30 juni 2017 av säkerhetsskäl.

Svärdsjö Tankställe AB kommer också att erbjuda intresserade företag att anlägga byggnader för service och möten på den mark som bolaget kommer att förvärva inom kort.

Svärdsjö Tankställe AB kommer också att driva på kommunen för att det trafikområde som finns avsatt i detaljplanen snarast skall anläggas.  Trafikområdet är beläget i omedelbar anslutning till tappstället och avsatt bl.a för långtidsparkering. Dala Trafik har visat stort intresse för möjligheten att utveckla en trafiknod på platsen.

Status fiber i Borgärdet

2016-09-17 kl 14:46

Arbetena med fiberdragning i och runt Borgärdet kommer att starta under vecka 38, 19 – 23 september. Telias dotterbolag Skanova kommer att leda arbetet tillsammans med företaget Eltel. Eltel har utfört projekteringen och kommer även att ansvara för grävning.

Normalt brukar grävningen starta där matarkabeln kommer in i området, vilket är i södra delen av Borgärdet. Skanova inväntar tillstånd från Trafikverket för att gräva invid och över de allmänna vägarna. Dessvärre ligger Trafikverket efter med att utfärda nödvändiga tillstånd. För att inte projektet ska förlora tid startar man i Kyrkbyn med att kontakta husägarna.

Skanovas och Eltels personal har legitimation, företagskläder och åker i företagsbilar. Alla fastighetsägare kommer att få personlig kontakt med en representant från Eltel.

Eltel kommer att lägga ut en karta över ledningsdragningen på biblioteket i Borgärdet.

På hemsidan www.oppenfiber.se/min-fiber kan du följa hur arbetet fortskrider.

Inom en månad kommer Telia Öppen Fiber posta ett erbjudande till de fastighetsägare (inkl näringsfastigheter och hyresfastigheter) som inte har beställt fiber.

Arbetsgruppen Borgärdet Fiber gm. Bo Eriksson

Falu kommun vill ha hjälp med att utveckla landsbygden.

2016-08-27 kl 11:27

Falu kommun vill ha hjälp att utveckla landsbygden i Falu kommun.

På Hedenborg i Borgärdet den 19 oktober kl 17.30-20.00 välkomnar Miljö- och samhällsförvaltningen alla i Svärdsjöbygden till ett dialogmöte för att diskutera utvecklingen av landsbygden i Falu kommun.

Du kan gärna anmäla dig via Landsbygd – Falun men du är så klart välkommen även om du inte har föranmält dig!

2016-08-27 11.30.26

Svärdsjö Intresseförening tackar alla ideella krafter och gäster för sommaren 2016.

2016-08-15 kl 10:56

Tusen tack för ditt deltagande i sommarens aktiviteter!

Av någon anledning så känns det som den här sommaren har gått fortare än normalt men det sägs ju att tiden går fort när man har roligt….

Vi vill tacka dig och alla andra som på något sätt bidragit till våra aktiviteter under sommaren, som gäst eller fixare.

Tusen tack 2016

Toftan fiber rekommenderar Falu stadsnät

2016-07-08 kl 08:39

Arbetsgruppen rekommenderar Falu Stadsnät som fiberleverantör

Efter en omfattande utvärderings- och förhandlingsprocess med två leverantörer av fiber/ bredband, Falu Stadsnät och IP-Only, har nu arbetsgruppen Toftan Fiber rekommenderat fastighetsägarna att Falu Stadsnät ska förse vårt område med fiber/ bredband.


Läs mer: http://toftan-fiber.webnode.se/news/arbetsgruppen-rekommenderar-falu-stadsnat-som-fiberleverantor/

Till dig som bor och verkar i Borgärdet!

2016-06-15 kl 09:21

Telia Öppen Fiber har fått många beställningar av fiberanslutningar och de ser med det ett stort intresse av fiber i Borgärdet. Inom kort kommer alla som har beställt fiber att få ett informationsbrev får Telia Öppen Fiber som bl.a. beskriver den fortsatta processen. Här är lite info så länge…

1.     Priset på fiberanslutningen kommer att bli 19 900 kr då fler än 50 % av fastighetsägarna har anslutit sig.

2.     Falu Stadsnät kommer inte att bygga ut sin fiber i Borgärdet. De som ev. har beställt fiberanslutning av dem har fått erbjudande att ansluta sig till Telia Öppen Fiber till samma pris (se ovan).

3.     De som idag inte har beställt fiberanslutning kommer under byggperioden att ges möjlighet att ansluta sin fastighet till Telia Öppen Fibers kampanjpris, 21 900 kr.

4.     Telia Öppen Fiber kommer under sommaren att erbjuda hyresfastigheter och näringsfastigheter att ansluta sig till fibernätet. Priset kommer att vara beroende av vilken typ av lösning man väljer.

5.     Telia Öppen Fibers byggprojektledare kommer att vara Johan Bergström. Johans kontaktuppgifter kommer i informationsbrevet som skickas ut till alla kunder inom kort.

 

Seniorboende i Svärdsjö

2016-06-07 kl 06:24

Efter ett decennium av tystnad återupptas samtalen med Falu kommun om behovet av byggande för seniorer vilket Svärdsjö Intresseförening tycker är bra då det är en strategisk fråga för fortsatt positiv utveckling av Svärdsjö och vår bygd. Att skapa trevliga och attraktiva boenden för våra seniorer med olika behov kommer att frigöra hus och gårdar som gör att vi kan få fler barnfamiljer att flytta hit. Det här är en viktig fråga som är aktuell på landsbygden i hela Dalarna och i hela landet.

Skisser på lämpligt boende

Det underlag utifrån vilket frågan återigen har väckts är 10 år gammalt och i det här läget ett diskussionsunderlag som ett led i att starta en omfattande process. En process som givetvis kommer att innehålla medskapande dialogmöten med representanter för alla beröra parter, boende och föreningar i Svärdsjö m.fl. m.fl.

Det finns i dagsläget ingen färdig situationsplan men förslag till skisser på lämpligt boende utifrån de behov vi i dagsläget ser för fortsatt diskussion. Förslaget gäller en seniorlägenhet på 75,8 kvm i markplan (se skiss nedan).

Intresset är stort

En enkät som har gått ut till SPF och PRO:s medlemmar i början av juni visar att intresset är stort och i dagsläget finns det intresse av 48 boenden/ lägenheter.

Företrädare för Svärdsjö Intresseförening, PRO-Svärdsjö, SPF-Svärdsjö/Enviken skall den 27 juni 2016 träffa politiker och tjänstemän i Falu kommun för att diskutera hur vi kan samverka för att nya seniorboenden ska kunna bli en viktig del  i den fortsatta positiva utvecklingen i vår kommundel. Här kommer vi även att diskutera vilka platser i och runt Borgärdet (för att ha nära till service m.m.)  som kan passa att bebygga för detta ändamål.

Förslaget till plats som väcktes för 10 år sedan ligger på mark nära Borgärdet, omedelbart ovanför väg 876 efter korsningen till Toftbyn (väg 850/876). Ägaren till denna tomtmark vill, då som nu, sälja marken med avsikten att där byggs bostadslägenheter.

Området från Borgärdet mot Toftbyn efter korsningen väg 876/850

Området från Borgärdet mot Toftbyn efter korsningen väg 876/850.

 

 

 

 

 

 

 

Dala Hus förslag till seniorboende 2008

Dala Hus förslag till seniorboende 2008

 

Dala-Hus_skiss_seniorboende_exterior

Dala-Hus förslag till exteriör.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För mer information och ev. synpunkter och kreativa idéer kontakta:

Leif Källman, tel. 070-539 01 90 (deltagare i den nyligen skapade arbetsgruppen där även SPF och PRO är med)

 

 

Vägskador och åtgärder längs väg 850 Falun – Svärdsjö

2016-05-02 kl 14:52

Reviderad 2016-06-27

Trafikverket har meddelat att projektering av underhåll och förstärkning pågår längs väg 850 Falun – Svärdsjö.

Under 2016 kommer viss akutlappning och fortsatt dikning att ske. Att det handlar om akuta åtgärder framgår av den skyltning för ”Annan fara” som Trafikverket satt upp mellan Falun-Svärdsjö.

Trafikverket varnar bara för spårig väg trots att ojämnheterna har störst effekt på trafiken.

Trafikverket varnar bara för spårig väg trots att ojämnheterna har störst effekt på trafiken.

Genomrostade vägtrummor kan orsaka allvarliga skador på såväl väg som trafik.

Genomrostade vägtrummor kan orsaka allvarliga skador på såväl väg som trafik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ojämnheterna leder till fler olyckor, vibrationsskador på människa, fordon och väg. Dessutom ökad energiförbrukning och ökade utsläpp av luftföroreningar, framförallt kvävedioxid. Sammanfattningsvis sämre och dyrare transporter.

Den målstandard som Trafikverket satte 2011 för att identifiera sträckor i behov av åtgärd överskreds 2011-04 på 14 % av sträckan enligt uppmätta tittståndsvariabler.  Innan hastigheten sänktes från 90 till 80 km var det behov av åtgärd på 22 % av sträckan enligt uppmätta tillståndsvariabler. Det totala åtgärdsbehovet är enligt erfarenhet ca 140 % större.  Alltså 20 % vid skyltad hastighet 80 och 31 % vid skyltad hastighet 90.  Idag är behovet så stort att Trafikverket skyltat för ”Annan fara” längs hela vägen.

Under 2017 kommer förstärkning och beläggningsunderhåll att ske enligt Trafikverket. Minst 7 år för sent, men bättre sent än aldrig.

Dessutom kommer Trafikverket att genomföra en åtgärdsvalsstudie för genomfarten Svärdsjö (Borgärdet) nästa år.

Att Trafikverket skyltar för ”Annan fara” längs en 25 km lång väg med 2800 – 4400 fordon per dygn tyder på enorma brister när det gäller underhåll av vägtransportsystemet och väginfrastrukturen.

Trafikanterna på Svärdsjövägen mellan Falun och Svärdsjö betalade redan 1999 in 33 miljoner kronor på årsbasis i fordons- och bränsleskatter till statskassan. Till drift, periodiskt underhåll och avsättning till reinvestering satsade staten bara 12 % av den årligen inbetalda skatten.

Det senaste periodiska underhållet utfördes 1997 och den senaste reinvesteringen 1995.

Mer information om väg 850 Falun-Svärdsjö, en helt vanlig belagd statlig landsväg ur såväl trafikant- som hållbarhetssynpunkt, finner du här.

Rune Fredriksson

 

 

Borgärdet fiber rekommenderar Telia Öppen Fiber

2016-04-14 kl 14:16

Efter möten och förhandlingar med Falu Stadsnät och Telia Öppen Fiber rekommenderar arbetsgruppen Borgärdet Fiber fastighetsägarna i Borgärdet att beställa fiberanslutning från Telia Öppen Fiber.

Läs mer om utvärderingen och rekommendationen här.

Liljan Fiber rekommenderar Falu Stadsnät

2016-04-07 kl 06:03

Arbetsgruppen Liljan Fiber har vid stormöte den 6 april 2016 rekommenderat fastighetsägarna i Bengtsheden, Boda och Hillersboda att beställa fiberanslutning från Falu Stadsnät.
Ca 200 fastighetsägare var närvarande på stormötet och det var ett enhälligt stöd för arbetsgruppens rekommendation.

Falu Stadsnät har som enda leverantör svarat på den konkurrensutsättning/anbudsförfrågan som arbetsgruppen skickade ut den19 februari. Övriga inbjudna leverantörer, Zitius/Telia, ÖppenFiber/Telia och ByNet/Ip-Only har avstått från att lämna anbud.

Läs mer: http://svardsjo-liljan.webnode.se/nyheter/

 

 

Borgärdet Fiber rekommenderar

2016-03-31 kl 13:14

Vänta med att beställa fiber till 15 – 19 april. Då har ni tillgång till arbetsgruppens utvärdering av Telia Öppen Fibers erbjudande och Falu Stadsnäts öppenfibererbjudande.

Nu kan du ta cykeln på bussen

2016-02-18 kl 12:15

Dalatrafiks ledning informerade kommunbygderådet vid ett möte i Egnellska huset 2016 – 02 – 15 att:

Du kan ta med cykeln när du åker landsbygdsbuss.

Ansök om bygdepeng 2016

2016-01-23 kl 12:01

Nu kan du/ni (boende, föreningar, företag och organisationer) i Svärdsjöbygden (fd Svärdsjö kommun) ansöka om bygdepeng från Svärdsjö Svartnäs Besparingsskogs vindkraftverk i Jädraås Vindkraftpark. Mer info hittar du här

Liljan fiber har nått >85 % anslutning

2016-01-01 kl 14:26

Se mer information på Liljan Fiber.

Snabbladdaren i drift

2015-12-18 kl 17:41

Nu är snabbladdaren för elbilar vid Centrumparkeringen i Borgärdet i drift och testad. Laddning för 12 mils körning på vintern tog 15 minuter jämfört med 8 timmar i ett vanligt eluttag. På sommaren räcker 1 laddning för 15 mils körning.

Snabbladdning för elbilar i Borgärdets centrum

2015-12-07 kl 16:54

Svärdsjös första laddstation för elbilar öppnar inom kort vid Centrumparkeringen i Borgärdet.

Snabbladdning för elbilar på Centrumparkeringen i Borgärdet.

Snabbladdning för elbilar vid Centrumparkeringen i Borgärdet.

Nytt tankställe i Källänge godkänt av MSN

2015-11-25 kl 16:42

Planerna för bl a nytt tankställe i Källänget i Svärdsjö godkändes för antagande i kommunstyrelsen och fullmäktige vid Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens möte den 25 november 2015.

Informationsträff på Hedenborg 16 november om flyktingar

2015-11-13 kl 12:26

Vill du veta mer om flyktingkrisen och kommunens flyktingmottagande? Vill du veta hur du kan hjälpa till? Har du andra frågor och funderingar? Välkommen till en informationsträff måndag 16 november kl 18.30 i Hedenborg.

Läs mer på Falu kommuns hemsida via länken nedan.

Flyktingar till Svärdsjö

Upprustning av Borgärdets Centrum

2015-09-30 kl 13:35

Onsdagen den 30 september 2015 påbörjade Borgärdets vägförening upprustningen och ombyggnaden av Centrumvägen och Centrumparkeringen. Entreprenör är NCC.

Borgärdets Centrum 2015-09-30

Borgärdets Centrum 2015-09-30

2015-10-01 16.12.59

Borgärdets centrum 2015-10-01

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrumvägen kommer att byggas om till ett gångfartsområde mellan Industrivägen och förbi ICA´s huvudentré. Gångfartsområdet kommer att få en bredd av 6,5 m. Längs gångfartsområdet har gående företräde framför motorfordon och högsta tillåtna hastighet är 6-8 km/tim (gångfart).

Parkering kommer inte att tillåtas längs gångfartsområdet.

Söndagen den 4 oktober 2015 är sista dagen som parkering är tillåten mot biblioteket, Två frisörer, Veras bageri, Restaurang Sorento, Swedbank, bankomaten och Optikern vid Centrumvägen 1. Fortsättningsvis kan fordon parkera på Centrumparkeringen och under byggskedet kan parkering ske på andra platser nära centrum.

Centrumvägen 2015-10-03

Centrumvägen 2015-10-03

Parkering kommer i framtiden att tillåtas längs fastigheten Centrumvägen 3. Där är det idag förbjudet att parkera.

För en bättre trafiksäkerhet utanför gångfartsområdet kommer parkering mot fastigheten Centrumvägen 2 (ICA-fastigheten) att ändras så att parkering till större delen kommer att ske längs med Centrumvägen.

Centrumparkeringen kommer att byggas om så att den kommer att rymma ytterligare 12 bilar, vilket till viss del kommer att kompensera för de parkeringar som försvinner mot fastigheten Centrumvägen 1. Den parkeringsplats som kommer att ligga närmast ICA-entrén, Swedbank och bankomaten kommer att reserveras som handikapparkering.

Tre belysningspunkter av Centrumvägen och Centrumparkeringen kommer att ersättas med fyra nya belysningspunkter som bättre kommer att belysa gångfartsområdet och Centrumparkeringen.

Kopparstadens ombyggnad av fastigheten Centrumvägen 1 liksom framför fastigheten påbörjades måndagen den 5 oktober 2015. Entreprenör är Byggtjänst.

Ombyggnaden av fastigheten inkluderar biblioteket. Och den offentliga toalett som kommer att byggas i anslutning till biblioteket med egen ingång där biblioteket idag har sin entré. Biblioteket kommer att få en ny entré mot Centrumvägen.

Den omfattande ombyggnaden kommer att medföra att biblioteket kommer att vara stängt fr o m 12 oktober 2015 t o m sista veckan i januari 2016. Under mellanperioden hänvisas låntagare till biblioteken i Enviken, Sundborn och Falun.

Avstängning mot Centrumvägen 1

Avstängning mot Centrumvägen 1 2015-10-05

Rivning av utbyggnad

Rivning av utbyggnad 2015-10-05

 

Till skärmtak och taksarger kommer Kopparstaden att använda en röd genomfärgad betongskiva. Den röda färgen kommer att ha samma färgskala som det är på informationstavlorna i Svärdsjöbygden. Samma röda färg som återfinns i Svärdsjödräkten.

 

 

 

Kopparstaden kommer också att byta ut plattorna framför fastigheten och dessutom utvidgas området 1,5 meter in på den befintliga vägen.

 

 

 

I senare delen av vecka 42, onsdagen den14 oktober – fredagen den 16 oktober, kommer Centrumvägen och Centrumparkeringen att beläggas liksom Borglindsvägarna och delar av Björkvägen och Pålsvägen.

Vecka 44 målas gångfartsområdet och p-rutorna på Centrumtorget, liksom de längsgående p-rutorna på Centrumvägen norr om gångfartsområdet.

Gångfartsområdets början

Centrumvägen och gångfartsområdets början från Industrivägen 2015-10-09

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredagen den 16 oktober är Centrumparkeringen och Centrumvägen belagda. Refugerna som avgränsar gångfartsområdet från parkeringen är i huvudsak på plats. Nästa vecka kommer det att bli tydligare var det är förbjudet att parkera. Permanenta barriärelement, så kallade Galtar eller Suggor, bör försvåra trafik framför entrén till ICA. Falu Energi kommer att sätta upp de nya belysningsstolparna i refugerna, så att det blir trevligare, tryggare och säkrare när det är mörkt.

Centrumvägen och Centrumparkeringen norrut 2015-10-16

Centrumvägen och Centrumparkeringen norrut 2015-10-16

Centrumvägen och Centrumparkeringen söderut 2015-10-16

Centrumvägen och Centrumparkeringen söderut 2015-10-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisdagen den 27 oktober målade NCC’s underentreprenör Cleanosol parkeringsrutorna på Centrumvägen och på Centrumtorget vid ICA-Supermarket.

Handikapparkering vid ICA-Supermarket.

Handikapparkering vid ICA-Supermarket.

 

Onsdagen den 28 oktober 2015 är Centrumvägen och Centrumtorget färdigrestaurerade. Återstår Kopparstaden AB´s fastighet Centrumvägen 1 och området mellan fastigheten och Centrumvägen.

Gångfartområdet från söder

Gångfartsområdet från söder

Gångfartsområdet på Centrumparkeringen

Gångfartsområdet på Centrumparkeringen

Gångfartsområdet mot norr

Gångfartsområdet mot norr

 

Projektet ”Svärdsjö – Liljan fiber” har startat.

2015-09-21 kl 15:16

Projektet startade den 17 september 2015 med mål att första spadtaget skall tas sommaren 2016.  Projektet omfattar byarna söder om Borgärdet, öster om Gårdvikssjön och norr om Rupstjärn. Boda, Bengtsheden och Hillersboda är de största byarna inom området.

Skisstävling – ny tankstation

2015-08-19 kl 13:35

För att säkerställa en nödvändig servicenivå i Svärdsjöbygden har Svärdsjö Intresseförening tillsammans med andra aktörer verkat för att hitta en lösning på en ny tankstation (bensin och diesel) i snart fem år. En omfattande process som tar lång tid… Falu Kommun föreslår nu i en ny detaljplan för området runt Källänget en plats för en tankstation. Ett förslag som vi är positiva till, mycket också för att den nya detaljplanen öppnar upp även för andra intressanta möjligheter för området som t.ex. samlingslokal, kontor, skola, lokaler för kultur och fritid, hantverk och områden för rekreation, område för trafik med långtidsparkering och byte mellan bil och buss för pendling m.m.

Givetvis är det av stor vikt att en ny tankstation skapas utifrån ett hållbart perspektiv där placering och utformning m.m. inte får påverka bilden av Svärdsjö och vår vackra bygd på ett negativt sätt. Därför startade vi på årets Svärdsjöfest en skisstävling där alla boende (barn, ungdomar och vuxna) i Svärdsjöbygden är varmt välkomna att delta.

Du som vill delta i skisstävlingen ska, senast måndag 24 augusti 2015, lämna in en skiss på hur en tankstation kan se ut i Skärmavbild 2015-08-19 kl. 14.18.32anslutning till Källänget (se skiss ur kommunens förslag till ny detaljplan här till vänster) för att den på ett bra sätt ska smälta in i området. Du får givetvis även i skissen inkludera andra kreativa verksamheter/ områden/ lösningar som kan vara del i ”det nya Källänget”. Skissen lämnar du på Gottboden i Borgärdet. Skriv namn, telefonnummer och e-postadress på skissen.

Alla (seriösa) bidrag belönas med pris!

IMG_3288Delar av bygdens näringsliv har sponsrat tävlingen med ett digert prisbord med jättefina priser. Alla (seriösa) bidrag belönas med pris! Tusen tack till Din-X, ICA Supermarket, Glastjänst, Gottboden, Kakelhuset, Lasse Berghagen, Motortjänst, OT Motor, Rut & Knut, Solängets Blommor & Sånt, Svärdsjö Färg, Svärdsjö Guld & Ur, Svärdsjö Järn, Svärdsjö Radio & TV, Svärdsjö Tryck, Vackra Små Ting.

 

Tusen tack för att du vill vara med och bidra till en levande, attraktiv och välkomnande Svärdsjöbygd!

Andra Svärdsjöfesten på Gruvbacken lördagen den 15/8 2015

2015-08-03 kl 17:13

Lördagen den 15 augusti 2015  mellan klockan 14.00 – 18.00 är det dags för den andra Svärdsjöfesten på Gruvbacken.

Utvecklade aktiviteter och tävlingar för barn för barn, ungdomar och vuxna. Se mer under ”Intresseföreningen” på ”Svärdsjöfesten” och på facebook.

En händelserik sommar och höst i Svärdsjöbygden

2015-06-05 kl 13:26

Allsången med Lasse Berghagen, skådespelet Gustav Vasa i Svärdsjö och Svärdsjöfesten 2015.

En ny bensinstation är på g vid Källänge och den skall öppnas senast nyårsafton 2016. Dessutom en rad intressanta utvecklingsmöjligheter runt Källängeskolan. Här kommer vi i höst med en inbjudan till Svärdsjöborna att delta i en spännande resa.

En händelserik sommar i Svärdsjöbygden

En händelserik sommar i Svärdsjöbygden

 

Källängetskolan, tankstation mm vid Källevägen i Svärdsjö.

2015-05-31 kl 05:30

Falu kommun hade vecka 522 kallat till samrådsmöte om en ny detaljplan för området vid Källängetskolan. Samrådsmötet ägde rum i Svärdsjö bibliotek den 1 juni 2015 klockan 18.00 – 19.00.

Från kommunen deltog kommunalrådet Jonny Gahnshag, planarkitekten Erik Folkesson Blom och näringslivs-/landsbygdsutvecklare Joanna Stridh.

Intresseföreningen kommer att lämna positiva synpunkter på det presenterade förslaget under augusti månad 2015. Källänget kan bli ett av Svärdsjös framtidsområden.

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på www.falun.se/planerjustnu

Nu återstår för en kreativ företagare att se de goda möjligheterna av en  tankanläggningsetablering i Svärdsjöbygdens centralort. I direkt anslutning till bensinstationsområdet kommer ett område att avsättas för långtidsparkering med elbilsladdningsstation, återvinningsstation och ett minirescenter, en s k trafiknod. Källängeområdet som  ligger 700 meter från centrum kommer att ge intressanta möjligheter för en kreativ företagare. Bredbandsfiber finns redan i den näraliggande Källegården.

Svärdsjö tätort ingår i den gemensamma översiktsplanen för FalunBorlänge som antogs i juni 2014. I den framgår att de samhällsinsatser som stärker förutsättningar för boende och verksamheter på landsbygden ska prioriteras i vissa serviceorter. Svärdsjö (Borgärdet) är en prioriterad serviceort.

Detaljplanen beräknas kunna antas av kommunen under 2016 och genomföras inom 5 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft.

Dispensen att bedriva drivmedelsförsäljning vid nuvarande tappställe upphör att gälla 31/12 2016 och då skall en ny anläggning stå färdig att tas i bruk i Källänget.

 

Ensamkommande barn

2015-05-12 kl 10:07

Ensamkommande barn kommer till Källegården. Information på Hedenborg för allmänheten onsdagen 27 maj kl 18.

Kontaktpersoner för snabbt och pålitligt bredband

2015-04-03 kl 15:20

Arbetet har startat med att söka kontaktpersoner som är intresserade av de fördelar ett snabbt och pålitligt bredband ger och kontaktpersoner som har bra kontakter i byarna söder Borgärdet. Intresseföreningen har tagit initiativ att bilda två kluster av byar söder om Borgärdet. Det ena klustret av byar öster om Gårdvikssjön och det andra väster om Gårdvikssjön. All hjälp med att hitta dessa personer välkomnas.

För klustret öster om Gårdvikssjön har Göran Forsen anmält att han har intresse att driva på utvecklingen av fiberbredband i Boda och Bengtsheden. Nu väntar vi på fler intresserade.

Sören Jonsson som inom kort flyttar till Boda Storsveden har anmält intresse. Publicerat 2015-05-22.

Ett kluster av byar norr Borgärdet är redan igång med sin process att skapa ett fibernät.

Anmäl intresse att bli kontaktperson i din by på vår hemsida, där du också finner värdefull information.

Fiberutbyggnad på Faluns landsbygd.

2015-03-16 kl 14:38

Bredbandsgruppen – Falu kommun har inbjudit By- och Intresseföreningar till ett informations- och diskussionsmöte om fiberutbyggnad onsdagen 18 mars.

Av programmet framgår att andra tekniker behandlas bara kort och när det gäller kostnader nämns bara vilka stödformer det finns och hur vi bygger ut tillsammans.

Däremot nämns inget om priset för anslutning. Priset för att ansluta till fiber varierar mellan 10 000 och 35 000 kronor, men 20 000 kronor är ett vanligt pris. I Ornäs betalar villaägarna 14 000 kronor.

Privatekonomiskt är det en stor utgift för många. Man kan ifrågasätta varför hushållen ska betala så mycket för viktig infrastruktur när man också betalar skatt. Ur samhällssynpunkt kan fiber exempelvis bana väg för e-hälsolösningar inom vården av äldre i framtiden. Det sänker kostnader som annars hamnar på skattsedeln i slutskedet. Det är viktigt att man inte kastar in jästen efter degen utan gör offensiva satsningar.

Enligt en arbetsgrupp vid Landsbygdsriksdagen 2014 bör ”Pengarna prioriteras på landsbygden och infrastrukturen, inte på stora arenor, lokaler, badhus i städerna”. Fler exempel finns på stora satsningar i Falu tätort som inte har med den viktiga infrastrukturen att göra. Det är en viktig uppgift för kommunpolitikerna att prioritera rätt för hela Falu kommun och inte enbart för Falu tätort.

Nyttan av infrastrukturinvesteringar är primärt en funktion av det arbete som de sparar in. Att företag sparar in på arbetstid med bredbandsfiber är oomtvistligt. Oomtvistligt torde också vara att Falu kommun kommer att spara in arbetstid inom hemvården när e-hälsolösningar är utbyggda.

Nu finns informationen från mötet på vår hemsida och dessutom allmän information om snabba och pålitliga bredband.

Nu introducerar vi Torget

2015-03-11 kl 21:16

Torget är en digital nystart av ”Varuhuset på längden” på vår hemsida.

Medlemsföretag med bra kunderbjudanden kommer att synas på vår hemsida.

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny