En del av Sevrda Svrdsjbygden

Ingen finansiering av åtgärder för säker och trygg trafikmiljö i Svärdsjö före 2030

Det finns ingen lovad finansiering av åtgärder för säker och trygg trafikmiljö för oskyddade trafikanter från Boda till Borgärdet, genom Borgärdet och från Borgärdet till Höganäs längs länsväg W850.

Beslutet baseras vare sig på någon riskvärdering eller nyttoberäkning. Snarare baseras beslutet på ”stad – landsbygdssyndromet”.

I Falu tätort finansieras också driften av gator och allmänna grönområden till 100 % med kommunalskatt.

I Borgärdet finansieras driften av vägar/gator till 52 % med kommunalskatt. Allmänna grönområden i Borgärdet finansieras till högst 1/4 med kommunalskatt.

Anmärkning! I Boda – Storsveden finansieras driften av de vägar/gator, som är berättigade till kommunalt vägbidrag, till 27 % med kommunalskatt. Boda – Storsvedens vägsamfällighet har begärt att det kommunala vägbidraget ska höjas. Falu kommun avslår begäran. Falu kommun anser att tätbebyggda områden utanför Svärdsjöbygdens centralort ska finansieras till högst 1/4 med kommunalskatt. I Falu tätort finansieras drift och underhåll av gator och vägar till 100 % med kommunalskatt.

I protokollet om samfinansiering av en trygg och säker cykelväg Boda – Borgärdet står: ”Gång- och cykelvägen genom Borgärdet (prio 3) har en högre prioritering än gång- och cykelvägen mellan Boda och Borgärdet (prio 6). Gång- och cykelvägen genom Borgärdet har en högre prioritet eftersom fler förväntas ha nytta av den.”

Beräknad NNK är 1,75 (en satsad krona ger 1,75 kr samhällsnytta) för gång- och cykelvägen Boda – Borgärdet och ca 1,25 för gång- och cykelväg genom Borgärdet. Nyttan är alltså större för gång- och cykelvägen Boda – Borgärdet, men båda delprojekten ger en bra samhällsnytta.

I protokollet står också: ”Om det eventuellt i framtiden blir aktuellt för
skolelever (F-6) i Boda att ta sig till skolan i Borgärdet kommer dessa elever att vara berättigad till skolskjuts även om det finns en gång- och cykelväg mellan Boda och Borgärdet.”

Sammanträdesprotokollet

I protokollet är den ingående skrivelsen borttagen på grund av personuppgifter. Den ingående skrivelsen kan ses/hämtas under menyn ”Begärd finansiering av prioriterade åtgärder”

Fysiska åtgärder Boda – Borgärdet och genom Borgärdet
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut inkluderar att de anser att gång- och cykelvägar längs statliga vägar ska finansieras i sin helhet med statliga medel och inte belasta den kommunala budgeten.

Däremot sker prioritering av projekt i samråd mellan planupprättaren på Region Dalarna och Falu kommun. Som det ser ut nu är det inte aktuellt med åtgärder Boda – Borgärdet – Höganäs förrän tidigast år 2031.

Trafikverkets ställningstagande ligger sedan till grund för fortsatt arbete och eventuella beställningar.

REGION DALARNA
Beslut 2020-10-22 RD20/02784
Idag (2020-10-26) kom beslutet (RD20/02784 2020-10-22) från Region Dalarna att det inte finns utrymme i gällande Länsplan (2018-2029) att genomföra gång- och cykelväg Boda-Borgärdet eller andra åtgärder utifrån åtgärdsvalsstudien genom Svärdsjö. Se beslutet nedan:

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn