En del av Sevrda Svrdsjbygden

Lovad finansiering av åtgärder

Det finns ingen lovad finansiering av åtgärder för säker och trygg trafikmiljö för oskyddade trafikanter från Boda till Borgärdet, genom Borgärdet och från Borgärdet till Höganäs längs länsväg W850.

Beslutet baseras vare sig på någon riskvärdering eller nyttoberäkning. Snarare baseras beslutet på ”stad – landsbygdssyndromet”.

I Falu tätort finansieras också driften av gator och allmänna grönområden till 100 % med kommunalskatt.

I Borgärdet finansieras också driften av vägar/gator och allmänna grönområden till 52 % med kommunalskatt.

I Boda – Storsveden finansieras också driften av de vägar/gator, som är berättigade till kommunalt vägbidrag, till 27 % med kommunalskatt. Boda – Storsvedens vägsamfällighet har begärt att det kommunala vägbidraget ska höjas.

I protokollet om samfinansiering av en trygg och säker cykelväg Boda – Borgärdet står: ”Gång- och cykelvägen genom Borgärdet (prio 3) har en högre prioritering än gång- och cykelvägen mellan Boda och Borgärdet (prio 6). Gång- och cykelvägen genom Borgärdet har en högre prioritet eftersom fler förväntas ha nytta av den.”

Beräknad NNK är 1,75 (en satsad krona ger 1,75 kr samhällsnytta) för gång- och cykelvägen Boda – Borgärdet och ca 1,25 för gång- och cykelväg genom Borgärdet. Nyttan är alltså större för gång- och cykelvägen Boda – Borgärdet, men båda delprojekten ger en bra samhällsnytta.

I protokollet står också: ”Om det eventuellt i framtiden blir aktuellt för
skolelever (F-6) i Boda att ta sig till skolan i Borgärdet kommer dessa elever att vara berättigad till skolskjuts även om det finns en gång- och cykelväg mellan Boda och Borgärdet.”

Sammanträdesprotokollet

I protokollet är den ingående skrivelsen borttagen på grund av personuppgifter. Den ingående skrivelsen kan ses/hämtas under menyn ”Begärd finansiering av prioriterade åtgärder”

Fysiska åtgärder Boda – Borgärdet och genom Borgärdet
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut inkluderar att de anser att gång- och cykelvägar längs statliga vägar ska finansieras i sin helhet med statliga medel och inte belasta den kommunala budgeten.

Däremot sker prioritering av projekt i samråd mellan planupprättaren på Region Dalarna och Falu kommun. Som det ser ut nu är det inte aktuellt förrän år 2031 med fysiska åtgärder.

Trafikverkets ställningstagande ligger sedan till grund för fortsatt arbete och eventuella beställningar.

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn